A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Микуличинський ліцей Яремчанської міської ради
Івано-Франківська область

Педагогічна рада

Функції педагогічної ради

Як колегіальний орган, педагогічна рада у школі виконує чітко окреслені функції:

- Управлінська - ухвалення колективних рішень, обов’язкових для виконання кожним педагогом обговорення концепції закладу в контексті його розвитку вибір варіантів навчального плану і програм заслуховування звітів про діяльність педагогів, представників адміністрації про дотримання Статуту закладу, про ефективність соціального партнерства з батьківською, учнівською радою тощо.

- Прогностична - визначення перспектив та шляхів розвитку закладу окреслення проектних цілей, розроблення проектів та програм їх реалізації, відпрацювання механізмів реалізації проектів моделювання змін у закладі

- Діагностична діагностика діяльності закладу, визначення його проблем та здобутків обговорення діагностичної інформації про стан освітнього процесу в закладі, матеріалів моніторингу особистісного розвитку учасників процесу обговорення результатів моніторингових досліджень .

- Нормативна - опрацювання нормативно-правової бази діяльності закладу затвердження планів і програм діяльності закладу, локальних документів.

- Експертна організація експертизи діяльності навчального закладу в цілому, його структурних підрозділів, навчальних програм Контрольна оцінка відповідності наслідків діяльності закладу завданням розвитку здійснення зворотнього зв’язку про кількісно-якісні зміни у діяльності закладу.

Методична - аналізування освітнього процесу вивчення досягнень педагогічної науки, інноваційного досвіду, можливостей і перспектив упровадження нових освітніх технологій мотивація позашкільного колективу на розвиток професійної майстерності .

- Інформаційна забезпечення педагогів інформацією, яка постійно змінюється у результаті розвитку педагогічної науки та практики упровадження інформаційно-комунікаційних технологій організація взаємного обміну інформацією

Навчальна - підвищення професійного рівня педагогів у здійсненні освітнього процесу надання педагогічним працівникам нових педагогічних знань з актуальних проблем ознайомлення з новими педагогічними технологіями, перспективним педагогічним досвідом.

Мотиваційна - створення належного психологічного клімату в закладі стимулювання педагогів на вищі професійні досягнення, орієнтацію на педагогічний успіх.

Аналітична - вивчення фактичного стану проблеми та обґрунтованість використання способів та засобів досягнення цілей об’єктивна оцінка отриманих результатів і розроблення регуляторних механізмів щодо переходу досліджуваної системи в новий стан .

Організаційна - удосконалення технології підготовки та проведення педагогічної ради поліпшення структури та змісту підрозділів управління закладом .

Коригувальна - подолання усталених консервативних стереотипів мислення педагогів.

Пропагандистська - спонукання педагогів до впровадження у практику досягнень науки, перспективного досвіду, розкриття тих переваг, які вони дають, технологій успішної роботи, до високих результатів.

Циклограма діяльності педагогічної ради.

Засідання педагогічної ради

Роботу педагогічної ради в загальноосвітньому навчальному закладі планують на перспективу (3-5 років). Для цього основні теми, над якими працює заклад, розподіляють по роках, ураховуючи: результати діагностичного вивчення діяльності педагогічного колективу інтереси, запити й практичні потреби педагогів. Який він - КЕРІВНИК ЗАКЛАДУ ОСВІТИ Кілька прикмет: створює безпечний і комфортний освітній простір у закладі, реалізує власні уявлення про виховання, навчання і розвиток, забезпечує умови для самореалізації дітей та педагогів. ВРАХУВАТИ Так плануючи, уникають дублювань на засіданнях педради, забезпечуючи актуальність і значущість тих чи тих питань для колективу.

Засідання педагогічної ради відбуваються не рідше ніж чотири рази на рік

. ♦ методичним забезпечення та поліпшення освітнього процесу визначення варіативної складової робочого навчального плану впровадження в освітній процес досягнень науки і перспективного педагогічного досвіду участь в інноваційній та експериментальній діяльності 

♦ організаційним планування діяльності і режиму роботи закладу переведення учнів до наступних класів випуск і видача документів про відповідний рівень освіти підвищення кваліфікації педагогічних працівників заохочення учнів, батьків, працівників закладу, громадських діячів притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів та працівників закладу Водночас, реагуючи на виклики часу, педагогічна рада школи: визначає стратегію розвитку закладу виокремлює найактуальніші проблеми та напрями діяльності закладу на новий навчальний рік організовує програмно-методичне забезпечення стратегічних напрямів діяльності закладу шукає умови для реалізації послідовних системних змін, спрямованих на розвиток закладу аналізує стан виконання навчальних програм, ефективність роботи методичної служби задля поліпшення їх якості

Види засідань педагогічної ради

Підготовка до засідання педагогічної ради

До засідання зазвичай готуються півтора-два місяці. У цей час працює творча (ініціативна) група. Алгоритм підготовки може бути таким: вибір теми педагогічної ради, визначення її цільових орієнтирів, форми проведення видання наказу «Про підготовку до засідання педагогічної ради», яким директор школи: – затверджує склад творчої групи, осіб, які відповідають за підготовку до проведення засідання – конкретизує завдання, терміни їх виконання, виконавців проведення розширеного засідання з творчою групою, окреслення кола питань для обговорення педагогічною радою формування робочих груп (3–5 осіб) з підготовки окремих питань до засідання педагогічної ради визначення завдань для робочих груп, проведення детального інструктажу членів груп про мету, завдання, зміст, форми роботи щодо підготовки педагогічної ради, раціональний розподіл завдань між членами робочих груп складання плану підготовки і проведення засідання розроблення переліку науково-методичної літератури з теми засідання для індивідуального та колективного опрацювання педагогами організація вивчення науково-педагогічної літератури, наявного досвіду з проблеми педагогічної ради складання картотеки перспективного педагогічного досвіду з теми засідання, ознайомлення педагогів зі станом проблеми в педагогічній практиці оформлення тематичних виставок, інформаційних стендів проведення семінарів-тренінгів, семінарів-практикумів, круглих столів з визначеної теми розроблення діагностичного інструментарію (анкети, тести, опитувальники тощо) для аналізу проблеми розроблення програми дослідження (проведення анкетування, тестування, співбесід, вивчення портфоліо учнів і педагогів), оброблення, аналіз та узагальнення отриманих діагностичних даних; підготовка наочності (таблиць, діаграм, графіків тощо) відвідування і взаємовідвідування уроків, занять гуртків, їх аналіз у контексті теми педагогічної ради підготовка матеріалів на засідання педагогічної ради (плану-сценарію педагогічної ради, проекту рішення, роздаткових матеріалів для учасників тощо) оформлення приміщення, в якому відбуватиметься засідання педагогічної ради.

Мозковий штурм — інструмент сучасної педагогічної ради

Творча група Творчу групу створюють тому, що всьому педагогічному колективу важко одразу налаштуватися на вивчення проблеми, запропонованої у порядку денному засідання педагогічної ради.

Отож потрібно, щоб хтось торував шлях, розробляв і реалізовував на практиці план, в якому було б чітко зазначено, що і як робити. Склад творчої групи — найбільш досвідчені і теоретично підготовлені педагоги, які виявили зацікавленість і бажання працювати над темою засідання педагогічної ради. Виправдовує себе й невеликий склад творчої групи (5–9 осіб), оскільки необхідно забезпечити контактність, постійний обмін думками, мобільність її учасників.

Керує творчою групою представник адміністрації навчального закладу. Орієнтовно члени творчої групи працюють у такому порядку: вивчають науково-педагогічну літературу, перспективний педагогічний досвід з проблеми, винесеної на засідання педагогічної ради, консультуються у фахівців розробляють бібліографічний покажчик літератури, анотовану картотеку напрацьованого досвіду з теми організовують тематичні виставки науково-педагогічної літератури визначають цільові орієнтири та завдання педагогічної ради, планують заходи, що забезпечуватимуть їх реалізацію, досягнення очікуваних результатів інформують педколектив: випускають методичні бюлетені, інформаційні вісники, оформлюють інформаційні стенди розробляють програми дослідження, діагностичного інструментарію для учнів, педагогів, батьків, анкетування аналізують та оформлюють результати діагностики в контексті теми засідання педради виготовляють наочність, ілюстративні матеріали для учасників засідання.

План підготовки до засідання педагогічної ради

Дієвість підготовчого етапу залежить від якості його планування. Складаючи план підготовки до засідання педагогічної ради: чітко визначають цільові орієнтири, очікувані результати педагогічної ради ураховують рівень науково-методичної компетентності педагогів, їхні інтереси і потреби передбачають залучити до обговорення якомога більшу кількість педагогів. Основні питання, на які слід відповісти, складаючи план Яка ключова мета, цільові орієнтири педради? Які знання необхідно актуалізувати, поглибити, доповнити до засідання, як використати з цією метою підготовчий етап? На які практичні уміння та навички акцентувати, удосконалювати під час підготовки й проведення засідання? Які недоліки, складності є в роботі колективу, педагогів, і як їх можна усунути? Як педагогічна рада сприятиме активізації творчого потенціалу колективу? Як сприяти самоосвіті педагогів у період підготовки до засідання? На які зміни у практичній роботі закладу, його структурних підрозділів очікувати після засідання педради? 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень