A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Микуличинський ліцей Яремчанської міської ради
Івано-Франківська область

Річний звіт директора про діяльність закладу

https://rada.info/upload/users_files/20556142/97caa6b5138faa62782f5f776b355b5f.docx

ВСТУП

Реалізація освітніх завдань, визначених Законом України "Про освіту",
"Про загальну середню освіту" (із змінами від 06.07.2010 року), Положенням
про загальноосвітній навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778), Державними стандартами
початкової, базової та повної середньої освіти, Національною доктриною
розвитку освіти,
концепцією «Нова українська школа», Концепціями загальної середньої освіти, профільного
навчання в старшій школі та відображених у плані роботи школи,
навчальному плані і програмах здійснювались за рахунок:

 1. здійснення моніторингу якостей навчально-виховного процесу;
 2. залучення учнів до різних форм проектної діяльності;
 3. організації роботи початкової школи в умовах Нової української школи;
 4. покращення роботи щодо відбору та заняття з обдарованими дітьми;
 5. здійснення системи заходів щодо допрофільної підготовки учнів 7-9 класів;
 1. ефективне застосування у освітньому процесі тестових технологій.

З метою індивідуалізації освітнього процесу до варіативної частини було внесено наступні предмети, курси за вибором та факультативи:

 1. християнська етика -  5, 8 кл.;
 2. історія Прикарпаття - 11 кл.;
 3. гурток народних інструментів - 10 кл.;
 4. ф-в "Людина і вибір професій" - 8 кл.

З метою розвитку особистості школяра, його нахилів та здібностей у школі діяли наступні гуртки:

 1. хор хлопчиків 1-4 кл. (кер. Мироняк В.Б.);
 2. ансамбль дівчат "Надія " (кер. Савчук У .Я.);
 3. драматичний гурток (кер. Підлетейчук О.П .);
 4. гурток художнього декламування (кер. Сорохманюк О.П.);
 5. гурток "Юний художник" (кер. Миклащук Л.М.).

Навчальний план школи виконано в повному обсязі. Річний план роботи школи також виконано.

Станом на 5 вересня 2020 року у школі у 32 класі навчалося 814 учнів, що є більше попереднього року.

З діаграми видно, що за останні 5 років зросла чисельність учнів, що вплинуло на кількість класів.

Середня    наповнюваність   класів  становила  приблизно 25  учні.     Навчанням охоплені всі діти, що живуть на численних присілках с. Микуличин.

Дещо болісним було навчання учнів 1-х, 5-х, 8-х класів, так як проблемним було забезпечення їх підручниками.                                                              

Старша школа функціонувала як профільна. У минулому році був значним відтік випускників 9-х класів у  НЗ І-ІІ рівнів акредитації та ПТУ. У зв'язку з цим було сформовано два 10-х класи.

Поділ класів на групи значною мірою фінансувався за кошти міської ради, що покращило організацію та ефективність освітнього процесу. 10-і і 11-і класи також навчалися за профілями: один технологічний і один філологічний.    

Однак потребує покращення матеріально-технічна база кабі­нетів, а саме: поновлення устаткування кабінетів фізики, хімії, біології, праці. Не завжди здійснюється рання діагностика щодо виявлення нахилів і здібностей учнів з метою вибору профілізації. Відсутня система підготовки вчителів з профільного навчання.

У 2020-2021   навчальному році в школі за індивідуальною формою навчалося 4 учні, які за станом здоров'я не могли відвідувати школу.

Індивідуальне навчання здійснювалось за індивідуальними навчальними планами, розробленими школою з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей та потреб, та 8 учнів були на інклюзивній формі навчання, інклюзивне навчання здійснювалося за програмами для дітей  з інтелектуальними порушеннями:один у 1 класі, 1 в 2 класі, 2 у 3 класі, два у 4 класі і один у 5 класі, і 1 у 6 класі.

В умовах карантину МОНУ була відмінена ДПА в 4-х та 9-х класах.

Учні 11-х класів складали ДПА у формі ЗНО з трьох предметів.

 

За наслідками навчального року високого рівня у навчанні досягли:

 • 4 класи- 52 учнів;
 • 5-10- 31 учень.

1 учень 9-х класів отримав  свідоцтво з відзнакою.

Кадрове забезпечення

У 2020-2021 навчальному році в школі працювало 70 педагогічних працівників, у тому числі директор, 3 заступника директора з НВР, 2 вихователі груп 5-літок,педагог-організатор, 1 практичний пси­холог, ___________  1 соціальний педагог, 1 логопед,1 бібліотекар, 5 асистентів учителів з інклюзивним навчанням, 1 медсестра, 2 сумісники.

100 % від загальної кількості педпрацівників мають вищу освіту на рівні спеціаліста.

Протягом року навчальний заклад був забезпечений кадра­ми. У закладі працювало:

 1. учителів — 67 осіб.

Педагогічні працівники мають:

а)  кваліфікаційні категорії:

 1. «спеціаліст вищої категорії» —45  осіб;
 2. «спеціаліст І категорії» — 3 осіб;
 3. «спеціаліст II категорії» — 8 осіб;
 4. «спеціаліст» —3            осіб;
 5. 8 асистентівучителів –на 10 тарифному розряді;

б) педагогічні звання:

 1. «вчитель-методист» — 9 осіб;
 2. «старший учитель» — 23  особи.

У закладі протягом 2020-20201     навчального року працювало:

 1. педагогів пенсійного віку — 18 осіб;
 2. технічних працівників та спеціалістів пенсійного віку —1 особа.

    У 2020-2021 р. було проатестовано  18 педагогічних працівників, які підвищили свій професійний рівень.Один учитель рішенням атестаційної комісії не відповідає посаді.

    Як бачимо, якісний склад педагогічних працівників є досить високий, що дає змогу більш ефективно вирішувати педагогічні проблеми.

За навчальний рік звільнень педагогічних працівників не було.

Плинність педкадрів у школі за 2020-2021 навчальний рік складає 0%.

Харчування в школі здійснюється приватним підприємцем            Савчук М.В. ,гарячим харчуванням було охоплено більше 400 дітей, всі вони харчувалися за кошти батьків. 122 дітей з  малозабезпечених сімей, переселенців з Донбасу-2, діти учасників АТО-12,які харчувалися за кошти місцевого бюджету.

         За     кошти   місцевого   бюджету   підвозом дітей до школи     та додому охоплено  202 учні, що проживають на присілках Рівня, Підліснів, Полумистий.

         У зв’язку з пандемією та карантином у школі і в місті предметні олімпіади не проводилися.

 

Зміст методичної роботи в школі та її організація відобра­жені в розділі річного плану «Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти».

Робота над єдиною методичною проблемою впродовж 2-4 ро­ків піднімає на більш високий рівень теоретичну під­готовку кожного вчителя дає можливість надавати більшої чіткості, цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вчителів, активізу­вати форми методичної роботи.

У 2020-2021н. р. основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками школи були: педагогічна рада, методична рада, методичні об'єднання вчителів-предметників, методичне об'єднання класних керівників, інструктивно-методичні наради, науково-практичні семінари, самоосвіта тощо.

Основними проблемними питаннями в організації методич­ної роботи з кадрами були:

1. Упровадження інновацій як засобів механізмів розвитку освітніх систем закладів освіти міста: управлінських, ме­тодичних, навчально-виховних;

2. Соціалізація учнівської молоді в умовах реформування та гуманізації освіти;

3. Забезпечення формування особистості учня на основі розвитку його творчих можливостей і самовдосконалення. На засіданнях чотирьох методичних об'єднань школи (учителів суспільно-гуманітарного і природничо-математичного напрямків, початкових класів, класних керівників) вивчався:

 1. зміст програм, їх методичний супровід;
 2. розроблено методичні рекомендації, конспекти першого те­матичного уроку;
 3. опрацьовано наукову та методичну літературу з питань упро­вадження профілізації в старших класах у поєднанні з особистісно орієнтованим навчанням;
 4. заслухано інформацію про здійснення самоосвіти, виконан­ня докурсових і післякурсових завдань учителями , які підвищили свій професійний рівень на курсах.

Протягом 2020-2021         н. р, були створені необхідні умови для підвищення теоретичного професійного рівня вчителів. Відповідно до накопичувальної системи всі педагоги пройшли курси в онлайм режимі.

 Для стимулювання творчого професійного росту вчителів ши­роко використовується можливість атестації педагогічних кадрів.

        У 2021 р. атестувалося 18 вчителів. Був затверджений графік проведення атестації педагогічних працівників школи та графік від­критих уроків. Протягом року вчителі, які атестувались у 2021___ p., провели відкриті уроки, підготували презентації з досвіду роботи, в режимі онлайн виступили з доповідями на засіданнях МО та педагогічній раді. Вчителі, які  підтвердили педагогічні звання, презентували свої методичні розробки.

Аналіз результатів проходження атестації за 4 роки

Члени атестаційної комісії зробили узагальнений висно­вок про педагогічну та методичну діяльність кожного вчителя, що пройшов атестацію, склали протоколи оцінювання системи й досвіду роботи.

На чолі всієї методичної роботи школи є науково-методична рада школи, якій підпорядковуються такі структурні підрозділи:

 • клуб «Педагогічна майстерність», до складу якого входять  старші вчителі та вчителі –методисти;
 • школа підвищення педагогічної майстерності ,до складу якої входять вчителі І категорії;
 • психолого-педагогічний семінар;
 • лабораторія інноваційних технологій (семінар –практикум), (вчит. поч.кл.);
 • 4 МО: вчителів української мови та літератури;вчителів математично-природничого циклу; вчителів іноземної мови; класних керівників.

Відбулося       3 засідання методичної ради.   Метою    роботи    ради

протягом навчального року було безперервне вдосконалення рівня педагогічної майстерності, ерудиції та компетентності вчителів у процесі викладання предметів.      

Також працювала творча група вчителів по вивченню і запровадженню в практику роботи проектної технології навчання, в яку входили старші вчителі, вчителі-методисти і практичний психолог.

Щомісяця контролювалося ведення класних журналів та журналів спецкурсів, факультативів, журналів індивідуального навчання, гуртків, відвідування школи учнями. Перевірялися питання виконання навчальних програм, ведення щоденників, зошитів, особових справ, техніки читання.

За підсумками перевірок підготовлені довідки, накази, які заслухані на засіданнях педагогічної ради, засіданнях методично­го об'єднання вчителів-предметників, на нарадах при директорі.

 

Якщо говорити про роботу МО, то ця робота була різною.

Найкраще працювало МО вчителів початкових класів.

МО працювало над формуванням ключових компетентностей молодших школярів, формування та розвиток професійно-особистісного іміджу вчителя початкових класів.Провели звіт про роботу МО вчителів початкових класів, аналіз проведених виховних заходів.

Ефективною була співпраця з дитячим садочком «Ягідка» ( 1-А , 1-Б кл.).

         Під час 2019-2020 н.р. проводилось наступне:

1.НУШ.Формувальне оцінювання учнів 1-3 класів.(Засідання за круглим столом).

2.Впроваджування здоровязбережувальних  технологій на уроках в початкових класах (1-4 класи).

3. «100 днів у школі» (Івасюк М.Ю.).

4. « Вивчення таблиці множення за технологією «Піснезнайко». (Гарасимюк Г.Д.).

5. «Про що можуть розказати дерева-очевидці історичних подій» (Проект Томашевська У.В.)

6.Свято «Прощавай ,Букварику!» (1 класи).

7.Свято «Прощай, початково школо!» (4 класи).

8.Компютерна презентація «Леся Українка- поетична квітка України» (4 класи, дистанційне навчання).

9. Інклюзивне навчання «Шляхи подолання труднощів».

10. «Свято матері» (2-А клас ,Іваницька Л.А., онлайн).

11. «Свято весни» (1-В клас, Івасюк М.Ю., онлайн).

МО вчителів початкових класів  протягом 2020-2021 року працювало над проблемою «Впровадження нових педагогічних технологій та особистісно орієнтованих підходів до навчання та виховання з метою розвитку особистості школяра, виявлення здібностей та можливостей учнів.

Проведено 3 засіданння МО, де розглядалися наступні теми:

1.Особливості організації освітнього процесу в початкових класах у 2020-2021 н.р. Особливості організації освітнього процесу в НУШ.

2.Формування вміння вчитися-одна з ключових компетентностей навчання в початковій школі.

3.Використання УКТ на уроках в початкових класах.Формування природничих компетентностей через засвоєння інтегрованих знань, інноваційних технологій на уроках в початкових класах.

Проведено протягом навчального року 18 відкритих уроків та виховних заходів.

Особлива увага в початковій ланці приділялось НУШ.

 • Пройшли курси по підвищенню кваліфікації 13 вчителів, які працюватимуть за концепцією НУШ  у 2021-2022.
 • Опрацьовані методичні  рекомендації МОН України щодо організації освітнього простору Нової української школи і обладнані кабінети згідно цих рекомендацій.
 • Опрацьований план заходів з реалізації основних положень Закону України «Про освіту», Концепції «Нова Українська школа» і забезпечене виконання цього плану.

На організацію освітнього простору в школі було витрачено 30600 грн на комп’ютерне оснащення. Таким чином всі 10 кабінетів були оснащені усім необхідним для навчання першокласників відповідно до Концепції «Нової української школи».

    МО вчителів української мови та літератури працювало в напрямку інноваційної технології:

 1. «Я маю в серці те, що не вмирає» Підлетейчук О.П.
 2. Олекса Довбуш в українській літературі та усній народній творчості.
 3. Кобзарева дума у душі народу (читання поезії в режимі онлайн).
 4. Лист-вітання Ліні Костенко! (до дня народження 19 березня).
 5.  Всесвітній день поезії (21 березня, онлайн).
 6. День вишиванки (флешмоб) .

У 2020-2021 н.р. вчителі МО іноземних мов ставило собі за мету формування навичок критичного мислення , використовуючи інтерактивні методи навчання на уроках іноземних мов, а також удосконалення навичок роботи на різних платформах під час дистанційного навчання.

Вчителі іноземних мов вміло реєструвалися на курси , працювали на різних платформах.

Вчителі іноземних мов широко використовують різні методи роботи під час навчання: працюють над розвитком навичок діалогічного мислення, мотивують навчальну  діяльність різними формами роботи.

Вчителі Вередюк Є.Д. і Бойко І.Д. підтвердили кваліфікаційні категорії на черговій атестації, а молоді, енергійні педагоги підвищили свій кваліфікаційний рівень.Стефурак І.В. пройшла сертифікацію і здобула  І кваліфікаційну категорію на позачерговій атестації.Рожанська З.П. отримала І кваліфікаційну категорію на черговій атестації.Вчитель Онучак О.В. творчо працювала над доробкою і показала як використовувати ігрові форми роботи на уроках англійської мови як засіб формування комунікативної компетенції школярів. Виховання та навчання здобувачів освіти на основі звичаїв та традицій Гуцульщини-одного з проблем,яку вирішують на уроках іноземних мов.

У 2020-2021 навчальному році МО вчителів математики спрямувало роботу на:

         -реалізацію проблемного питання «Формування ціннісних компетентностей школярів через впровадження інноваційних методів і форм роботи, розвиток критичного мислення та навичок осмисленої практичної діяльності»;

-формування та розвиток професійної компетентності, фахової ерудованості;

-використання у практичній діяльності інформаційно-комунікаційних технологій;

-упровадження STEM-технологій в освітній процес;

-удосконалення методичного забезпечення уроку;

-розвиток інтересу учнів до вивчення предметів природничо-математичного циклу в процесі позакласної роботи, формування практичних умінь і навичок.

Значне місце в роботі методичного об’єднання займає впровадження  STEM-освіти. Метою впровадження  STEM-освіти є розповсюдження та популяризація провідних ідей STEM-освіти, розвиток інтересу до природничих, технічних дисциплін, рання профорієнтація. Знайомство зі світом STEM-професій, побудова мосту між освітою та кар’єрою.

    Через заборону масових заходів тиждень STEM-освіти «Від простого до складного» (07.12.2020 - 12.12.2020) пройшов під час проведення уроків у вигляді «інформаційних хвилинок» та розв’язування задач прикладного змісту. Проведені заходи (інформаційні хвилинки) надали можливість учням розкрити свої творчі здібності, проявити пізнавальний інтерес до вивчення природничо-математичних наук, сприяли поглибленню знань з цих предметів, формуванню фахових і соціальних компетентностей, наукового сприйняття світу, розвитку індивідуальності та підготовки до реального життя.

           Учнів інформували про оголошення  «Року математичної освіти в Україні», учні ознайомлювались з біографіями видатних математиків, дізнавалися про цікаві факти з їхнього життя, про роль математики в житті людини.             

Під час проведення таких інформаційних хвилинок старшокласники розгадували кросворди-розминки, розв’язували  віршовані та логічні задачі на тему: «Природа – наш дім». У форматі  інформхвилинки «Мережа Internet  у нашому житті» діти одержували детальну інформацію про Всесвітню мережу Інтернет та проаналізували її роль у нашому житті.     

Провели інформхвилинки «Всесвіт у краплині або знайома та загадкова вода». Діти ознайомилися зі змістовним матеріалом, розв’язали  цікаві задачі і усвідомили, що планета Земля та її ресурси є цінністю для кожної людини.            

Цікавими були інформаційні хвилинки «Геометрія навколо нас». Де учні з захопленням створювали малюнки, вчилися  впізнавати застосування  та оцінювати важливість  предмета та про значення математики в житті людини, застосування її в усіх галузях науки та народного господарства.          

   Всі проведені заходи об’єднала мета популяризації наукових досягнень вчених та підвищення зацікавленості учнів математикою.

         Педагоги методичного  об’єднання підвищують свій  професійний    рівень. Вчитель математики Марініна О.А. взяла участь в конкурсі «Учитель року», а також всі члени МО проходили курси підвищення кваліфікації.      

З метою удосконалення педагогічної майстерності,  члени методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу займалися онлайн-освітою на освітніх платформах: vseosvita. ua; naurok.com.ua.

З 11.01.2021 – 22.01.2021 та з 15.02.2021- 09.02 2021 року навчання  учнів 5-11-х класів здійснювалося у дистанційній формі. Педагоги працювали за індивідуальними планами роботи на період карантину, згідно яких здійснювалася навчально-виховна діяльність, а саме: підбір, розробка і розміщення навчальних матеріалів з предметів природничо-математичного циклу для дистанційного навчання у мобільному додатку Classroom та Viber; відбір веб-сервісів для дистанційного навчання з навчальних предметів;   онлайн консультації для батьків з питань дистанційного навчання через мобільний додаток Viber та в  телефонному режимі; проведення онлайн уроків в Google meet.

Учні своєчасно отримували завдання, рекомендації щодо виконання завдань, майже всі теми супроводжувалися  відеоуроками та презентаціями. Але не всі діти активно працювали на платформах дистанційного навчання. Учням, які не мали доступу до Інтернету,  завдання та консультації надавалися у телефонному режимі.

Учителі методичного об’єднання природничо-математичного циклу систематично використовують інноваційні технології, нові форми, методи і прийоми навчання, практично застосовують ефективний педагогічний досвід.

 

Звіт про проведення спортивно-масової роботи за 2020-2021 н.р.

Протягом навчального року проведено:

1.міні-футбол (5-6 кл.)-вересень;

2. міні-футбол (7-8 кл.)-жовтень;

3. «Веселі старти» (5-6 класи)-листопад;

4.баскетбол- (7-8 кл.)-листопад;

5. «Старти надій» (7-мі класи)-січень;

6. волейбол (9-11 кл.)-квітень.

    В змаганнях приймали участь учні 5-11 кл., охоплено було 100 школярів.

        Робота з дітьми з особливими потребами 

 У 2020-2021  навчальному році  у школі  на основі  Протоколів Яремчанського ІРЦ та наказів по школі «Про організацію інклюзивного навчання в 2020/2021 н.р.» з  вересня було організовано інклюзивне навчання  для 8 учнів. Інклюзивним навчанням охоплено 8 класів.  Роботу інклюзивних класів організовано за нормативно-правовими документами, які є чинними у даній освітній галузі. Наявний пакет документів, який складається з інструктивно-методичних листів, рекомендацій та наказів різних рівнів щодо організації інклюзивної освіти.

Організація  інклюзивного навчання у школі здійснювалась за наявності медичних документів відповідно до заяв батьків за висновками ІРЦ. Навчально-виховний процес у класах з інклюзивним навчанням організований  відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу, складеного на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.

На початку навчального року по школі видано наказ про створення шкільного психолого-медико- педагогічного консиліуму. До нього ввійшли  заступник директора школи з навчальної, навчально--виховної роботи, спеціалісти інклюзивного навчання, соціальний педагог, медична сестра, класні керівники,психолог, асистенти вчителів, учитель-дефектолог, батьки дітей з особливими освітніми потребами.  Спеціалістами були складені індивідуальні програми розвитку для кожного учня  (навчально-виховні стратегії і підходи, система додаткових спеціальних послуг), які містять: інформацію про учня; актуальний рівень розвитку, знань і вмінь учня; розробка корекційних планів (програм) всіх спеціалістів , які працюють з учнями.

              Учитель-дефектолог, будував свою роботу, орієнтуючись на нормативні документи, і методичні рекомендації щодо планування та організації роботи. Заняття будувались з використанням нових технологій, форм і методів корекційної роботи. Вся корекційно-розвиваюча робота, згідно з річним планом, велася за наступними напрямками: діагностично - проектна діяльність; корекційно - розвиваюча діяльність; робота з батьками; консультативно-методична діяльність; підвищення професійної компетентності; робота щодо поліпшення оснащеності  кабінету.

Для організації та проведення корекційного процесу з учнями та реалізації поставлених завдань, використовувалась традиційні та нетрадиційні технології: мультимедійні, інформаційні, ігрові (в іграх вирішуються корекційні завдання, здоров'язберігаючих (пальцевий масаж для збереження і зміцнення здоров'я дітей, особистісно-орієнтовані (індивідуальний і диференційований підхід при постановці звуків, особистісно-розвиваючі, арт - терапевтичні (дихальні вправи, логоритміка, психогімнастика, технологія диференційованого навчання. У всі перераховані вище технології входили такі форми роботи: сполучена артикуляційна і пальцевая гімнастика з опорою на слух, зір; дихальна гімнастика; веселі фізкультхвилинки; цікавий матеріал: вірші, потішки, загадки, мова з рухом, зміною інтонації, використанням міміки і жестів; самомасаж мови і рук; ігри на розвиток фонематичного сприйняття, мовного слуху, загальної та дрібної моторики, сюжетно - рольові ігри, театралізовані ігри; тренування окорухових м'язів: стеження за ручкою, олівцем.

Один із шляхів підвищення ефективності корекційно-розвиваючої роботи - це застосування здоров'язберігаючих технологій, заснований на застосуванні нейропсихологічних знань в роботі.  У своїй роботі, з метою збереження і зміцнення здоров'я, створення емоційно-комфортних умов для дітей з вадами розвитку та мовлення, а також формування здорового способу життя учнів, як учитель-дефектолог, в основі здоров'язберігаючих діяльності розглядаю особистісно-розвиваючі технології, в основі яких лежить визнання індивідуальності та унікальності особистісного розвитку кожної дитини. На підставі цього допомагаю кожній дитині пізнати себе і повірити в можливість успішного мовного розвитку, і зняття стресогенних ситуацій (заняття проводжу за методикою Монтессорі).

Асистенти вчителів здійснювали соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами. Зусилля асистентів  вчителів були направлені на адаптацію навчальних матеріалів з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, залучення учнів до різних видів навчальної діяльності на уроках. Особливо дієвою і корисною для дітей з ООП є індивідуальна робота з учнями, яка була направлена на допомогу у виконанні навчальних завдань,закріпленню конкретних умінь і навичок,  додаткове пояснення тем з предметів, які не були належним чином засвоєні. Асистенти вчителів надавали консультації вчителям та батькам учнів з особливими освітніми потребами для успішної взаємодії школи та сім`ї.

Вчителем-дефектологом складаються календарно-тематичні плани, щоденні плани роботи корекційних педагогів школи, затверджуються графіки занять. Корекційно-розвиткова робота спрямовується на виправлення вад звуковимови,  розвиток зв’язного мовлення,  формування граматично правильного мовлення, збагачення словникового запасу слів.

Проведення ефективної корекційно-розвиткової роботи в цілому здійснюється завдяки співпраці усіх корекційних педагогів, класних керівників, вчителів - предметників, батьків та адміністрації школи. Інклюзивне навчання потребує дотримання певних вимог щодо обладнання кімнати для занять, яка б сприяла корекції певних відхилень  у розвитку дитини.  Тому у школі планується створення ресурсного класу, який умовно буде поділений на 2 зони: «навчальна зона», «ігрова зона».

     Уряд надає субвенції з державного бюджету на підтримку дітей з особливими  освітніми потребами .За рахунок цих коштів проводилась оплата праці  корекційним педагогам та  було придбано  спеціальні засоби  корекції психофізичного розвитку для цих дітей.

    Робота з батьками. В умовах освітньої інтеграції, активне включення батьків в спільний корекційний процес, дозволило значно підвищити його ефективність. З огляду на цей факт в роботі з батьками, використовували форми роботи, які змогли б дійти до кожної родини: на початку року, проведене анкетування, з метою збору анамнестичних даних; особисті бесіди у міру розвитку дитини. проведені консультації для батьків; використовувала комплекси наочних засобів по формуванню корекції розумового розвитку; роздані на початковому етапі роботи пам'ятки, рекомендації, як займатися з дитиною вдома.

Всю корекційну роботу вела в тісному контакті з вчителями, асистентами вчителя, вчителями-предметниками. Результатом роботи є стабільна позитивна динаміка в розвитку та створення емоційно-комфортних умов розвитку дитини.

 

Звіт про роботу практичного психолога Микуличинського ліцею Пориваєвої Ганни Петрівни за 2020-2021 навчальний рік.

Уся робота практичного психолога організовувалась і здійснювалась  відповідно до Закону України «Про освіту», до Положення про психологічну службу та згідно з етичним кодексом психолога.

Проблемне питання:

Забезпечення психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами як один із аспектів гуманізації навчально-виховного процесу.

Упродовж 2020-2021 навчального року психолог працювала згідно наступних розділів:

І. Початкова школа

Відвідування занять у підготовчій групі, спостерігання за мікрокліматом у колективі, стилем спілкування учнів з учителями і між собою. На основі спостережень, бесід, психологічних ігр виявлялися проблеми, які були у дітей. Як результат – консультації, надані вчителям і батькам дітей, які потребували допомоги.

З метою виявлення особистісних особливостей першокласників та з’ясування особливостей сімейних взаємин у сприйнятті дитини була проведена групова діагностика здобувачів освіти: «Малюнок дерева», «Малюнок сім’ї».

Було проведено ряд психокорекційних занять з першокласниками, учнями початкових класів (корекція дезадаптації, тривожності, імпульсивності).

З метою визначення рівня розумового розвитку учнів четвертих класів була проведена групова діагностика за стандартизованою методикою Є.Замбацявічене «Визначення рівня розумового розвитку молодших школярів», а також проведена психологічна гра «Попереду у нас - пятий клас» (виявлення сподівань, тривог, повязаних з переходом до середньої ланки школи).

ІІ. Перехід та адаптація дітей з молодшої групи до середньої

Здійснення контролю за адаптацією учнів пятих класів до нових умов навчання:

1. Методика дослідження соціальної адаптованості.

2. Соціометричне дослідження (визначення статусу учнів в класному колективі).

3. Діагностика в процесі проведення адаптаційних тренінгів: проективна методика «Добро та зло навколо тебе: сім’я, школа, навколишній світ», вправа «Мій настрій» (виявлення дисфункцій в сім’ї, у взаємовідносинах з однокласниками).

4. Розвиваюче заняття «Наші вчителі» (допомога пятикласникам знайти нову соціальну позицію відносно педагогів).

5. Бесіди з учнями, батьками з метою виявлення дітей, які мають ознаки дезадаптації.

6. Психокорекційна робота з дезадаптованими учнями.

7. Урок Добра (як один із видів профілактики насилля, виховання толерантного відношення до оточуючих).

ІІІ. Психолого-педагогічний супровід підліткової кризи

Перш за все мета психолога у процесі роботи з підлітками – виявлення факторів тривожності, які негативно впливають на ефективність навчання учнів, виявлення проблемних учнів, визначення причин девіантної поведінки таких дітей; психодіагностичне обстеження.

Як результат - групове та індивідуальне консультування підлітків і, звичайно, психокорекційна та розвивальна робота: корекція агресивності, тривожності; проведення тренінгів комунікативних умінь та навичок, тренінгів з формування здорового способу життя (профілактика суїцидальних тенденцій серед підлітків, формування в учнів уміння протистояти негативним впливам, робити свідомий вибір здорового способу життя).

У роботі з дітьми «групи ризику» окрім індивідуального психодіагностичного обстеження, консультацій, психокорекційної роботи підтримувався тісний зв’язок з класними керівниками та батьками таких учнів. Саме такий тісний звязок допомагає обрати правильний педагогічний підхід, визначити шляхи подолання труднощів.

Також зі своїми проблемами звертаються діти, які відносяться до категорії успішних учнів, тих що мають високий рівень навчальних досягнень (проблеми у спілкуванні, тривожність, низький рівень самооцінки). З такими здобувачами освіти також проводилась психокорекційна робота.

ІV. Розвиток особистісної зрілості й соціальної компетентності старшокласників. Психологічна підготовка випускників до ЗНО.

З метою виявлення реальних та ідеальних цінностей старшокласників було проведено дослідження ціннісних орієнтацій здобувачів освіти (основною цінністю залишається сім’я).

Впродовж року проводились індивідуальні психологічні консультації з особистих питань (етика взаємовідносин між юнаками й дівчатами, суїцидальні роздуми, взаємовідносини в системі «вчитель-учень», «батьки-діти»). Також проводились консультації батьків щодо питань труднощів у взаєминах із дітьми, питань вибору професії (допомога у вирішенні конфліктних ситуацій), консультації вчителів про психологічні особливості учнів, можливі мотиви їх неадекватної поведінки.

З метою профілактики насилля, психологічної корекції, негативних особистісних утворень, які заважають підвищенню адекватності самосвідомості й знижують рівень соціальної психологічної компетентності проводився захід «Роздуми старшокласників «Булінг у шкільному середовищі»», соціально-психологічний тренінг «Вийдемо зі стресу разом».

Проводились індивідуальні та групові консультації одинадцятикласників з питання психологічної підготовки до ЗНО, тренінгове заняття «Моя доля: в чиїх вона руках?» (мета: психологічно налаштувати учнів випускних класів до ЗНО, на позитивне сприйняття дійсності).

V. Професійна спрямованість учнів

З метою формування правильного емоційного ставлення учнів перших-четвертих класів до процесу праці було проведено тренінгове заняття «Хочу вчитися», на якому діти ознайомились зі світом найпоширеніших професій, з професіями своїх батьків і близьких.

Була проведена сюжетно-рольова гра «Всі професії цікаві» (п’ятий – восьмий клас), тренінг «Мій вибір – моє майбутнє» (дев’ятий клас), тренінг «Вдало вибрана професія – щаслива доля» (одинадцятий клас).

Упродовж року проводились факультативні заняття «Людина і вибір професії».

Надавались консультації з питання вибору майбутньої професії учням девятих – одинадцятих класів.

VI. Робота з обдарованими дітьми

1. Була написана памятка для вчителів «Відмінність між відмінниками і обдарованими учнями».

2. Вивчались труднощі у навчанні обдарованих дітей, проводилась діагностика особливостей розвитку особистості, психічних процесів, здійснювалось консультування з метою врахування індивідуально-типологічних особливостей обдарованих дітей в навчанні та вихованні, контролю за їх адаптацією, професійного спрямування здібностей.

VII. Превентивне виховання

Упродовж року проводилась профілактична робота з «важковиховуваними підлітками», дітьми з девіантною поведінкою. Організована спільна діяльність школи і сім’ї з учнями, що потребують особливої уваги. Також налагоджена тісна співпраця школи з ювенальною поліцією (зустрічі у форматі питання-відповідь).

З метою профілактики торгівлі людьми, булінгу у шкільному середовищі було залучено учнів до тренінгових занять «Підлітки мають знати свої права», «Булінг у шкільному середовищі».

З метою профілактики ВІЛ/СНІДу, наркоманії, вживання алкоголю та тютюнопаління було проведено лекційне заняття з елементами тренінгу та анкетування серед учнів дев’ятих-одинадцятих класів.

VIII. Робота зі шкільним педагогічним колективом.

Постійно здійснювались індивідуальні та групові консультації вчителів з наступних питань: асоціальні прояви у поведінці дітей, формування психологічної готовності дошкільнят до навчання в школі, профілактика шкідливих звичок, професійне вигорання, формування навичок здорового способу життя учнів, комп’ютерна залежність, психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти, булінг, робота з дітьми «групи ризику» тощо.

Здійснювався психологічний супровід педагогів у період підготовки до атестації: відвідування і аналіз уроків, консультації, участь у роботі атестаційної комісії. У роботі з педагогами акцент був на індивідуальній формі роботи у зв’язку з дистанційним навчанням. Тому семінар-тренінг «Позитивне мислення» було перенесено на наступний рік.

Під час пандемії всі консультації здійснювалися в телефонному режимі.

ІХ. Робота з дітьми з ООП з організацією інклюзивного навчання

Упродовж року проводились корекційно-розвивальні заняття з ООП (арт- терапія, ляльковий театр, фототерапія). Таких учнів у нас восьмеро. Кожна дитина приходила на заняття згідно розкладу.

Була тісна співпраця з асистентами вчителів, педагогами, класами, де навчаються ці діти, проводились консультації. Спільно з асистентами вчителів і педагогами відвідувались батьки цих дітей, аналізували, в яких умовах вони проживають. Адже в основному це учні, які раніше навчалися в Микуличинському інтернаті.

Х. Робота з батьками.

Була запланована групова форма роботи: батьківські конференції, діагностика, зустріч з психологом на батьківських зборах у форматі питання-відповідь. У зв’язку з карантином дані заходи не були проведені (перенесено на наступний навчальний рік).

Консультації здійснювались індивідуально, а також в телефонному режимі з наступних питань: проблеми шкільної неуспішності, труднощі дітей у навчанні, формування психологічної готовності дитини до школи, асоціальні прояви у поведінці дітей, булінг, професійне самовизначення, обдаровані діти, шкідливі звички.

 

 

    Робота педагога-організатора була спрямована на виконання річного плану.

Планування виховного процесу учнів Микуличинського ліцею, змісту, форми роботи, засобів педагогічного впливу, прийомів залучення учнів до діяльності і спілкування були визначені завданнями Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»,  та низкою нормативно-правових актів, зокрема:

 • загальною декларація прав людини;
 • декларацією прав дитини; 
 • конвенцією про права дитини, прийнятою Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 20 листопада 1959 року;
 • всесвітньою декларацією про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей;
 • конституцією України

- Законами України:

1. «Про освіту», від 23.03.1996 р., № 100/96-ВР змінами, доповненнями).

2. «Про загальну середню освіту», від 13.05.1999 р.,  № 651-XIV.

3. «Про позашкільну освіту», від 22.06.2000 р.,  № 1841-III.

    Виховання – багатогранний і складний процес, значення якого неможливо переоцінити. Він передбачає формування у дитини єдиної системи цінностей і соціальних компетенцій. А це і ставлення до себе і своїх батьків, відношення до природи, суспільства, своєї країни тощо. Проблемним питанням, над яким я працюю є: виховання в учнів здорового способу життя, розвиток і збереження народних традицій, збереження чистоти та порядку школи, села, регіону.  Метою виховної роботи у Микуличинському ліцеї  є формування громадянина України – носія цінностей та загальнолюдських надбань. Головним завданням є національно-патріотичне виховання молоді на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей. Пріоритетними напрямками є формування гармонійно розвиненої   і національно свідомої особистості, здатної до саморозвитку, наділеної глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями. Виховна робота у школі. передбачала реалізацію наступних завдань:

-  Формування в учнів правової свідомості, виховання громадської відповідальності, культури поведінки та свідомої дисципліни.

- Виховання відповідального ставлення до навчання та до праці, розширення кругозору й підготовка до свідомого вибору професії.

- Формування в учнів естетичної культури, розвиток умінь створювати прекрасне навколо себе, розвиток художніх здібностей і талантів дітей.

- Виховання в учнів політичної свідомості, розвиток суспільної активності, формування основ громадянського світогляду.

       Для реалізації цих завдань у школі був розроблений план виховної роботи, що охопив усі напрямки виховання.  Було систематизовано організацію та участь у календарних, традиційних шкільних святах, заходи, конкурси, щодо зміцнення моральності та утвердження  здорового способу життя. В навчальному закладі елементи дорослого громадянського життя моделюються через учнівське самоврядування. Діяльність органів учнівського самоврядування була направлена на розвиток управлінських можливостей школярів, ріст яких яскраво було продемонстровано у вересні-жовтні,  під час демократично проведеної виборчої компанії серед учнів 5 – 9 класів.

   Учнівське самоврядування сформовано на основах демократичного підходу щодо визначення роботи у шкільному колективі, що сприяє вільному виявленню особистості у шкільному колективі. Формами організації виховної діяльності за  2020/2021н.р. у школі були:

 • традиційні українські свята: «Свято Миколая»,  «Свято української мови та писемності», «День вишиванки»,  «День соборності України», «День прапора»;
 • тематичні конкурси-виставки:  «Увага, діти на дорозі!», «Світлофор», «Скажемо СНІДу – НІ!», «Новорічна композиція», «Голодомор в Україні», заходи з вшанування пам’яті воїнів-односельчан, які боролися за незалежність в Другій світовій війні. Цікаві пізнавальні екскурсія до Ужгородського та Мукачівського замку- паланку.  «Голуб миру», «Цікаве дозвілля – чисте довкілля» або «Подаруй використаним речам друге життя», «Подаруй книгу шкільній бібліотеці», «Зробимо Україну чистою», акція посади квіти на шкільному подвір’ї;
 • благодійні акції: «Від серця до серця», збір продуктів харчування для Ракошинського інтернату, «Голуб миру». cвята: «Золота осінь» свято – виставка учнівських робіт,свято Миколая, Новорічні ранки та вечори, «Алло, ми шукаємо таланти», «Ну-мо, дівчата», «Ну -мо, хлопці», вмставка – ярмарок «Великодній кошик», «Розумники й розумниці» 3-4 класи, останній дзвоник, шашково – шаховий турнір для учнів 2-9 класів. 

Проведено роботу по підготовці до відкритого міського турніру з міні-футболу серед «ветеранів 39+» та 2аматорів 18+» приуроченого великоднім святам,проведений презентаційний урок з основ бадмінтону, першість школи з волейболу серед учнів 9-11 класів.

Згідно плану індивідуальної роботи кожного дня проводилась робота по вивченню платформ для дистанційного навчання, прослуховувались вибінари, такі як: « Як організувати освітній процес в умовах карантину», «Практичні поради щодо організації дистанційного навчання», «Створення онлайнового освітнього середовища під час карантинних заходів», вебінар «Модель учнівського самоврядування для дітей молодшого шкільного віку».

Організовано та проведено онлайн-останній дзвоник та створено відеофільм.

Згідно структури навчального року виконано план роботи на 2020-2021 навчальний рік.

Звіт про роботу шкільної бібліотеки Микуличинського ліцею

за 2020-2021 н.р.

Тема, над якою працює бібліотека:

« Формування інформаційної культури  користувачів засобами шкільної бібліотеки»

У Законі України «Про загальну середню освіту» важливе місце відводиться культурно-виховній і просвітницькій роботі у закладах освіти. Шкільна бібліотека є важливим засобом і формою втілення в життя цієї вимоги. Саме вона сприяє формуванню культури читання, саморозвитку особистості дитини, підвищенню інформаційної, освітньої, пізнавальної, інтелектуальної діяльності учнів.

 Робота шкільної бібліотеки ґрунтується на таких нормативно-правових документах:

 Конституція України;

 Закон України «Про бібліотеку і бібліотечну справу»;

 Закон України «Про мови в Україні»;

 Закон України «Про загальну середню освіту»;

 Положенні «Про шкільну бібліотеку».

Основними функціями шкільної  бібліотеки є: навчальна, виховна, інформаційна,пізнавальна, розвиваюча, культурологічна.

Робота шкільної бібліотеки – надзвичайно багатогранна. Це й методично-інформаційний центр, де учні розвивають читацький смак, формують любов до книги, це й світ відкриттів, світ творчості, де формується читач-творець.

Діяльність шкільної бібліотеки у 2020-2021 навчальному році була спрямована на виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, культури читання, вміння користуватись бібліотекою, а також на забезпечення різноманітного змісту навчального процесу, всебічне сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї.

На початку  навчального року були проведені бесіди про зберігання підручників:

-«Знайомся: я твій підручник »  1 кл.

-«Бережи підручники!»           5 кл.

Традиційно до Дня книги проводяться рейди-перевірки стану підручників по класах, заходи щодо збереження та шанобливого ставлення до книги, залучення учнів до книги як джерела знань.

Вже не перший рік бібліотека проводить акцію, «ПОДАРУЙ БІБЛІОТЕЦІ КНИГУ З ВЛАСНИМ ПІДПИСОМ». Багато дітей вже принесли до бібліотеки чимало цікавої, потрібної літератури.

 На сучасному етапі, велика увага приділяється відновленню звичаїв та традиції українського народу. Щоб виховувати в учнів бережливе ставлення до надбань українського народу, проводяться бібліотечні уроки.  «Люблю я свій народ – ціную його звичаї», «Народні звичаї та культура України».

На протязі 2020-2021 навчального року були оформлені такі книжкові виставки: «Це моя Україна –це моя Батьківщина!»,175 років від дня народження Івана Карповича Карпенка – Карого,90 років із дня смерті Олени пчілки (Ольга Петрівна Косач – Драгоманова), День української писемності та мови «Мово рідне – слово рідне» , 150 років із дня смерті Михайла Михайловича Вербицького, автора музики гімну «Ще не вмерла України….», День пам’яті героїв Крут «За мирний світ під Крутами», Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту «Сторінки пам’яті живої…», День Небесної героїв Сотні «Живим уклін – загиблим слава»150 років від дня народження Лесі Українки,9 березня День народження Т.Г. Шевченка, «Живуть Кобзаре, поміж нас і голос твій, і пензель твій, і слово» ,«26 квітня Лихо Чорнобиля», «Поради батькам», «Поради читачам».

Цикл заходів:

До Всеукраїнського дня бібліотек: мандрівка шкільною бібліотекою ; «Бібліотека – духовна скарбниця людства» та «Жовтнева подорож до Країни Книг», до дня козацтва: гра –змагання «Козацькі розваги», Мультимедійна презентація «Історія виникнення книги. Як народжується книга» « Види і типи дитячих книг»,« Ознайомлення з бібліотекою»,«Структура книги»,«Каталоги та картотеки шкільної бібліотеки», « Словники, довідники, енциклопедії», вікторина «Подорож сторінками улюблених казок», «Твій друг - книга», тематичні огляди літератури, вікторини, обговорення прочитаного.

Бібліотечний урок « Україна – моя Батьківщина» анкетування «Чи любите Ви свою країну», ; «Україна –сильна, єдина, вільна»; до Міжнародного дня української мови «Мандрівка країною ввічливості та доброти»; до дня пам’яті Т.Г..Шевченка «Слава Шевченкова –слава України», до дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильської АЗС «Чорнобиль – біда на багато поколінь».

Бібліотека систематично веде роботу з оформлення картотек, тематичних папок, документації, пов’язаної з інвентаризацією, списанням застарілої літератури, оформленням періодичних видань, одержанням підручників, видачі та збиранням їх в кінці навчального року.

Не дивлячись на певні зрушення в роботі методичної служби необхідно:

 • вчителям укр. мови та літ. покращити роботу МО в плані активізації окремих учителів до позакласної роботи;
 1. вчителям природничо-математичного циклу предметів необхідно поновити  роботу МО і з обдарованими учнями, посилити позакласну роботу;
 2. вчителям іноземних мов слід активніше використовувати на уроках завдання тестового характеру, а також завдання відкритого типу, які передбачають розвиток в учнів умінь висловити власне славлення до подій, робити критичний аналіз прочитаної інформації, узагальнювати;
 3. практичному психологу у подальшому необхідно активізувати роботу     з    обдарованими дітьми;    проводити    поглиблене     вивчення

психологічної готовності учнів 4-х класів до навчання школі II ступеня; оптимізувати психологічну просвіту батьків. Працювати над поповненням кабінету практичного психолога інструментарієм та відповідним обладнанням; узагальнювати досвід роботи кращих вчителів школи;

 1. активніше використовувати на уроках комп'ютерні навчальні програми, можливості мультимедійного класу;
 2. підвищити результативність відвідування та самоаналізу уроків;
 3. більше уваги звернути на індивідуальні форми роботи з учнями та батьками, використання у виховному процесі сучасних технологій, методів роботи.

У виховній роботі школи є ряд недоліків, зокрема:

 1. високим є відсоток пропусків уроків учнями школи;
 2. поза увагою класних керівників часто залишаються прояви недисциплінованості, втечі з уроків, порушення правил поведінки з боку учнів, санітарний стан класних кімнат;
 3. години класного керівника в більшості проводяться у формі бесід, що не сприяє вирішенню проблем, що виникають в учнівських колективах і часто зовсім неефективні;
 4. низькими залишаються рівень вихованості та культура мовлення школярів.

Серед шляхів вирішення даних проблем можна назвати:

 1. підвищення відповідальності батьків та вчителів за виховання людини-громадянина з високими моральними якостями;
 2. підвищення рівня вимогливості вчителів до культури спілкування учнів;
 3. налагодження тісної співпраці та взаєморозуміння між педколективом та батьками учнів.

З огляду на викладені вище проблемні питання в організації навчально-виховного процесу, колективом школи визначено пріоритетним різнобічний розвиток особистості учня засобами національного виховання та особистісно орієнтованого навчання.

Адже, як відомо, дитина набуває цінності для себе і для суспільства тільки тоді, коли вона стає особистістю, і її становлення потребує цілеспрямованого систематичного впливу. Саме школа з її постійним і природним впливом покликана формувати риси характеру, переконання, світогляд дитини.

Відповідно до мети головними завданнями роботи школи в 2021-2022 навчальному році стане:

  1. продовжити працювати у  1-3 класах згідно Концепції «Нова українська школа»;
 1. формування та розвиток ключових компетентностей школярів;
 2. організація та управлінський супровід профільного навчання в старшій школі за новими навчальними планами та навчальними програмами для 11-річної старшої школи, допрофільної підготовки учнів 8-9-их класів;
 3. здійснення моніторингу якості навчально-виховного процесу;
 4. покращення роботи щодо відбору та занять з обдарованими дітьми;
 5. ефективне застосування у навчально-виховному процесі тестових технологій;
 6. використання ІКТ в навчально-виховному процесі та управлінській діяльності;
 7. відповідність мети і завдань методичної служби кінцевим результатом навчальної і виховної діяльності педагогічного колективу;
 8. врахування при організації навчально-виховного процесу в школі національних та регіональних особливостей, традицій;
 9. стимулювання творчих пошуків вчителів;
 10. пошук педагогічних та методичних інноваційних шляхів та впровадження їх у педагогічну діяльність;
 11. охоплення всіх учителів різними формами методичної роботи;
 12. спрямування методичної роботи на розширення кругозору і підвищення компетентності педагогів, їх наукового та професійного рівня;
 13. вважати й надалі принцип діагностики основною формою покращення методичної роботи;
 14. шукати нові форми і шляхи для виявлення та розвитку здібних і обдарованих дітей;
 15. орієнтування всіх сфер навчально-виховної діяльності на формування в учнів критичного мислення, здатності виробляти власну точку зору та поважати точку зору інших;                                                            
 16. всю виховну роботу проводити в тісній співпраці з батьками та громадськістю села, орієнтуючись на досягнення народної педагогіки;
 17. більш ефективно працювати з різними громадськими організаціями села та міста.

Для вирішення цих та інших завдань необхідна кропітка робота всього колективу працівників школи, єдність, та взаємодія, взаєморозуміння всіх ланок діяльності школи, конкретно обґрунтовані, цілеспрямовані дії керівництва школи та педагогічного колективу, чітка реалізація поставлених проблем, про які ішлося вище.

У зв'язку з цим школа продовжуватиме працювати над такою науково- методичною проблемою:

  1. Впровадження нових педагогічних технологій та особистісно орієнтованих підходів до навчання та виховання з метою розвитку особистості школярів, виявлення їхніх здібностей та можливостей; 
 1. Спільна робота школи, батьківської громади по вихованню в учнів національної свідомості, духовності та високих моральних принципів.

https://rada.info/upload/users_files/20556142/1d13a65fd8e96e3c364f0dde6b6d2831.docx

Звіт директора Микуличинського ліцею Яремчанської міської ради Івано-Франківської області про свою діяльність на посаді протягом 2020-2021 навчального року.

 

ВСТУП

Дух школи, її кращі традиції і  здобутки визначають педагогічні колективи і їх вихованці. Провідною фігурою у реалізації  завдань, безперечно,  виступає вчитель, який зобов’язаний  втілювати  в життя ідеї, забезпечувати єдність виховання і навчання – основного призначення закладу. Відразу хочу зазначити, що робота директора і колективу нероздільні. Здобутки і недоліки спільні.

На виконання п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» та відповідно до Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, з метою подальшого утвердження відкритої, демократичної, державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у школі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, був проведений аналіз роботи за 2020/2021 навчальний рік.

З 1 вересня 2018 року ми почали працювати в новій українській школі, головна мета якої – створити таку школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті. Тому наше завдання – створити таку нову школу, до якої приємно ходити учням. У ній -  прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами.

Структура освіти на кожному рівні й навчальні плани побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності з предметів і самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому процесі. На кожному етапі забезпечується Державний стандарт, здійснюється теоретична й практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного й морального здоров'я. Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань гарантується школою тільки за умови усвідомленого й добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу. Початкова школа забезпечує становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток. Пріоритетом у початкових класах школи є розвивальні форми й методи навчання. Основна школа дає базову освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки дітей, готує їх до вибору форм подальшого навчання.

Реалізація освітніх завдань, визначених Законом України "Про освіту",
"Про загальну середню освіту" (із змінами від 06.07.2010 року), Положенням
про загальноосвітній навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778), Державними стандартами
початкової, базової та повної середньої освіти, Національною доктриною
розвитку освіти,концепцією «Нова українська школа», Концепціями загальної середньої освіти,профільного навчання в старшій школі та відображених у плані роботи школи, навчальному плані і програмах здійснювались за рахунок:

 1. здійснення моніторингу якостей навчально-виховного процесу;
 2. залучення учнів до різних форм проектної діяльності;
 3. організації роботи початкової школи в умовах Нової української школи;
 4. покращення роботи щодо відбору та заняття з обдарованими дітьми;
 5. здійснення системи заходів щодо допрофільної підготовки учнів 7-9 класів;
 6. ефективне застосування у освітньому процесі тестових технологій.

З метою індивідуалізації освітнього процесу до варіативної частини було внесено наступні предмети, курси за вибором та факультативи:

 1. християнська етика -  5, 8 кл.;
 2. історія Прикарпаття - 11 кл.;
 3. гурток народних інструментів - 10 кл.;
 4. ф-в "Людина і вибір професій" - 8 кл.

З метою розвитку особистості школяра, його нахилів та здібностей у школі діяли наступні гуртки:

 1. хор хлопчиків 1-4 кл. (кер. Мироняк В.Б.);
 2. ансамбль дівчат "Надія " (кер. Савчук У .Я.);
 3. драматичний гурток (кер. Підлетейчук О.П .);
 4. гурток художнього декламування (кер. Сорохманюк О.П.);
 5. гурток "Юний художник" (кер. Миклащук Л.М.).

Навчальний план школи виконано в повному обсязі. Річний план роботи школи також виконано.

Станом на 5 вересня 2020 року у школі у 32 класі навчалося 814 учнів, що є більше попереднього року.

З діаграми видно, що за останні 5 років зросла чисельність учнів, що вплинуло на кількість класів.

Середня наповнюваність класів становила приблизно 25 учнів.     Навчанням охоплені всі діти, що живуть на численних присілках с. Микуличин.

Дещо болісним було навчання учнів 1-х, 5-х, 8-х класів, так як проблемним було забезпечення їх підручниками.                                                              

Старша школа функціонувала як профільна. У минулому році був значним відтік випускників 9-х класів у  НЗ І-ІІ рівнів акредитації та ПТУ. У зв'язку з цим було сформовано два 10-х класи.

Поділ класів на групи значною мірою фінансувався за кошти міської ради, що покращило організацію та ефективність освітнього процесу. 10-і і 11-і класи також навчалися за профілями: один технологічний і один філологічний.

Однак потребує покращення матеріально-технічна база кабі­нетів, а саме: поновлення устаткування кабінетів фізики, хімії, біології, праці. Не завжди здійснюється рання діагностика щодо виявлення нахилів і здібностей учнів з метою вибору профілізації. Відсутня система підготовки вчителів з профільного навчання.

У 2020-2021   навчальному році в школі за індивідуальною формою навчалося 4 учні, які за станом здоров'я не могли відвідувати школу.

Індивідуальне навчання здійснювалось за індивідуальними навчальними планами, розробленими школою з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей та потреб, та 8 учнів були на інклюзивній формі навчання, інклюзивне навчання здійснювалося за програмами для дітей  з інтелектуальними порушеннями:один у 1 класі, 1 в 2 класі, 2 у 3 класі, два у 4 класі і один у 5 класі, і 1 у 6 класі.

В умовах карантину МОНУ була відмінена ДПА в 4-х та 9-х класах.

Учні 11-х класів складали ДПА у формі ЗНО з трьох предметів.

 

За наслідками навчального року високого рівня у навчанні досягли:

 • 4 класи- 52 учні;
 • 5-10- 31 учень.

1 учень 9-х класів отримав  свідоцтво з відзнакою.

Кадрове забезпечення

У 2020-2021 навчальному році в школі працювало 70 педагогічних працівників, у тому числі директор, 3 заступника директора з НВР, 2 вихователі груп 5-літок, педагог-організатор, 1 практичний пси­холог, 1 соціальний педагог, 1 вчитель-дефектолог,1 бібліотекар, 8 асистентів учителів з інклюзивним навчанням, 1 медсестра, 2 сумісники.

100 % від загальної кількості педпрацівників мають вищу освіту на рівні спеціаліста.

Протягом року навчальний заклад був забезпечений кадра­ми. У закладі працювало:

 1. учителів — 67 осіб.

Педагогічні працівники мають:

а)  кваліфікаційні категорії:

 1. «спеціаліст вищої категорії» - 45   осіб;
 2. «спеціаліст І категорії»- 3 особи;
 3. «спеціаліст II категорії» - 8 осіб;
 4. «спеціаліст»-3 особи;
 5. 7 асистентівучителів –працює на10 тарифному розряді, 1- на 11;

б) педагогічні звання:

 1. «вчитель-методист»-9 осіб;
 2. «старший учитель»-23  особи.

У закладі протягом 2020-20201навчального року працювало:

 1. педагогів пенсійного віку-18 осіб;
 2. технічних працівників та спеціалістів пенсійного віку-1 особа.

    У 2020-2021 р. було про атестовано 18 педагогічних працівників, які підвищили свій професійний рівень. Один учитель рішенням атестаційної комісії не відповідає посаді.

    Як бачимо, якісний склад педагогічних працівників є досить високим, що дає змогу більш ефективно вирішувати педагогічні проблеми.

За навчальний рік звільнень педагогічних працівників не було.

Плинність педкадрів у школі за 2020-2021 навчальний рік складає 0%.

Харчування в школі здійснюється приватним підприємцем Савчук М.В. Гарячим харчуванням було охоплено більше 400 дітей, всі вони харчувалися за кошти батьків. 122 дітей з  малозабезпечених сімей, переселенців з Донбасу-2, діти учасників АТО-12,які харчувалися за кошти місцевого бюджету.

         За     кошти   місцевого   бюджету   підвозом дітей до школи     та додому охоплено  202 учні, що проживають на присілках Рівня, Підліснів, Полумистий.

         У зв’язку з пандемією та карантином у школі і в місті предметні олімпіади не проводилися.

Зміст методичної роботи в школі та її організація відобра­жені в розділі річного плану «Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти».

Робота над єдиною методичною проблемою впродовж 2-4 ро­ків піднімає на більш високий рівень теоретичну під­готовку кожного вчителя дає можливість надавати більшої чіткості, цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вчителів, активізу­вати форми методичної роботи.

У 2020-2021н. р. основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками школи були: педагогічна рада, методична рада, методичні об'єднання вчителів-предметників, методичне об'єднання класних керівників, інструктивно-методичні наради, науково-практичні семінари, самоосвіта тощо.

Основними проблемними питаннями в організації методич­ної роботи з кадрами були:

1. Упровадження інновацій як засобів механізмів розвитку освітніх систем закладів освіти міста: управлінських, ме­тодичних, навчально-виховних;

2. Соціалізація учнівської молоді в умовах реформування та гуманізації освіти;

3. Забезпечення формування особистості учня на основі розвитку його творчих можливостей і самовдосконалення. На засіданнях чотирьох методичних об'єднань школи (учителів суспільно-гуманітарного і природничо-математичного напрямків, початкових класів, класних керівників) вивчався:

 1. зміст програм, їх методичний супровід;
 2. розроблено методичні рекомендації, конспекти першого те­матичного уроку;
 3. опрацьовано наукову та методичну літературу з питань упро­вадження профілізації в старших класах у поєднанні з особистісно орієнтованим навчанням;
 4. заслухано інформацію про здійснення самоосвіти, виконан­ня докурсових і післякурсових завдань учителями , які підвищили свій професійний рівень на курсах.

Протягом 2020-2021         н. р, були створені необхідні умови для підвищення теоретичного професійного рівня вчителів. Відповідно до накопичувальної системи всі педагоги пройшли курси в онлайм режимі.

 Для стимулювання творчого професійного росту вчителів ши­роко використовується можливість атестації педагогічних кадрів.

Аналіз результатів проходження атестації за 4 роки

Члени атестаційної комісії зробили узагальнений висно­вок про педагогічну та методичну діяльність кожного вчителя, що пройшов атестацію, склали протоколи оцінювання системи й досвіду роботи.

На чолі всієї методичної роботи школи є науково-методична рада школи, якій підпорядковуються такі структурні підрозділи:

 • клуб «Педагогічна майстерність», до складу якого входять  старші вчителі та вчителі –методисти;
 • школа підвищення педагогічної майстерності ,до складу якої входять вчителі І категорії;
 • психолого-педагогічний семінар;
 • лабораторія інноваційних технологій (семінар-практикум), (вчителі початкових класів);
 • 4 МО: вчителів української мови та літератури; вчителів математично-природничого циклу; вчителів іноземної мови; класних керівників.

За 2020-21 н.р. відбулося 3 засідання методичної ради.   Метою    роботи    ради протягом навчального року було безперервне вдосконалення рівня педагогічної майстерності, ерудиції та компетентності вчителів у процесі викладання предметів.      

Також працювала творча група вчителів по вивченню і запровадженню в практику роботи проектної технології навчання, в яку входили старші вчителі, вчителі-методисти і практичний психолог.

Щомісяця контролювалося ведення класних журналів та журналів спецкурсів, факультативів, журналів індивідуального навчання, гуртків, відвідування школи учнями. Перевірялися питання виконання навчальних програм, ведення щоденників, зошитів, особових справ, техніки читання.

За підсумками перевірок підготовлені довідки, накази, які заслухані на засіданнях педагогічної ради, засіданнях методично­го об'єднання вчителів-предметників, на нарадах при директорі.

 

Якщо говорити про роботу МО, то ця робота була різною. Найкраще працювало МО вчителів початкових класів. МО вчителів початкових класів. Яке протягом 2020-2021 року працювало над проблемою «Впровадження нових педагогічних технологій та особистісно орієнтованих підходів до навчання та виховання з метою розвитку особистості школяра, виявлення здібностей та можливостей учнів».

МО працювало над формуванням ключових компетентностей молодших школярів, формування та розвиток професійно-особистісного іміджу вчителя початкових класів. Провели звіт про роботу МО вчителів початкових класів, аналіз проведених виховних заходів.

Ефективною була співпраця з дитячим садочком «Ягідка» ( 1-А , 1-Б кл.).

         Під час 2020-2021 н.р. проводилось наступне:

1.НУШ.Формувальне оцінювання учнів 1-3 класів.(Засідання за круглим столом).

2.Впроваджування здоровязбережувальних  технологій на уроках в початкових класах (1-4 класи).

3. «100 днів у школі» (Івасюк М.Ю.).

4.«Вивчення таблиці множення за технологією «Піснезнайко» (Гарасимюк Г.Д.).

5. «Про що можуть розказати дерева-очевидці історичних подій» (Проект Томашевська У.В.)

6.Свято «Прощавай, Букварику!» (1 класи).

7.Свято «Прощай, початкова школо!» (4 класи).

8.Компютерна презентація «Леся Українка- поетична квітка України» (4 класи, дистанційне навчання).

9. Інклюзивне навчання «Шляхи подолання труднощів».

10. «Свято матері» (2-А клас,Іваницька Л.А., онлайн).

11. «Свято весни» (1-В клас, Івасюк М.Ю., онлайн).

Проведено 3 засіданння МО, де розглядалися наступні теми:

1.Особливості організації освітнього процесу в початкових класах у 2020-2021 н.р. Особливості організації освітнього процесу в НУШ.

2.Формування вміння вчитися-одна з ключових компетентностей навчання в початковій школі.

3.Використання УКТ на уроках в початкових класах.Формування природничих компетентностей через засвоєння інтегрованих знань, інноваційних технологій на уроках в початкових класах.

Проведено протягом навчального року 18 відкритих уроків та виховних заходів.

Особлива увага в початковій ланці приділялось НУШ.

 • Пройшли курси по підвищенню кваліфікації 13 вчителів, які працюватимуть за концепцією НУШ  у 2021-2022.
 • Опрацьовані методичні  рекомендації МОН України щодо організації освітнього простору Нової української школи і обладнані кабінети згідно цих рекомендацій.
 • Опрацьований план заходів з реалізації основних положень Закону України «Про освіту», Концепції «Нова Українська школа» і забезпечене виконання цього плану.

На організацію освітнього простору в школі було витрачено 30600 грн на комп’ютерне оснащення. Таким чином всі 10 кабінетів були оснащені усім необхідним для навчання першокласників відповідно до Концепції «Нової української школи».

    МО вчителів української мови та літератури працювало в напрямку інноваційних технологій:

 1. «Я маю в серці те, що не вмирає» Підлетейчук О.П.
 2. Олекса Довбуш в українській літературі та усній народній творчості.
 3. Кобзарева дума у душі народу (читання поезії в режимі онлайн).
 4. Лист-вітання Ліні Костенко! (до дня народження 19 березня).
 5.  Всесвітній день поезії (21 березня, онлайн).
 6. День вишиванки (флешмоб) .

У 2020-2021 н.р. вчителі МО іноземних мов ставило собі за мету формування навичок критичного мислення , використовуючи інтерактивні методи навчання на уроках іноземних мов, а також удосконалення навичок роботи на різних платформах під час дистанційного навчання.

Вчителі іноземних мов вміло реєструвалися на курси , працювали на різних платформах.

Вчителі іноземних мов широко використовують різні методи роботи під час навчання: працюють над розвитком навичок діалогічного мислення, мотивують навчальну  діяльність різними формами роботи.

Вчителі Вередюк Є.Д. і Бойко І.Д. підтвердили кваліфікаційні категорії на черговій атестації, а молоді, енергійні педагоги підвищили свій кваліфікаційний рівень. Стефурак І.В. пройшла сертифікацію і здобула  І кваліфікаційну категорію на позачерговій атестації. Рожанська З.П. отримала І кваліфікаційну категорію на черговій атестації. Вчитель Онучак О.В. творчо працювала над доробкою і показала як використовувати ігрові форми роботи на уроках англійської мови як засіб формування комунікативної компетенції школярів. Виховання та навчання здобувачів освіти на основі звичаїв та традицій Гуцульщини-одного з проблем,яку вирішують на уроках іноземних мов.

У 2020-2021 навчальному році МО вчителів математики спрямувало роботу на:

         -реалізацію проблемного питання «Формування ціннісних компетентностей школярів через впровадження інноваційних методів і форм роботи, розвиток критичного мислення та навичок осмисленої практичної діяльності»;

-формування та розвиток професійної компетентності, фахової ерудованості;

-використання у практичній діяльності інформаційно-комунікаційних технологій;

-упровадження STEM-технологій в освітній процес;

-удосконалення методичного забезпечення уроку;

-розвиток інтересу учнів до вивчення предметів природничо-математичного циклу в процесі позакласної роботи, формування практичних умінь і навичок.

Значне місце в роботі методичного об’єднання займає впровадження  STEM-освіти. Метою впровадження  STEM-освіти є розповсюдження та популяризація провідних ідей STEM-освіти, розвиток інтересу до природничих, технічних дисциплін, рання профорієнтація. Знайомство зі світом STEM-професій, побудова мосту між освітою та кар’єрою.

    Через заборону масових заходів тиждень STEM-освіти «Від простого до складного» (07.12.2020 - 12.12.2020) пройшов під час проведення уроків у вигляді «інформаційних хвилинок» та розв’язування задач прикладного змісту. Проведені заходи (інформаційні хвилинки) надали можливість учням розкрити свої творчі здібності, проявити пізнавальний інтерес до вивчення природничо-математичних наук, сприяли поглибленню знань з цих предметів, формуванню фахових і соціальних компетентностей, наукового сприйняття світу, розвитку індивідуальності та підготовки до реального життя.

           Учнів інформували про оголошення  «Року математичної освіти в Україні», учні ознайомлювались з біографіями видатних математиків, дізнавалися про цікаві факти з їхнього життя, про роль математики в житті людини.             

Під час проведення таких інформаційних хвилинок старшокласники розгадували кросворди-розминки, розв’язували  віршовані та логічні задачі на тему: «Природа – наш дім». У форматі  інформхвилинки «Мережа Internet  у нашому житті» діти одержували детальну інформацію про Всесвітню мережу Інтернет та проаналізували її роль у нашому житті.     

Провели інформхвилинки «Всесвіт у краплині або знайома та загадкова вода». Діти ознайомилися зі змістовним матеріалом, розв’язали  цікаві задачі і усвідомили, що планета Земля та її ресурси є цінністю для кожної людини.            

Цікавими були інформаційні хвилинки «Геометрія навколо нас». Де учні з захопленням створювали малюнки, вчилися  впізнавати застосування  та оцінювати важливість  предмета та про значення математики в житті людини, застосування її в усіх галузях науки та народного господарства.         

   Всі проведені заходи об’єднала мета популяризації наукових досягнень вчених та підвищення зацікавленості учнів математикою.

         Педагоги методичного  об’єднання підвищують свій  професійний    рівень. Вчитель математики Марініна О.А. взяла участь в конкурсі «Учитель року», а також всі члени МО проходили курси підвищення кваліфікації.      

З метою удосконалення педагогічної майстерності,  члени методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу займалися онлайн-освітою на освітніх платформах: vseosvita. ua; naurok.com.ua.

З 11.01.2021 – 22.01.2021 та з 15.02.2021- 09.02 2021 року навчання  учнів 5-11-х класів здійснювалося у дистанційній формі. Педагоги працювали за індивідуальними планами роботи на період карантину, згідно яких здійснювалася навчально-виховна діяльність, а саме: підбір, розробка і розміщення навчальних матеріалів з предметів природничо-математичного циклу для дистанційного навчання у мобільному додатку Classroom та Viber; відбір веб-сервісів для дистанційного навчання з навчальних предметів;   онлайн консультації для батьків з питань дистанційного навчання через мобільний додаток Viber та в  телефонному режимі; проведення онлайн уроків в Google meet.

Учні своєчасно отримували завдання, рекомендації щодо виконання завдань, майже всі теми супроводжувалися  відеоуроками та презентаціями. Але не всі діти активно працювали на платформах дистанційного навчання. Учням, які не мали доступу до Інтернету,  завдання та консультації надавалися у телефонному режимі.

Учителі методичного об’єднання природничо-математичного циклу систематично використовують інноваційні технології, нові форми, методи і прийоми навчання, практично застосовують ефективний педагогічний досвід.

 

Звіт про методичну роботу за 2020-2021 навчальний рік

Освітній процес у Микуличинському ліцеї здійснювався відповідно до річного плану його роботи за навчальний рік проведено такі засідання педради:

1.Планові:

а)організація  навчального процесу дітей з особливими освітніми  потребами. Діагностика і корекція ,як один із видів у роботі практичного психолога  та дефектолога;

б) стан викладання та рівень навчального досвіду учнів на уроках мистецтва;

     в)стан викладання  іноземної  мови у 1-4 класах;

г)обдаровані діти і профорієнтаційна робота.

2.Позапланові:

а)Про зміну умов навчального процесів умовах карантину;

б)Про внесення змін щодо термінів осінніх канікул і структури навчального року.

Висвітлені наказами з основної діяльності такі питання :

1.Екологічне виховання в початковій школі;

2.Стан викладання української мови і літератури;

3.Стан викладання фізичної культури;

4.Правовиховна робота в школі ,як  передумова формування правової свідомості учнів.

Методична робота у навчальному закладі проводилася згідно її структури:

1.Клуб «Педагогічна майстерність»

2.Школа удосконалення педмайстерності.

3.Психолого-педагогічний семінар

4.Методичні обєднання :

А)вчителів української мови

Б)вчителів іноземної мови

В)вчителів математики та інформатики

Г)класних керівників

Д)вчителів початкових класів

Е)вчителі хімії,біології,фізики,географії та історії є членами міських МО

Вся методична робота в ліцеї планувалася у співпраці з керівниками шкільних та міських методичних об’єднань :

Керівник МО початкових класів – Онучак С.І.

Керівник МО математики – Шеремета Н.В.

Керівник МО української мови і літератури – Сорохманюк О.П

Керівник МО іноземної мови – Лазебнікова Н.Р

Керівник МО біології – Киселюк М.П.

Керівник МО класних керівників – Андрійків П.П

 

Звіт про проведення спортивно-масової роботи за 2020-2021 н.р.

Протягом навчального року проведено:

1.міні-футбол (5-6 кл.)-вересень;

2. міні-футбол (7-8 кл.)-жовтень;

3. «Веселі старти» (5-6 класи)-листопад;

4.баскетбол- (7-8 кл.)-листопад;

5. «Старти надій» (7-мі класи)-січень;

6. волейбол (9-11 кл.)-квітень.

    В змаганнях приймали участь учні 5-11 кл., охоплено було 100 школярів.

     

Звіт вчителя-дефектолога. Робота з дітьми з особливими освітніми потребами

 У 2020-2021  навчальному році  у школі  на основі  Протоколів Яремчанського ІРЦ та наказів по школі «Про організацію інклюзивного навчання в 2020/2021 н.р.» з  вересня було організовано інклюзивне навчання  для 8 учнів. Інклюзивним навчанням охоплено 8 класів.  Роботу інклюзивних класів організовано за нормативно-правовими документами, які є чинними у даній освітній галузі. Наявний пакет документів, який складається з інструктивно-методичних листів, рекомендацій та наказів різних рівнів щодо організації інклюзивної освіти.

Організація  інклюзивного навчання у школі здійснювалась за наявності медичних документів відповідно до заяв батьків за висновками ІРЦ. Навчально-виховний процес у класах з інклюзивним навчанням організований  відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу, складеного на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.

На початку навчального року по школі видано наказ про створення шкільного психолого-медико-педагогічного консиліуму. До нього ввійшли  заступник директора школи з навчальної, навчально-виховної роботи, спеціалісти інклюзивного навчання, соціальний педагог, медична сестра, класні керівники,психолог, асистенти вчителів, учитель-дефектолог, батьки дітей з особливими освітніми потребами.  Спеціалістами були складені індивідуальні програми розвитку для кожного учня  (навчально-виховні стратегії і підходи, система додаткових спеціальних послуг), які містять: інформацію про учня; актуальний рівень розвитку, знань і вмінь учня; розробка корекційних планів (програм) всіх спеціалістів, які працюють з учнями.

              Учитель-дефектолог будував свою роботу, орієнтуючись на нормативні документи, і методичні рекомендації щодо планування та організації роботи. Заняття будувались з використанням нових технологій, форм і методів колекційної роботи. Вся корекційно-розвиваюча робота, згідно з річним планом, велася за наступними напрямками: діагностично - проектна діяльність; корекційно-розвиваюча діяльність; робота з батьками; консультативно-методична діяльність; підвищення професійної компетентності; робота щодо поліпшення оснащеності  кабінету.

Для організації та проведення корекційного процесу з учнями та реалізації поставлених завдань, використовувалась традиційні та нетрадиційні технології: мультимедійні, інформаційні, ігрові (в іграх вирішуються корекційні завдання, здоров'язберігаючих (пальцевий масаж для збереження і зміцнення здоров'я дітей, особистісно-орієнтовані (індивідуальний і диференційований підхід при постановці звуків, особистісно-розвиваючі, арт - терапевтичні (дихальні вправи, логоритміка, психогімнастика, технологія диференційованого навчання. У всі перераховані вище технології входили такі форми роботи: сполучена артикуляційна і пальцевая гімнастика з опорою на слух, зір; дихальна гімнастика; веселі фізкультхвилинки; цікавий матеріал: вірші, потішки, загадки, мова з рухом, зміною інтонації, використанням міміки і жестів; самомасаж мови і рук; ігри на розвиток фонематичного сприйняття, мовного слуху, загальної та дрібної моторики, сюжетно-рольові ігри, театралізовані ігри; тренування окорухових м'язів: стеження за ручкою, олівцем.

Один із шляхів підвищення ефективності корекційно-розвиваючої роботи - це застосування здоров'язберігаючих технологій, заснований на застосуванні нейропсихологічних знань в роботі.  У своїй роботі, з метою збереження і зміцнення здоров'я, створення емоційно-комфортних умов для дітей з вадами розвитку та мовлення, а також формування здорового способу життя учнів, як учитель-дефектолог, в основі здоров'язберігаючих діяльності розглядаю особистісно-розвиваючі технології, в основі яких лежить визнання індивідуальності та унікальності особистісного розвитку кожної дитини. На підставі цього допомагаю кожній дитині пізнати себе і повірити в можливість успішного мовного розвитку, і зняття стресогенних ситуацій (заняття проводжу за методикою Монтессорі).

Асистенти вчителів здійснювали соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами. Зусилля асистентів  вчителів були направлені на адаптацію навчальних матеріалів з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, залучення учнів до різних видів навчальної діяльності на уроках. Особливо дієвою і корисною для дітей з ООП є індивідуальна робота з учнями, яка була направлена на допомогу у виконанні навчальних завдань,закріпленню конкретних умінь і навичок,  додаткове пояснення тем з предметів, які не були належним чином засвоєні. Асистенти вчителів надавали консультації вчителям та батькам учнів з особливими освітніми потребами для успішної взаємодії школи та сім`ї.

Вчителем-дефектологом складаються календарно-тематичні плани, щоденні плани роботи корекційних педагогів школи, затверджуються графіки занять. Корекційно-розвиткова робота спрямовується на виправлення вад звуковимови,  розвиток зв’язного мовлення,  формування граматично правильного мовлення, збагачення словникового запасу слів.

Проведення ефективної корекційно-розвиткової роботи в цілому здійснюється завдяки співпраці усіх корекційних педагогів, класних керівників, вчителів - предметників, батьків та адміністрації школи. Інклюзивне навчання потребує дотримання певних вимог щодо обладнання кімнати для занять, яка б сприяла корекції певних відхилень  у розвитку дитини.  Тому у школі планується створення ресурсного класу, який умовно буде поділений на 2 зони: «навчальна зона», «ігрова зона».

     Уряд надає субвенції з державного бюджету на підтримку дітей з особливими  освітніми потребами .За рахунок цих коштів проводилась оплата праці  корекційним педагогам та  було придбано  спеціальні засоби  корекції психофізичного розвитку для цих дітей.

    Робота з батьками. В умовах освітньої інтеграції, активне включення батьків в спільний корекційний процес, дозволило значно підвищити його ефективність. З огляду на цей факт в роботі з батьками, використовували форми роботи, які змогли б дійти до кожної родини: на початку року, проведене анкетування, з метою збору анамнестичних даних; особисті бесіди у міру розвитку дитини. проведені консультації для батьків; використовувала комплекси наочних засобів по формуванню корекції розумового розвитку; роздані на початковому етапі роботи пам'ятки, рекомендації, як займатися з дитиною вдома.

Всю корекційну роботу вела в тісному контакті з вчителями, асистентами вчителя, вчителями-предметниками. Результатом роботи є стабільна позитивна динаміка в розвитку та створення емоційно-комфортних умов розвитку дитини.

 

Звіт про роботу практичного психолога Микуличинського ліцею Пориваєвої Ганни Петрівни за 2020-2021 навчальний рік.

Уся робота практичного психолога організовувалась і здійснювалась  відповідно до Закону України «Про освіту», до Положення про психологічну службу та згідно з етичним кодексом психолога.

Проблемне питання: «Забезпечення психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами як один із аспектів гуманізації навчально-виховного процесу».

Упродовж 2020-2021 навчального року психолог працювала згідно наступних розділів:

І. Початкова школа

Відвідування занять у підготовчій групі, спостерігання за мікрокліматом у колективі, стилем спілкування учнів з учителями і між собою. На основі спостережень, бесід, психологічних ігр виявлялися проблеми, які були у дітей. Як результат – консультації, надані вчителям і батькам дітей, які потребували допомоги.

З метою виявлення особистісних особливостей першокласників та з’ясування особливостей сімейних взаємин у сприйнятті дитини була проведена групова діагностика здобувачів освіти: «Малюнок дерева», «Малюнок сім’ї».

Було проведено ряд психокорекційних занять з першокласниками, учнями початкових класів (корекція дезадаптації, тривожності, імпульсивності).

З метою визначення рівня розумового розвитку учнів четвертих класів була проведена групова діагностика за стандартизованою методикою Є.Замбацявічене «Визначення рівня розумового розвитку молодших школярів», а також проведена психологічна гра «Попереду у нас - п’ятий клас» (виявлення сподівань, тривог, пов’язаних з переходом до середньої ланки школи).

ІІ. Перехід та адаптація дітей з молодшої групи до середньої

Здійснення контролю за адаптацією учнів п’ятих класів до нових умов навчання:

1. Методика дослідження соціальної адаптованості.

2. Соціометричне дослідження (визначення статусу учнів в класному колективі).

3. Діагностика в процесі проведення адаптаційних тренінгів: проективна методика «Добро та зло навколо тебе: сім’я, школа, навколишній світ», вправа «Мій настрій» (виявлення дисфункцій в сім’ї, у взаємовідносинах з однокласниками).

4. Розвиваюче заняття «Наші вчителі» (допомога п’ятикласникам знайти нову соціальну позицію відносно педагогів).

5. Бесіди з учнями, батьками з метою виявлення дітей, які мають ознаки дезадаптації.

6. Психокорекційна робота з дезадаптованими учнями.

7. Урок Добра (як один із видів профілактики насилля, виховання толерантного відношення до оточуючих).

ІІІ. Психолого-педагогічний супровід підліткової кризи

Перш за все мета психолога у процесі роботи з підлітками – виявлення факторів тривожності, які негативно впливають на ефективність навчання учнів, виявлення проблемних учнів, визначення причин девіантної поведінки таких дітей; психодіагностичне обстеження.

Як результат - групове та індивідуальне консультування підлітків і, звичайно, психокорекційна та розвивальна робота: корекція агресивності, тривожності; проведення тренінгів комунікативних умінь та навичок, тренінгів з формування здорового способу життя (профілактика суїцидальних тенденцій серед підлітків, формування в учнів уміння протистояти негативним впливам, робити свідомий вибір здорового способу життя).

У роботі з дітьми «групи ризику» окрім індивідуального психодіагностичного обстеження, консультацій, психокорекційної роботи підтримувався тісний зв’язок з класними керівниками та батьками таких учнів. Саме такий тісний зв’язок допомагає обрати правильний педагогічний підхід, визначити шляхи подолання труднощів.

Також зі своїми проблемами звертаються діти, які відносяться до категорії успішних учнів, тих що мають високий рівень навчальних досягнень (проблеми у спілкуванні, тривожність, низький рівень самооцінки). З такими здобувачами освіти також проводилась психокорекційна робота.

ІV. Розвиток особистісної зрілості й соціальної компетентності старшокласників. Психологічна підготовка випускників до ЗНО.

З метою виявлення реальних та ідеальних цінностей старшокласників було проведено дослідження ціннісних орієнтацій здобувачів освіти (основною цінністю залишається сім’я).

Впродовж року проводились індивідуальні психологічні консультації з особистих питань (етика взаємовідносин між юнаками й дівчатами, суїцидальні роздуми, взаємовідносини в системі «вчитель-учень», «батьки-діти»). Також проводились консультації батьків щодо питань труднощів у взаєминах із дітьми, питань вибору професії (допомога у вирішенні конфліктних ситуацій), консультації вчителів про психологічні особливості учнів, можливі мотиви їх неадекватної поведінки.

З метою профілактики насилля, психологічної корекції, негативних особистісних утворень, які заважають підвищенню адекватності самосвідомості й знижують рівень соціальної психологічної компетентності проводився захід «Роздуми старшокласників «Булінг у шкільному середовищі»», соціально-психологічний тренінг «Вийдемо зі стресу разом».

Проводились індивідуальні та групові консультації одинадцятикласників з питання психологічної підготовки до ЗНО, тренінгове заняття «Моя доля: в чиїх вона руках?» (мета: психологічно налаштувати учнів випускних класів до ЗНО, на позитивне сприйняття дійсності).

V. Професійна спрямованість учнів

З метою формування правильного емоційного ставлення учнів перших-четвертих класів до процесу праці було проведено тренінгове заняття «Хочу вчитися», на якому діти ознайомились зі світом найпоширеніших професій, з професіями своїх батьків і близьких.

Була проведена сюжетно-рольова гра «Всі професії цікаві» (п’ятий – восьмий клас), тренінг «Мій вибір – моє майбутнє» (дев’ятий клас), тренінг «Вдало вибрана професія – щаслива доля» (одинадцятий клас).

Упродовж року проводились факультативні заняття «Людина і вибір професії».

Надавались консультації з питання вибору майбутньої професії учням дев’ятих – одинадцятих класів.

VI. Робота з обдарованими дітьми

1. Була написана пам’ятка для вчителів «Відмінність між відмінниками і обдарованими учнями».

2. Вивчались труднощі у навчанні обдарованих дітей, проводилась діагностика особливостей розвитку особистості, психічних процесів, здійснювалось консультування з метою врахування індивідуально-типологічних особливостей обдарованих дітей в навчанні та вихованні, контролю за їх адаптацією, професійного спрямування здібностей.

VII. Превентивне виховання

Упродовж року проводилась профілактична робота з «важковиховуваними підлітками», дітьми з девіантною поведінкою. Організована спільна діяльність школи і сім’ї з учнями, що потребують особливої уваги. Також налагоджена тісна співпраця школи з ювенальною поліцією (зустрічі у форматі питання-відповідь).

З метою профілактики торгівлі людьми, булінгу у шкільному середовищі було залучено учнів до тренінгових занять «Підлітки мають знати свої права», «Булінг у шкільному середовищі».

З метою профілактики ВІЛ/СНІДу, наркоманії, вживання алкоголю та тютюнопаління було проведено лекційне заняття з елементами тренінгу та анкетування серед учнів дев’ятих-одинадцятих класів.

VIII. Робота зі шкільним педагогічним колективом.

Постійно здійснювались індивідуальні та групові консультації вчителів з наступних питань: асоціальні прояви у поведінці дітей, формування психологічної готовності дошкільнят до навчання в школі, профілактика шкідливих звичок, професійне вигорання, формування навичок здорового способу життя учнів, комп’ютерна залежність, психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти, булінг, робота з дітьми «групи ризику» тощо.

Здійснювався психологічний супровід педагогів у період підготовки до атестації: відвідування і аналіз уроків, консультації, участь у роботі атестаційної комісії. У роботі з педагогами акцент був на індивідуальній формі роботи у зв’язку з дистанційним навчанням. Тому семінар-тренінг «Позитивне мислення» було перенесено на наступний рік.

Під час пандемії всі консультації здійснювалися в телефонному режимі.

ІХ. Робота з дітьми з ООП з організацією інклюзивного навчання

Упродовж року проводились корекційно-розвивальні заняття з ООП (арт- терапія, ляльковий театр, фототерапія). Таких учнів у нас восьмеро. Кожна дитина приходила на заняття згідно розкладу.

Була тісна співпраця з асистентами вчителів, педагогами, класами, де навчаються ці діти, проводились консультації. Спільно з асистентами вчителів і педагогами відвідувались батьки цих дітей, аналізували, в яких умовах вони проживають. Адже в основному це учні, які раніше навчалися в Микуличинському інтернаті.

Х. Робота з батьками.

Була запланована групова форма роботи: батьківські конференції, діагностика, зустріч з психологом на батьківських зборах у форматі питання-відповідь. У зв’язку з карантином дані заходи не були проведені (перенесено на наступний навчальний рік).

Консультації здійснювались індивідуально, а також в телефонному режимі з наступних питань: проблеми шкільної неуспішності, труднощі дітей у навчанні, формування психологічної готовності дитини до школи, асоціальні прояви у поведінці дітей, булінг, професійне самовизначення, обдаровані діти, шкідливі звички.

 

Робота педагога-організатора була спрямована на виконання річного плану.

Планування виховного процесу учнів Микуличинського ліцею, змісту, форми роботи, засобів педагогічного впливу, прийомів залучення учнів до діяльності і спілкування були визначені завданнями Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»,  та низкою нормативно-правових актів, зокрема:

 • загальною декларація прав людини;
 • декларацією прав дитини; 
 • конвенцією про права дитини, прийнятою Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 20 листопада 1959 року;
 • всесвітньою декларацією про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей;
 • конституцією України

- Законами України:

1. «Про освіту», від 23.03.1996 р., № 100/96-ВР змінами, доповненнями).

2. «Про загальну середню освіту», від 13.05.1999 р.,  № 651-XIV.

3. «Про позашкільну освіту», від 22.06.2000 р.,  № 1841-III.

    Виховання – багатогранний і складний процес, значення якого неможливо переоцінити. Він передбачає формування у дитини єдиної системи цінностей і соціальних компетенцій. А це і ставлення до себе і своїх батьків, відношення до природи, суспільства, своєї країни тощо. Проблемним питанням, над яким я працюю є: виховання в учнів здорового способу життя, розвиток і збереження народних традицій, збереження чистоти та порядку школи, села, регіону.  Метою виховної роботи у Микуличинському ліцеї  є формування громадянина України – носія цінностей та загальнолюдських надбань. Головним завданням є національно-патріотичне виховання молоді на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей. Пріоритетними напрямками є формування гармонійно розвиненої   і національно свідомої особистості, здатної до саморозвитку, наділеної глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями. Виховна робота у школі. передбачала реалізацію наступних завдань:

-  Формування в учнів правової свідомості, виховання громадської відповідальності, культури поведінки та свідомої дисципліни.

- Виховання відповідального ставлення до навчання та до праці, розширення кругозору й підготовка до свідомого вибору професії.

- Формування в учнів естетичної культури, розвиток умінь створювати прекрасне навколо себе, розвиток художніх здібностей і талантів дітей.

- Виховання в учнів політичної свідомості, розвиток суспільної активності, формування основ громадянського світогляду.

       Для реалізації цих завдань у школі був розроблений план виховної роботи, що охопив усі напрямки виховання.  Було систематизовано організацію та участь у календарних, традиційних шкільних святах, заходи, конкурси, щодо зміцнення моральності та утвердження  здорового способу життя. В навчальному закладі елементи дорослого громадянського життя моделюються через учнівське самоврядування. Діяльність органів учнівського самоврядування була направлена на розвиток управлінських можливостей школярів, ріст яких яскраво було продемонстровано у вересні-жовтні,  під час демократично проведеної виборчої компанії серед учнів 5 – 9 класів.

   Учнівське самоврядування сформовано на основах демократичного підходу щодо визначення роботи у шкільному колективі, що сприяє вільному виявленню особистості у шкільному колективі. Формами організації виховної діяльності за  2020/2021н.р. у школі були:

 • традиційні українські свята: «Свято Миколая»,  «Свято української мови та писемності», «День вишиванки»,  «День соборності України», «День прапора»;
 • тематичні конкурси-виставки:  «Увага, діти на дорозі!», «Світлофор», «Скажемо СНІДу – НІ!», «Новорічна композиція», «Голодомор в Україні», заходи з вшанування пам’яті воїнів-односельчан, які боролися за незалежність в Другій світовій війні. Цікаві пізнавальні екскурсія до Ужгородського та Мукачівського замку- паланку. «Голуб миру», «Цікаве дозвілля – чисте довкілля» або «Подаруй використаним речам друге життя», «Подаруй книгу шкільній бібліотеці», «Зробимо Україну чистою», акція посади квіти на шкільному подвір’ї;
 • благодійні акції: «Від серця до серця», збір продуктів харчування для Ракошинського інтернату, «Голуб миру». cвята: «Золота осінь» свято – виставка учнівських робіт,свято Миколая, Новорічні ранки та вечори, «Алло, ми шукаємо таланти», «Ну-мо, дівчата», «Ну -мо, хлопці», вмставка – ярмарок «Великодній кошик», «Розумники й розумниці» 3-4 класи, останній дзвоник, шашково – шаховий турнір для учнів 2-9 класів. 

Проведено роботу по підготовці до відкритого міського турніру з міні-футболу серед «ветеранів 39+» та 2аматорів 18+» приуроченого великоднім святам,проведений презентаційний урок з основ бадмінтону, першість школи з волейболу серед учнів 9-11 класів.

Згідно плану індивідуальної роботи кожного дня проводилась робота по вивченню платформ для дистанційного навчання, прослуховувались вебінари, такі як: « Як організувати освітній процес в умовах карантину», «Практичні поради щодо організації дистанційного навчання», «Створення онлайнового освітнього середовища під час карантинних заходів», вебінар «Модель учнівського самоврядування для дітей молодшого шкільного віку».

Організовано та проведено онлайн-останній дзвоник та створено відеофільм.

Згідно структури навчального року виконано план роботи на 2020-2021 навчальний рік.

 

Звіт про роботу шкільної бібліотеки Микуличинського ліцею

за 2020-2021 н.р.

Тема, над якою працює бібліотека: «Формування інформаційної культури  користувачів засобами шкільної бібліотеки»

У Законі України «Про загальну середню освіту» важливе місце відводиться культурно-виховній і просвітницькій роботі у закладах освіти. Шкільна бібліотека є важливим засобом і формою втілення в життя цієї вимоги. Саме вона сприяє формуванню культури читання, саморозвитку особистості дитини, підвищенню інформаційної, освітньої, пізнавальної, інтелектуальної діяльності учнів.

 Робота шкільної бібліотеки ґрунтується на таких нормативно-правових документах:

 Конституція України;

 Закон України «Про бібліотеку і бібліотечну справу»;

 Закон України «Про мови в Україні»;

 Закон України «Про загальну середню освіту»;

 Положенні «Про шкільну бібліотеку».

Основними функціями шкільної  бібліотеки є: навчальна, виховна, інформаційна,пізнавальна, розвиваюча, культурологічна.

Робота шкільної бібліотеки – надзвичайно багатогранна. Це й методично-інформаційний центр, де учні розвивають читацький смак, формують любов до книги, це й світ відкриттів, світ творчості, де формується читач-творець.

Діяльність шкільної бібліотеки у 2020-2021 навчальному році була спрямована на виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, культури читання, вміння користуватись бібліотекою, а також на забезпечення різноманітного змісту навчального процесу, всебічне сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї.

На початку  навчального року були проведені бесіди про зберігання підручників:

- «Знайомся: я твій підручник» 1 кл.

- «Бережи підручники!» 5 кл.

Традиційно до Дня книги проводяться рейди-перевірки стану підручників по класах, заходи щодо збереження та шанобливого ставлення до книги, залучення учнів до книги як джерела знань.

Вже не перший рік бібліотека проводить акцію, «ПОДАРУЙ БІБЛІОТЕЦІ КНИГУ З ВЛАСНИМ ПІДПИСОМ». Багато дітей вже принесли до бібліотеки чимало цікавої, потрібної літератури.

 На сучасному етапі, велика увага приділяється відновленню звичаїв та традиції українського народу. Щоб виховувати в учнів бережливе ставлення до надбань українського народу, проводяться бібліотечні уроки.  «Люблю я свій народ – ціную його звичаї», «Народні звичаї та культура України».

На протязі 2020-2021 навчального року були оформлені такі книжкові виставки: «Це моя Україна –це моя Батьківщина!»,175 років від дня народження Івана Карповича Карпенка – Карого,90 років із дня смерті Олени пчілки (Ольга Петрівна Косач – Драгоманова), День української писемності та мови «Мово рідне – слово рідне» , 150 років із дня смерті Михайла Михайловича Вербицького, автора музики гімну «Ще не вмерла України….», День пам’яті героїв Крут «За мирний світ під Крутами», Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту «Сторінки пам’яті живої…», День Небесної героїв Сотні «Живим уклін – загиблим слава»150 років від дня народження Лесі Українки,9 березня День народження Т.Г. Шевченка, «Живуть Кобзаре, поміж нас і голос твій, і пензель твій, і слово» ,«26 квітня Лихо Чорнобиля», «Поради батькам», «Поради читачам».

Цикл заходів:

До Всеукраїнського дня бібліотек: мандрівка шкільною бібліотекою ; «Бібліотека – духовна скарбниця людства» та «Жовтнева подорож до Країни Книг», до дня козацтва: гра –змагання «Козацькі розваги», Мультимедійна презентація «Історія виникнення книги. Як народжується книга» « Види і типи дитячих книг»,« Ознайомлення з бібліотекою»,«Структура книги»,«Каталоги та картотеки шкільної бібліотеки», « Словники, довідники, енциклопедії», вікторина «Подорож сторінками улюблених казок», «Твій друг - книга», тематичні огляди літератури, вікторини, обговорення прочитаного.

Бібліотечний урок « Україна – моя Батьківщина» анкетування «Чи любите Ви свою країну», ; «Україна –сильна, єдина, вільна»; до Міжнародного дня української мови «Мандрівка країною ввічливості та доброти»; до дня пам’яті Т.Г..Шевченка «Слава Шевченкова –слава України», до дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильської АЗС «Чорнобиль – біда на багато поколінь».

Бібліотека систематично веде роботу з оформлення картотек, тематичних папок, документації, пов’язаної з інвентаризацією, списанням застарілої літератури, оформленням періодичних видань, одержанням підручників, видачі та збиранням їх в кінці навчального року.

Не дивлячись на певні зрушення в роботі методичної служби необхідно:

 • вчителям укр. мови та літ. покращити роботу МО в плані активізації окремих учителів до позакласної роботи;
 1. вчителям природничо-математичного циклу предметів необхідно поновити  роботу МО і з обдарованими учнями, посилити позакласну роботу;
 2. вчителям іноземних мов слід активніше використовувати на уроках завдання тестового характеру, а також завдання відкритого типу, які передбачають розвиток в учнів умінь висловити власне славлення до подій, робити критичний аналіз прочитаної інформації, узагальнювати;
 3. практичному психологу у подальшому необхідно активізувати роботу     з    обдарованими дітьми;    проводити    поглиблене     вивчення психологічної готовності учнів 4-х класів до навчання школі II ступеня; оптимізувати психологічну просвіту батьків. Працювати над поповненням кабінету практичного психолога інструментарієм та відповідним обладнанням; узагальнювати досвід роботи кращих вчителів школи;
 4. активніше використовувати на уроках комп'ютерні навчальні програми, можливості мультимедійного класу;
 5. підвищити результативність відвідування та самоаналізу уроків;
 6. більше уваги звернути на індивідуальні форми роботи з учнями та батьками, використання у виховному процесі сучасних технологій, методів роботи.

У виховній роботі школи є ряд недоліків, зокрема:

 1. високим є відсоток пропусків уроків учнями школи;
 2. поза увагою класних керівників часто залишаються прояви недисциплінованості, втечі з уроків, порушення правил поведінки з боку учнів, санітарний стан класних кімнат;
 3. години класного керівника в більшості проводяться у формі бесід, що не сприяє вирішенню проблем, що виникають в учнівських колективах і часто зовсім неефективні;
 4. низькими залишаються рівень вихованості та культура мовлення школярів.

Серед шляхів вирішення даних проблем можна назвати:

 1. підвищення відповідальності батьків та вчителів за виховання людини-громадянина з високими моральними якостями;
 2. підвищення рівня вимогливості вчителів до культури спілкування учнів;
 3. налагодження тісної співпраці та взаєморозуміння між педколективом та батьками учнів.

З огляду на викладені вище проблемні питання в організації навчально-виховного процесу, колективом школи визначено пріоритетним різнобічний розвиток особистості учня засобами національного виховання та особистісно орієнтованого навчання.

Адже, як відомо, дитина набуває цінності для себе і для суспільства тільки тоді, коли вона стає особистістю, і її становлення потребує цілеспрямованого систематичного впливу. Саме школа з її постійним і природним впливом покликана формувати риси характеру, переконання, світогляд дитини.

Відповідно до мети головними завданнями роботи школи в 2021-2022 навчальному році стане:

  1. продовжити працювати у  1-3 класах згідно Концепції «Нова українська школа»;
  2. формування та розвиток ключових компетентностей школярів;
  3. організація та управлінський супровід профільного навчання в старшій школі за новими навчальними планами та навчальними програмами для 11-річної старшої школи, допрофільної підготовки учнів 8-9-их класів;
  4. здійснення моніторингу якості навчально-виховного процесу;
  5. покращення роботи щодо відбору та занять з обдарованими дітьми;
  6. ефективне застосування у навчально-виховному процесі тестових технологій;
  7. використання ІКТ в навчально-виховному процесі та управлінській діяльності;
  8. відповідність мети і завдань методичної служби кінцевим результатом навчальної і виховної діяльності педагогічного колективу;
  9. врахування при організації навчально-виховного процесу в школі національних та регіональних особливостей, традицій;
  10. стимулювання творчих пошуків вчителів;
  11. пошук педагогічних та методичних інноваційних шляхів та впровадження їх у педагогічну діяльність;
  12. охоплення всіх учителів різними формами методичної роботи;
  13. спрямування методичної роботи на розширення кругозору і підвищення компетентності педагогів, їх наукового та професійного рівня;
  14. вважати й надалі принцип діагностики основною формою покращення методичної роботи;
  15. шукати нові форми і шляхи для виявлення та розвитку здібних і обдарованих дітей;
  16. орієнтування всіх сфер навчально-виховної діяльності на формування в учнів критичного мислення, здатності виробляти власну точку зору та поважати точку зору інших;
  17. всю виховну роботу проводити в тісній співпраці з батьками та громадськістю села, орієнтуючись на досягнення народної педагогіки;
  18. більш ефективно працювати з різними громадськими організаціями села та міста.

Для вирішення цих та інших завдань необхідна кропітка робота всього колективу працівників школи, єдність, та взаємодія, взаєморозуміння всіх ланок діяльності школи, конкретно обґрунтовані, цілеспрямовані дії керівництва школи та педагогічного колективу, чітка реалізація поставлених проблем, про які ішлося вище.

У зв'язку з цим школа продовжуватиме працювати над такою науково-методичною проблемою: «Впровадження нових педагогічних технологій та особистісно орієнтованих підходів до навчання та виховання з метою розвитку особистості школярів, виявлення їхніх здібностей та можливостей.Спільна робота школи, батьківської громади по вихованню в учнів національної свідомості, духовності та високих моральних принципів».

 

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно на базі центральної районної лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі ЦРЛ. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд відповідно до графіку. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок бюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медсестри школи.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні з малозабезпечених сімей забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування для учнів 1-11 класів відбувається згідно графіку на 2-4 перервах у їдальні школи. Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров’я, шкільної спартакіади, бесіди з працівниками лікарської амбулаторії, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи шкільної медсестри на загальношкільних лінійках та батьківських зборах. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров’я дітей» де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

 

Звіт роботи соціального педагога

Соціальний педагог - це фахівець з виховної роботи з дітьми, підлітками, молоддю, дорослими, який покликаний створювати сприятливі соціальні, навчально-виховні умови для розвитку і соціалізації особи; це фахівець, який зайнятий у сфері соціально-педагогічної роботи або освітньо-виховної діяльності; посередник між особистістю і соціумом, який розуміє дитину, знає її вікові та індивідуальні особливості.

На 2020-2021 навчальний рік соціальной педагог навчального закладу продовжувала працювати над проблемою:  «Формування в учнів ціннісного ставлення до здорового способу життя».

 

       Основною метою роботи соціального педагога є створення сприятливих умов для особистісного розвитку дитини (фізичного, соціального, духовно - морального, інтелектуального), надати їй комплексної соціально-психолого-педагогічної допомоги у саморозвитку та самореалізації в процесі соціалізації, а також захист прав дитини (соціальний, психолого-педагогічний та моральний) у її життєвому просторі.

На початку навчального року, протягом вересня, було складено соціальні паспорти класів  і на їх основі складено соціальний паспорт ліцею. Так в нашому навчальному закладі навчається учні  пільгових категорій:

- діти з малозабезпечених сімей – 113;

 - діти-інваліди– 8;

- діти воїнів АТО– 12;

- діти тимчасово переміщенні з зони АТО – 2;

- діти з особливими освітніми потребами – 8;

-  діти пів сироти – 23;

- діти, які опинилися у важких сімейних обставинах  – 18;

Учні пільгових категорій забезпечені гарячим харчуванням згідно Рішення Яремчанської міської ради «Про організацію безкоштовного харчування дітей пільгових категорій у закладах загальної середньої освіти» у розмірі 15 гривень на одну дитину. З числа дітей з малозабезпечених сімей – 113, дітей воїнів АТО– 12, дітей тимчасово переміщених з зони АТО – 2, дітей з особливими освітніми потребами – 8, дітей які опинилися у важких сімейних обставинах, при наявності акту обстеження депутата Яремчанської міської ради та висновку служби у справах дітей – 2.

Харчуються згідно встановленого графіку харчування та попереднього замовлення про кількість учнів :

1-А,Б,В- на 1 перерві 09.35;

2-Б,В – на 1 перерві 09.45;

2-А, 3-А,Б,В- на 2 перерві 10.40;

4-А,Б,В- на 2 перерві 10.40;

5,6,7,8 класи – на 3 перерві 11.35;

9,10,11 класи - на 4 перерві 12.35.

      Велика увага приділяється організації профілактичної роботи з попередження девіантної поведінки. Протягом року обстежено житлово-побутові умови учнів схильних до девіантної поведінки. Проведено профілактичні бесіди як з учнями так і з їхніми батьками.

Ведеться систематичний контроль за відвідуванням учнями навчального закладу та подання інформації директору ліцею. У кожному класі ведеться журнал обліку відвідування учнями занять, у яких класні керівники позначають причину відсутності учнів та підтверджують довідками відсутність учнів на уроках.

       За результатами перевірки встановлено, що відвідування за I семестр 2020 навчального року становить:

 • 51.9  % (загальна кількість відсутніх);
 • 9.3 % (хворих);
 • 42.6 % ( по поважній причині);
 •  0% (без поважної причини ).

2020 н.р

К-сть днів

н

хв

П.п

Б.п

 

Вересень

22

9.3%

1.7%

7.6%

-

Жовтень

9

12.2%

1.9%

10.3%

-

Листопад

20

15.6%

2.9%

12.7%

-

Грудень

14

 

 

 

-

За результатами перевірки встановлено, що відвідування за I I семестр 2021 навчального року становить:

 • % (загальна кількість відсутніх);
 • % (хворих);
 • % ( по поважній причині);
 •  0 % (без поважної причини ).

2021 н.р

К-сть днів

н

хв

П.п

Б.п

 

Січень

5

15.5%

3.4%

12.1%

-

Лютий

10

19.8%

5.8%

13.9%

-

Березень (карантин)

--

--

--

--

--

Квітень

15

 

 

 

 

Травень

18

 

 

 

 

 

Соціальний педагог у своїй роботі використовує як групове, так і індивідуальне діагностування. Протягом року була проведена така діагностика :

 • Методика дослідження соціальної адаптованості (М.Лемак) учнів:
 • Учні 5-х класів – жовтень/ квітень;
 • Учні 6-х класів – жовтень;
 • Учні 7 –х класів –листопад.

Результати:  за I семестр 2020 н.р

Класи

К-сть учнів

К-сть респондентів

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

Дуже низький рівень

5- А

19

17

---

53%

47%

---

5-Б

20

19

31.6%

42.1%

26.3%

---

5-В

28

23

---

34.8%

65.2%

---

6-А

28

23

---

73.9%

26.1%

---

6-Б

31

27

22.2%

55.6%

22.2%

---

6-В

25

18

11.1%

55.6%

27.6%

5.5%

7-А

15

11

36.4%

54.5%

9.1%

---

7-Б

31

25

16%

36%

48%

---

7-В

21

14

 

28.6%

50%

21.4%

---

 

218

177

 

за II семестр 2021 н.р

Класи

К-сть учнів

К-сть респондентів

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

Дуже низький рівень

5- А

19

15

27%

60%

13%

---

5-Б

20

18

22.2%

61.1%

11.1%

5.6%

5-В

28

 

25

12%

40%

48%

---

 

67

58

 

 

На основі результатів діагностики, спостережень, бесід з класними керівниками були визначені проблеми з якими стикаються учні цих класів. Проводились групові та індивідуальні бесіди з учнями, соціально-психологічний супровід адаптації учнів 5-х класів, а також адаптаційні тренінги; Соціально – психологічний супровід адаптації учнів.

Анкета для оцінювання рівня шкільної мотивації адаптації ( Н.Лускаванова):

 • Учні 5-х класів – квітень
 • Метод соціометрії:
 • Учні 5-х класів – жовтень;
 • Учні 6-х класів – жовтень;
 • Учні 7-х класів – листопад.

Клас

К-сть учнів

К-сть респондентів

Згуртованість

5- А

19

14

58.3%

5-Б

20

16

44.3%

5-В

28

27

24.9%

6-А

28

23

24.3%

6-Б

31

27

24.6%

6-В

25

18

31.6%

7-А

15

11

55%

7-Б

31

25

24.2%

7-В

21

14

46.6%

 

218

              175

 

 

 • Тест для виявлення рівня толерантності:
 • Учні 7-х класів – листопад.

№п/п

Клас

К-сть учнів

К-сть респондентів

5 балів

6-10 балів

11-15 балів

 1.  

7-А

15

9

---

55.6%

44.4

 1.  

7-Б

31

25

---

12%

88%

 1.  

7-В

21

14

---

7.1%

92.9%

За результатами тесту можна зробити висновок: 9 учнів мають від 6-10 балів, що свідчить про відсторонену особистість із життєвим принципом «моя хата-скраю, я нічого не знаю», а 39 учнів виявилися толерантними особистостями, цінують людей, поважають їх думку і зважають на  їх почуття.

           Анонімне анкетування учнів: «Насильство та жорстоке поводження»., «Протидія торгівлі людьми»., «День Боротьби із СНІдОМ»,« Здоровий спосіб життя».

 • Учні 11-х класів.
 • Стандартизована методика для визначення рівня розумового розвитку молодших школярів Е.Замбацявічене.
 • Учні 4-х класів.

На основі вивчення результатів діагностування соціальний педагог систематично надавав консультації: групові та індивідуальні. У зв’язку з ситуацією в Україні кількість консультацій значно зросла, діти стали частіше звертатись за допомогою, хотіли бути вислуханими.

Консультування учнів з низьким рівнем адаптації, учнів старшокласників з питань вибору майбутньої професії. Проведення бесід та консультацій з учнями про сенс людського життя і цінність особистості: «Моє «Я»», «Як подолати депресію?», «Як покращити свій соціометричний статус в класному колективі?», « Я і мої однокласники», «Етика взаємовідносин між юнаками та дівчатами».

         
         

№ з/п

Тематика звернень

 

 

 

 

З боку батьків:

 

 

1.

Харчування учнів з малозабезпечених сімей .

 

 

2.

Конфліктні ситуації в сім’ї.

 

 

3.

Стилі батьківського виховання.

 

 

4.

Допомога дітям та сім’ям у складних життєвих ситуаціях

 

 

5

Адаптація п’ятикласників до навчально-виховного процесу.

 

 

6.

Дитина не відвідує школу. Вплив батьків.

 

 

З боку педагогів:

 

 

 

1.

Соціальна паспортизація класу.

 

 

2.

Робота з учнями, які систематично не відвідують школу.

 

 

3.

Конфліктні ситуації у класному колективі.

 

 

4.

Допомога дітям та сім’ям у складних життєвих ситуаціях.

 

 

5.

Психологічний клімат педагогічного колективу.

 

 

З боку дітей:

 

 

 

1.

Харчування  дітей з малозабезпечених сімей (довідки).

 

 

2.

Професійне самовизначення старшокласників.

 

 

3.

Сімейні проблеми.

 

 

4.

Допомога дітям та сім’ям у складних життєвих ситуаціях.

 

 

5.

За результатами діагностики.

 

 

 6.

 Пропуски навчання, запізнення на уроки.

 

 

7.  

  Правила поведінки учня на уроках.

 

 

Під час карантину з учнями було проведено:

№ п/п

Види та форми роботи

Клас

Дата

 1.  

Інформаційно просвітницька робота для учнів. Вибір майбутньої професії. Перегляд відео ролика.

 

9-А,Б,В

 

15.02

 1.  

Підбір матеріалів для дистанційного навчання

 

16.02

 1.  

Формування в учнів доброзичливого ставлення до ближнього.

Перегляд відео ролика

«про добро»

5-А,Б,В

17.02

 1.  

Безпечний інтернет. Все про соціальні мережі.

Перегляд відео ролика

10-А,Б,В

11-А,Б

17.02

 1.  

Підбір матеріалів для дистанційного навчання

 

19.02

 1.  

«Безпечний Інтернет» 

Перегляд відео ролика

5-А,Б,В

23.02

 1.  

«Безпека дітей в інтернеті.»

Перегляд відео ролика

8-А,Б,А

7-А,Б,В

25.02

 1.  

Здача інформації про дітей сиріт за минулий рік.

 

26.01

 1.  

Види і наслідки конфліктів.

Перегляд відео ролика

6-А,Б,В

01.03

 1.  

Всеукраїнський конкурс шкільних малюнків «Мої права».

5-А,Б,В

02.03

 1.  

Курси підвищення кваліфікації. Дистанційно.

 

9.03-12.03

 1.  

«Шкідливі звички заважають жити». Перегляд відео ролика

6-А,Б,В

16.03

 1.  

Підбір матеріалів для дистанційного навчання

 

18.03

 1.  

Поняття професії,спеціальність.

Перегляд відео ролика

 

 

9-А,Б,В

 

19.03

 1.  

Щастя у кожного своє.

Перегляд відео ролика

5-А,Б,В

21.03

 1.  

Формула вибору професії. Поняття професії, фах, спеціальність.

Перегляд відео ролика

11-А,Б

21.03

 1.  

Формування в учнів дружніх стосунків. Перегляд відео ролика:

 • «Разом ми сила»
 • «Колективна робота»

 

 

             8-А,Б,А

7-А,Б,В

26.03

 1.  

Підбір матеріалів для дистанційного навчання

 

05.04

 1.  

Сім правил здорового способу життя.

Перегляд відео ролика

5-А,Б,В

6-А,Б,В

07.04

 1.  

У здоровому тілі здоровий дух.

Обираємо здоровий спосіб життя.

8-А,Б,А

              7-А,Б,В

08.04

 1.  

«Мій вибір – здоровий спосіб життя». Перегляд відео ролика

«Проблема шкідливих звичок серед учнів». Перегляд відео ролика

9-А,Б,В

 

10-А,Б,В

 

 

09.04

 1.  

 

Підведення підсумків дистанційного навчання.

 

09.04

У зв’язку з ситуацією яка склалася не було проведено, але перенесено на наступний рік:

 • Психолого-педагогічному консиліумі „Адаптація п’ятикласників в перехідний період з початкової ланки в середню”: виступ „Соціальна  адаптація здобувачів освіти 5-их  класів  та   портрет  міжособистісних стосунків у класах за результатами дослідження, рекомендації по полегшенню перебігу адаптації п'ятикласників”.
 • Тренінг «Запобігання  торгівлі та експлуатація дітей»
 • Перегляд фільму «Небезпечна гра - не стань живим товаром»

 

Основними завданнями діяльності соціального педагога на 2021-2022 н.р. є:

 • Збереження психічного здоров’я здобувачів освіти;
 •  Профілактика шкідливих звичок (тютюнопаління, наркоманії, алкоголізму).
 • Протидія булігну та насиллю над дітьми, зокрема домашньому насиллю;
 • Супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання;
 • Супровід впровадження Нової Української школи;
 • Супровід дітей з внутрішньо переміщених сімей та сімей учасників АТО;
 • Попередження та профілактика по протидії торгівлі дітьми (програма «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція».)
 • Формування правової культури учнів, виявлення та усунення причин і умов, що сприяють учиненню дітьми правопорушень, подолання негативних проявів у молодіжному середовищі;
 • Супровід адаптації першокласників, який передбачає формування характеристик психологічно здорової особистості;
 • Групові та індивідуальні консультації (батьки – учні – педагоги).
 • Профорієнтаційна робота з учнями.
 • Співпраця з працівниками ювенальної превенції, службою  у справах дітей.

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі знаходиться під щоденним контролем адміністрації школи.

Відповідальна за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності – заступники директора з навчально-виховної роботи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом з тим залишаються високими показники травматизму дітей в побуті. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час літніх канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці обговорювалися на класних годинах в останній тиждень навчального року.

Станом на вересень кожного року всі учні школи проходять медичний огляд лікарями-фахівцями із лабораторними дослідженнями, що підтверджується медичними довідками. Щомісячно учні 1-11 класів проходять перевірку на педикульоз. Захворювання педикульозом в школі немає. 

Постійно здійснюється контроль роботи систем забезпечення життєдіяльності будівлі школи. Оформлюються акти громадсько-адміністративного контролю з охорони праці між адміністрацією та профкомом школи.

Будівля школи та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежною шафою, яка укомплектована згідно вимог, ящиком  з піском тощо). Вогнегасники наявні, перезаряджені,  розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, школою отримані Паспорт готовності школи до нового навчального року, акт опору ізоляції та контуру заземлення.

Відповідно до Закону України “Про охорону праці” і Кодексу законів про працю України розроблено і затверджено посадові інструкції з охорони праці для всіх працівників школи. Проведено інструктажі з працівниками і учнями з техніки безпеки. Проведено вступні інструктажі  з охорони праці. Проведено первинні інструктажі  з охорони праці на робочому місці.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися  на нарадах при директорові.

У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання". Разом із тим ще залишаються показники травматизму дітей на уроках фізкультури, перервах. У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, ведеться відповідна робота з учителями.

 

Інформатизація овітнього процесу

         Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти», Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, пріоритетними напрямками діяльності закладу освіти в 2019/2020 навчальному році щодо впровадження нових освітніх технологій були:

•        упровадження інформаційних та комунікаційних мультимедійних  технологій в освітній процес;

•        формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;

•        удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу;

•        оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності;

•        використання інформаційних технологій для розвитку дистанційного навчання.

Головною метою закладу освіти є надання нового підходу до інформатизації системи освіти, що передбачає виконання наступних складових:

- створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними інформаційними і комунікаційними технологіями;

- підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних ресурсів Internet;

- інтенсифікація навчального процесу й активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;

- створення умов для широкого впровадження нових інформаційних технологій в  навчальний процес;

- підвищення ефективності управління навчальним закладом освіти.

В школі використовується програма «КУРС: Школа», яка зареєстрована для використання в загальноосвітніх навчальних закладах. Наша школа приєдналася до єдиної бази даних загальноосвітніх навчальних закладів.

Згідно наказу МОН у школі забезпечено якісне функціонування офіційного сайту школи та його систематичне інформаційне наповнення. Відповідальним за функціонування офіційного сайту школи та його систематичне інформаційне наповнення призначено Кухарук Анну.

На виконання ст.30 Закону України «Про освіту» - «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти» створена нова сторінка на офіційному сайті школи, де розміщуються  матеріали для публічного ознайомлення. 

Очікувані результати:

· оснащення закладу освіти сучасними навчальними та управлінськими комп’ютерами;

· забезпечення закладу освіти ліцензійними базовими, управлінськими та педагогічними програмними засобами;

· удосконалення системи управління навчально-виховним процесом за рахунок використання комп’ютерно-орієнтованих засобів збирання та опрацювання інформації;

· забезпечення доступу до інформаційних ресурсів педагогічних працівників та адміністрації закладу з метою отримання оперативної інформації від органів управління, новинами про сучасні педагогічні технології тощо.

У своїй діяльності комп’ютер використовують директор, секретар-друкарка, заступники директора, практичний психолог, педагог-організатор, соціальний педагог, бібліотекар, медична сестра, вчитель-дефектолог, вчителі початкових класів.  Кваліфікація користувачів задовільна. Діловодство ведеться українською мовою із застосуванням технології електронної підготовки, друку та збереження документів. Працює електронна пошта. Форми статистичної звітності підготовлені програмними засобами.  Ведеться база даних у програмному комплексі «Курс: Школа».

         Що стосується безпосередньо  освітнього процесу, то комп’ютеризація і інформатизація закладу на сьогодні задовольняє потреби освітнього процесу не в повному обсязі. У школі функціонує  1  комп’ютерний клас, мультимедійне обладнання в 1-3класах. Всі комп’ютери підключено до мережі Інтернет.

         Процес впровадження ІКТ-технологій в освітній процес у цьому навчальному році значно активізувався. Більшість учителів протягом року провели ряд уроків з використанням інформаційних технологій. Організовано обмін досвідом із використання комп’ютерних технологій шляхом відвідування уроків більш досвідчених колег, проведення навчальних занять з ІКТ. 

         При вивченні окремих тем учні отримували домашні завдання,  у ході виконання яких використовувався комп’ютер. Активно використовувались комп’ютерні технології при проведенні предметних конкурсів. Більшість позакласних заходів проводилися із використанням комп’ютерних презентацій.

         Моніторинг використання інформаційних технологій в освітньому процесі здійснюється через безпосереднє спостереження, звіти вчителів-предметників, анкетування.

 

                                       Робота з батьками і громадськістю

Співпраця школи та батьківської громадськості забезпечує створення для дитини в школі позитивне середовище, в якому розвивається вміння, творчі здібності і нахили дитини. Тому першочерговими завданнями роботи з батьками були:

 • Пропаганда педагогічних знань, що зумовлюють підвищення педагогічної грамотності батьків;
 • Допомога батькам у володінні системою вмінь, необхідних для діяльності дитини вдома;
 • Впровадження форм роботи із сім`єю, які сприятимуть гуманізації відносин «вчителі – батьки - учні».

Для забезпечення активної участі учнів, батьків і громадськості в процесах прийняття рішень з питань освіти та управління школою діють такі структури:

 • Загальношкільні збори;
 • Рада школи;
 • Педагогічна рада;
 • Учнівське самоврядування;
 • Управлінська команда.                                                                                                                                                      

Багато ключових питань роботи школи вирішується на батьківських зборах та педагогічною радою. В основному працюють активно і це сприяє розвитку діяльності школи. Основними формами співпраці з батьками є:

 • Проведення загальношкільних і класних зборів, на яких вирішуються багато питань із залученням працівників організацій і установ, що працюють на теренах села;
 • Робочі зустрічі з батьківськими колективами різних класів;
 • Індивідуальна робота з батьками, представниками громадських організацій, депутатів всіх рівнів та представників органів місцевого самоврядування;
 • Анкетування батьків з актуальних пробл5ем освіти.

Адміністрація школи переконана в тому, що встановлювати зв’язки з батьками потрібно ще до того, як їхні діти прийдуть у перший клас. Саме в початковій школі завдання педагога стає не лише створення колективу учнів, класного колективу ,а й колективу батьків, здатних бути активними учасниками класного та шкільного життя.

Фінансово-господарська діяльність.

Будівля школи здана в експлуатацію в 1977 році. Але не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи здійснюється  коштами бюджетів різних рівнів та з різних приватних джерел. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплата за спожиті школою енергоносії.  В школі організовано підвіз учнів , які живуть на відстані більше трьох кілометрів від школи, загальна кількість яких складає 204 учні. Підвіз здійснюється двома автобусами, один з яких потребує заміни, адже термін експлуатації давно пройшов. Адміністрація школи систематично звертається до всіх рівнів виконавчої влади з проханням виділити кошти на придбання нового автобуса, однак питання не вирішено. Також поступово вирішується оновлення обладнання шкільної їдальні.

Інформація

про придбання матеріалів та проведення ремонтних робіт

В Микуличинському ліцеї за 2020-2021 навчальний рік

 

 

 

Платежі

Сума

 
 

Теплопостачання

489424

 

Світло +розподіл

36130

 

Бензин, дизпаливо

99720

 

Харчування

52635

 

Камери відеоспостереження +монтаж

118298

 

Склопакети

1740

 

Дизинфікуючі засоби

17186

 

Запчастини до проведення інтернету

34800

 

Медикаменти

5000

 

Вивіска фасадна

350

 

Тосол та масло для шкільного автобуса

1775

 

Заміна електролічильника

1518

 

Придбання програми по вираховуванню зарплати

21640

 

Юридичні консультації

33600

 

Виготовлення печатки та штампу

1200

 

Чистка каналізаційних труб

16700

 

Постачання програми «МЕДОК»

1200

 

Профілактичне обслуговування котельні

48125

 

Виготовлення проєктно-кошторисної документації

5670+49417

 

Стіл тенісний та сітка

17900

 

Фітнесмячі

7885

 

Жалюзі

1907

 

Клей та стрічка для покриття штучної трави

2876

 

 

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними стендами, активно проводиться робота по озелененню території школи. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте.  

                 Управлінська діяльність.

  Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, відділу освіти, сайтами обласного інституту післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами. 

Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, тощо. Аналіз результатів внутрішкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідно їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.

 Відповідно до мети головними завданнями роботи школи в 2021-2022 навчальному році стане:

  1. продовжити працювати у  1-4 класах згідно Концепції «Нова українська школа»;
 1. формування та розвиток ключових компетентностей школярів;
 2. організація та управлінський супровід профільного навчання в старшій школі за новими навчальними планами та навчальними програмами для 11-річної старшої школи, допрофільної підготовки учнів 8-9-их класів;
 3. здійснення моніторингу якості навчально-виховного процесу;
 4. покращення роботи щодо відбору та занять з обдарованими дітьми;
 5. ефективне застосування у навчально-виховному процесі тестових технологій;
 6. використання ІКТ в навчально-виховному процесі та управлінській діяльності;
 7. відповідність мети і завдань методичної служби кінцевим результатом навчальної і виховної діяльності педагогічного колективу;
 8. врахування при організації навчально-виховного процесу в школі національних та регіональних особливостей, традицій;
 9. стимулювання творчих пошуків вчителів;
 10. пошук педагогічних та методичних інноваційних шляхів та впровадження їх у педагогічну діяльність;
 11. охоплення всіх учителів різними формами методичної роботи;
 12. спрямування методичної роботи на розширення кругозору і підвищення компетентності педагогів, їх наукового та професійного рівня;
 13. вважати й надалі принцип діагностики основною формою покращення методичної роботи;
 14. шукати нові форми і шляхи для виявлення та розвитку здібних і обдарованих дітей;
 15. орієнтування всіх сфер навчально-виховної діяльності на формування в учнів критичного мислення, здатності виробляти власну точку зору та поважати точку зору інших;        
 16. всю виховну роботу проводити в тісній співпраці з батьками та громадськістю села, орієнтуючись на досягнення народної педагогіки;
 17. більш ефективно працювати з різними громадськими організаціями села та міста.

Для вирішення цих та інших завдань необхідна кропітка робота всього колективу працівників школи, єдність, та взаємодія, взаєморозуміння всіх ланок діяльності школи, конкретно обґрунтовані, цілеспрямовані дії керівництва школи та педагогічного колективу, чітка реалізація поставлених проблем, про які ішлося вище.

У зв'язку з цим школа продовжуватиме працювати над такою науково- методичною проблемою: «Впровадження нових педагогічних технологій та особистісно орієнтованих підходів до навчання та виховання з метою розвитку особистості школярів, виявлення їхніх здібностей та можливостей. Спільна робота школи, батьківської громади по вихованню в учнів національної свідомості, духовності та високих моральних принципів».

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень