A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Микуличинський ліцей Яремчанської міської ради
Івано-Франківська область

Статут

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Рішенням сесії Яремчанської міської ради Івано-Франківської області

«___»_______2021 р. №________

Голова Яремчанської міської ради ____________А.І.Мироняк

СТАТУТ

Микуличинського ліцею

Яремчанської міської ради

Івано-Франківської області (нова редакція)

с. Микуличин

1.Загальні положення

1.1.Микуличинський ліцей Яремчанської міської ради Івано-Франківської області (далі – Микуличинський ліцей) є правонаступником Микуличинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, витяг з Єдиного Державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців ( 11.02.2005, №1 122 120 0000 000034), ідентифікаційний код 20556142.

1.2. Засновником Микуличинського ліцею є Яремчанська територіальна громада в особі Яремчанської міської ради (далі – Засновник). Уповноваженим органом Засновника з питань освіти є управління освіти виконавчого комітету Яремчанської міської ради.

1.3.Повна назва закладу освіти: Микуличинський ліцей Яремчанської міської ради Івано-Франківської області.

1.4. Скорочена назва закладу освіти: Микуличинський ліцей.

1.5.Майно Микуличинського ліцею перебуває в комунальній власності територіальної громади в особі Яремчанської міської ради на основі ухвали сесії ХХІ скликання «Про комунальне майно міста і організацію управління ним від 29.12.1992 року і закріплене на правах оперативного управління на підставі: свідоцтва на право власності на нерухоме майно( серія ЯЯЯ №715089), витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців ( 11.02.2005, №1 122 120 0000 000034), витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (номер витягу НВ-2603033792017, НВ-2602446872017, НВ-2602185702016), витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності нежитлових будівель ( реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1809857326110).

1.6. Місцезнаходження Микуличинського ліцею: 78590 участок Горби,30 с. Микуличин Яремчанської міської ради Івано-Франківської області miculschool@gmail.com., 0343439 29

1.7.Микуличинський ліцей є юридичною особою, має печатку, штамп, бланк, самостійний баланс, має право відкривати рахунки в органах державного казначейства.

1.8.Засновник Микуличинського ліцею або уповноважена ним особа (посадова особа): - затверджує статут (його нову редакцію), укладає засновницький договір у випадках, визначених законом; - затверджує положення про конкурс на посаду керівника Микуличинського ліцею та склад конкурсної комісії; - приймає рішення про проведення конкурсу на посаду керівника Микуличинського ліцею; - затверджує за поданням Микуличинського ліцею стратегію розвитку ліцею; - фінансує виконання стратегії розвитку Микуличинського ліцею, у тому числі здійснення ліцеєм інноваційної діяльності; - утворює та ліквідує структурні підрозділи Микуличинського ліцею ; - здійснює контроль за використанням Микуличинським ліцеєм публічних коштів; - здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками; - затверджує кошторис Микуличинського ліцею, у тому числі обсяг коштів, що передбачається на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та контролює його виконання; - реалізує інші права, передбачені Законом України «Про повну загальну середню освіту» та іншими актами законодавства. Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність Микуличинського ліцею, що здійснюється ним у межах його автономних прав,визначених законом та установчими документами. Засновник або уповноважена ним особа може делегувати окремі свої повноваження органу управління Микуличинського ліцею та піклувальній раді ліцею.

1.9. Микуличинський ліцей є закладом загальної середньої освіти та провадить освітню діяльність відповідно до ліцензій. Микуличинський ліцей забезпечує здобуття початкової, базової та профільної середньої освіти. Микуличинський ліцей може створювати у своєму складі класи (групи) з вечірньою, заочною, дистанційною, мережевою формою навчання, класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів, спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами. Микуличинський ліцей може організовувати такі форми здобуття освіти як екстернат та педагогічний патронаж. Микуличинський ліцей для здійснення статутної діяльності може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи. Зміни до Статуту розробляються керівником Микуличинського ліцею та затверджуються засновником.

1.10. Головною метою Микуличинського ліцею є реалізація права громадян на рівний доступ до якісної освіти та здобуття повної загальної середньої освіти.

1.11. Головними завданнями Микуличинського ліцею є: - виховання громадянина України; - формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; - забезпечення виконання вимог Державних стандартів загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності; - виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина; - забезпечення реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань; - виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, мов національних меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй; - виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я здобувачів освіти; - забезпечення соціального захисту учнів, сприяння встановлення рівного доступу до повноцінної освіти різних категорій учнів відповідно до їх індивідуальних нахилів, потреб, інтересів; - реалізація права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти; - створення передумов для соціальної адаптації, подальшої інтеграції в суспільство осіб з особливими освітніми потребами.

1.12. Микуличинський ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», спеціальними законами, іншими актами законодавства у сфері освіти і науки та міжнародних договорів України, рішеннями Яремчанської міської ради або уповноваженого нею органу управління освіти, власним Статутом.

1.13. Микуличинський ліцей самостійно приймає рішення та здійснює освітню діяльність в межах автономії, обсяг якої визначається Законом України «Про освіту», спеціальними законами та цим Статутом.

1.14. Микуличинський ліцей несе відповідальність перед учнями, територіальною громадою міста, суспільством і державою за: - безпечні умови освітньої діяльності; - дотримання Державних стандартів освіти; - дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами; - дотримання фінансової дисципліни; - прозорість, інформаційну відкритість закладу освіти.

1.15. Мовою навчання і виховання у Микуличинському ліцеї є державна мова. Кожен, хто здобуває в Микуличинському ліцеї повну загальну середню освіту, вивчає у цьому закладі освіти державну мову відповідно до державних стандартів.

1.16. Автономія Микуличинського ліцею визначається його правом: - брати участь в установленому порядку в моніторингу якості освіти; - проходити в установленому порядку громадську акредитацію закладу освіти; - самостійно визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу; - самостійно формувати освітню програму; - на основі освітньої програми розробляти навчальний план, в тому числі в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани; - планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку закладу освіти; - спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України; - використовувати різні форми морального стимулювання та матеріального заохочення до педагогічних працівників, учнів, інших учасників освітнього процесу у порядку, визначеному чинним законодавством; - на правах оперативного управління розпоряджатися рухомим і нерухомим майном згідно з законодавством України та цим Статутом; - отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, юридичних і фізичних осіб; - залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України; - розвивати власну матеріально-технічну базу та соціальну базу (спортивно- оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів); - впроваджувати експериментальні програми; - самостійно забезпечувати добір і розстановку кадрів; - відповідного до власного Статуту утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати структурні підрозділи; - встановлювати власну символіку та атрибути; - користуватись пільгами, передбаченими державою; - брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій і рухів у проведенні науково-дослідницької, експериментальної, пошукової, просвітницької роботи; - здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

1.17. Микуличинський ліцей зобов’язаний: - реалізовувати положення Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти; - здійснювати освітню діяльність на підставі ліцензії, отриманої у встановленому законодавством порядку; - задовільняти потреби громадян, що проживають на території обслуговування Яремчанського ліцею №1, в здобутті повної загальної середньої освіти; - за потреби створювати інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами; - забезпечувати єдність навчання та виховання; - створювати власну науково-методичну і матеріально-технічну базу; - проходити плановий інституційний аудит у терміни та в порядку, визначеному спеціальним законодавством; - забезпечувати відповідність рівня повної загальної середньої освіти Державним стандартам загальної середньої освіти; - охороняти життя і здоров’я учнів, педагогічних та інших працівників Микуличинського ліцею; - додержуватись фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу; - забезпечувати видачу учням документів про освіту встановленого зразка; - здійснювати інші повноваження, делеговані Засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.

1.18.У Микуличинському ліцеї можуть створюватись та функціонувати: 1) методичні об’єднання педагогічних працівників: 2) творчі та динамічні групи; 3) спортивні секції; 4) методична, соціальна, психологічна служби закладу; 5) наукові та інші об’єднання учнів, педагогічних працівників, батьків або осіб, які їх заміняють; 6) інші (у разі потреби, якщо це передбачено чинним законодавством).

1.19.Медичне обслуговування учнів здійснюється комунальним некомерційним підприємством «Яремчанська центральна міська лікарня» та медичним працівником Микуличинського ліцею.

1.20. Взаємовідносини Микуличинського ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Микуличинський ліцей проводить свою діяльність на певному рівні загальної середньої освіти за умови наявності відповідної ліцензії, виданої в установленому порядку.

2.2 Микуличинський ліцей планує свою роботу самостійно відповідно до Програми розвитку, річного плану, які відображають найголовніші питання роботи ліцею, визначають перспективи його розвитку. Ці документи схвалюються педагогічною радою Микуличинського ліцею.

2.3.Освітній процес у Микуличинському ліцеї здійснюється відповідно до освітньої (освітніх) програми (програм), розроблених та затверджених відповідно до порядку, визначеного Законом України «Про освіту» та спеціальними законами. Освітня програма Микуличинського ліцею схвалюється педагогічною радою Микуличинського ліцею та затверджується керівником ліцею. На основі освітньої програми Микуличинського ліцею складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

2.4. Микуличинський ліцей забезпечує відповідність рівня повної загальної середньої освіти Державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

2.5. Освітній процес організовується за такими циклами: - перший цикл початкової освіти - адаптаційно-ігровий (1-2 роки навчання); - другий цикл початкової освіти - основний (3-4 роки навчання); - перший цикл базової середньої освіти - адаптаційний (5-6 роки навчання); - другий цикл базової середньої освіти - базове предметне навчання (7-9 роки навчання); - перший цикл профільної середньої освіти - профільно-адаптаційний (10 рік навчання); - другий цикл профільної середньої освіти - профільний (11-12 роки навчання).

2.6. Микуличинський ліцей працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України), і забезпечує виконання освітніх завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.7. Микуличинський ліцей обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» та цього Статуту з урахуванням специфіки, профілю та інших особливостей організації освітнього процесу.

2.8. Микуличинський ліцей здійснює освітній процес за очною (денною) формою навчання.

2.9. Повна загальна середня освіта в Микуличинському ліцеї може здобуватися за дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу. У разі потреби організовується інклюзивне навчання.

2.10. Класи у Микуличинському ліцеї формуються за погодженням із Засновником або уповноваженим ним органом з питань освіти згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу освіти.

2.11. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у Микуличинському ліцеї здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН України.

2.12. У Микуличинському ліцеї для учнів 1-4 класів за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, створюються групи подовженого дня. Зарахування до груп подовженого дня і відрахування учнів із них здійснюється наказом керівника ліцею на підставі заяв батьків та осіб, які їх замінюють.

2.13. Група подовженого дня може комплектуватися з учнів одного або кількох класів, але не більше як чотирьох вікових груп. Різниця у віці учнів, зарахованих до групи подовженого дня, не може перевищувати двох років. Режим роботи групи подовженого дня та організації освітнього процесу схвалюється педагогічною радою і затверджується керівником ліцею.

2.14.Тривалість перебування учнів у групі подовженого дня становить не більше шести годин на день. На підставі заяви батьків, інших законних представників учнів дозволяється відпускати учнів групи подовженого дня у зручний для батьків час.

2.15.Відповідальність за збереження навчального обладнання покладається на вихователя групи подовженого дня та інших педагогічних працівників

2.16.План роботи вихователя групи подовженого дня погоджується із заступником керівника ліцею і затверджується керівником ліцею.

2.17.Зарахування учнів до початкової школи здійснюється без проведення конкурсу відповідно до території обслуговування. Учні, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до Микуличинського ліцею за наявності вільних місць у відповідному класі. Зарахування учнів до Микуличинського ліцею проводиться наказом керівника ліцею. Для зарахування учнів до Микуличинського ліцею батьки або особи, що їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до 5-12-их класів – документ про відповідний рівень освіти. До першого класу зараховуються як правило діти з 6 (шести) років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося 7 років, повинні розпочати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до Микуличинського ліцею відповідно до законодавства та/або міжнародних договорів України.

2.18. Переведення учнів до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН України.

2.19. У разі переходу учня до іншого закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, що їх замінюють, подають до Микуличинськго ліцею заяву про перехід та письмове підтвердження або його скановану копію з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного здобувача освіти.

2.20. У разі вибуття учня на постійне місце проживання за межі України батьки або особи, які їх замінюють, подають до Микуличинського ліцею заяву про вибуття та копію або скановану копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном (для учнів, які не досягли повноліття).

2.21.Навчальний рік у Микуличинському ліцеї розпочинається у День знань - 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день. Структура навчального року (за чвертями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу режим роботи встановлюється Микуличинським ліцеєм у межах часу, що передбачений освітньою програмою. У випадку екологічного лиха та епідемій місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи Микуличинського ліцею, який погоджується з органами Держпродспоживслужби України.

2.22.Тривалість канікул протягом навчального року повинна становити не менше як 30 календарних днів.

2.23.Тривалість уроків у Микуличинському ліцеї становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х – 45 хвилин. Микуличинський ліцей може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із Засновником або уповноваженим ним органом управління освіти та територіальними установами Держпродспоживслужби України.

2.24. Розклад уроків складається відповідно до навчального плану Микуличинського ліцею з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником ліцею.

2.25. Для учнів 5-8-х класів допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета під час проведення лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 9-12-их класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частин робочого навчального плану.

2.26. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

2.27. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у Микуличинському ліцеї проводяться індивідуальні, групові, факультативні та позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом та планом роботи і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.28.Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

2.29.Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальним планом та річним планом роботи Микуличинського ліцею, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.30.Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів Микуличинського ліцею визначаються МОН України.

2.31.Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

2.32.Оцінювання здійснюється відповідно до вимог щодо оцінювання навчальних досягнень учнів, затверджених МОН України.

2.33. Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова атестація, зовнішнє незалежне оцінювання.

2.34. Оцінювання відповідності результатів навчання учнів, які завершили здобуття початкової, базової середньої чи профільної середньої освіти, вимогам державних стандартів здійснюється шляхом державної підсумкової атестації.

2.35. Кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію за кожний рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, крім випадків, визначених законодавством.

2.36. У разі відсутності результатів річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації після завершення навчання за освітньою програмою закладу освіти учень має право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання та/або державну підсумкову атестацію. У разі повторного непроходження річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації педагогічна рада відповідного закладу освіти спільно з батьками учня до початку нового навчального року вирішує питання про визначення форми та умов подальшого здобуття таким учнем повної загальної середньої освіти.

2.37. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.38. Оцінювання результатів навчання учня з особливими освітніми потребами в Микуличинському ліцеї здійснюється згідно із загальними критеріями оцінювання та з урахуванням індивідуального навчального плану (за наявності).

2.39. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН України та Міністерством охорони здоров’я України.

2.40. Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації доводяться до відома учнів, їх батьків або осіб, які їх замінюють, класним керівником.

2.41.Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня повної загальної середньої освіти незалежно від форми її здобуття та на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації учні отримують такі документи про освіту: - свідоцтво про початкову освіту; - свідоцтво про базову середню освіту; - свідоцтво про повну загальну середню освіту.

2.42.Учні, які мають високі досягнення у навчанні, досягли особливих успіхів у вивченні одного або декількох предметів, є переможцями міжнародних, ІІІ, ІV етапів Всеукраїнських предметних конкурсів, олімпіад, змагань, можуть нагороджуватись Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» або Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» у порядку, визначеному МОН України.

2.43.Свідоцтва про базову середню освіту та про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

2.44. Микуличинський ліцей відокремлений від церкви (релігійних організацій), має світський характер. Політичні партії (об’єднання) не мають права втручатися в освітню діяльність Микуличинського ліцею. У Микуличинському ліцеї забороняється створення осередків політичних партій та функціонування будь-яких політичних об’єднань. Керівництву Микуличинського ліцею, педагогічним працівникам, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати учнів до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями), крім заходів, передбачених освітньою програмою. Учні не можуть бути обмежені у праві на здобуття освіти за їх належність або неналежність до релігійних організацій чи політичних партій (об’єднань).

2.45.Дисципліна в Микуличинському ліцеї дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту.

2.46. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

2.47. Виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу у закладі освіти і ґрунтується на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина, принципах, визначених Законом України "Про освіту", та спрямовуватися на формування: - відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству; - поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якою ознакою; - патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, нематеріальної культурної спадщини українського народу, усвідомленого обов’язку захищати у разі потреби суверенітет і територіальну цілісність України; - усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та порушень академічної доброчесності; - громадянської культури та культури демократії; - культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля; - прагнення до утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; - почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості, шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії; - культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя, сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників становлення особистості. Єдність навчання, виховання і розвитку учнів забезпечується спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу.

ІІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками освітнього процесу в Микуличинському ліцеї є: - учні; - педагогічні працівники; - батьки учнів; - фізичні особи, які провадять освітню діяльність; - інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється Микуличинським ліцеєм.

3.2.Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Учні мають право на: - навчання впродовж життя та академічну мобільність; - індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання; - якісні освітні послуги; - справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; - відзначення успіхів у своїй діяльності; - свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо; - безпечні та нешкідливі умови навчання; - повагу людської гідності; - захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти; - отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування); - користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Микуличинського ліцею та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому Микуличинським ліцеєм відповідно до спеціальних законів; - доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі; - особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні Микуличинським ліцеєм; - інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

3.4. Учні зобов’язані: - виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти; - поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм; - відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля; - дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку Микуличинського ліцею; - повідомляти керівництво Микуличинського ліцею про факти булінгу (цькування) стосовно учнів, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб. Учні мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами Микуличинського ліцею. Залучення учнів під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

3.5.Учні залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.6.За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення цього Статуту, порушення академічної доброчесності на них можуть накладатися стягнення відповідно до законодавства.

3.7.Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки в закладах загальної середньої освіти.

3.8.До педагогічної діяльності у Микуличинському ліцеї не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

3.9. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників Микуличинського ліцею, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.10.Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником ліцею. Обсяг педагогічного навантаження може бути меншим тарифної ставки або посадового окладу лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

3.11.Керівник ліцею призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН України, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.

3.12. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством. Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених освітньою (освітніми) програмою (програмами) Микуличинського ліцею, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність Микуличинського ліцею, здійснюється лише за їх згодою.

3.13.Педагогічні працівники Микуличинського ліцею підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого МОН України. За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.

3.14. Педагогічні працівники Микуличинського ліцею мають право на: - академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі; - педагогічну ініціативу; - розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання; - користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Микуличинського ліцею та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів; - підвищення кваліфікації; - вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації педагогічних працівників; - доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі; - відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; - справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; - захист професійної честі та гідності; - індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами Микуличинського ліцею; - творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи; - безпечні і нешкідливі умови праці; - подовжену оплачувану відпустку; - участь у громадському самоврядуванні Микуличинського ліцею; - участь у роботі колегіальних органів управління Микуличинського ліцею ; - захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

3.15. Педагогічні працівники Микуличинського ліцею зобов'язані: - постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність; - виконувати освітню програму для досягнення учнями передбачених нею результатів навчання; - сприяти розвитку здібностей учнів, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я; - дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання учнями в освітньому процесі; - дотримуватися педагогічної етики; - поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу; - настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; - формувати в учнів усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України; - виховувати в учнів повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища; - формувати в учнів прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; - захищати учнів під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учня, запобігати вживанню ними та іншими особами на території Микуличинського ліцею алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам; - додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку Микуличинського ліцею, виконувати свої посадові обов’язки; - повідомляти керівництво Микуличинського ліцею про факти булінгу (цькування) стосовно учнів, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

3.16. Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або установчими документами Микуличинського ліцею.

3.17.Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, правила внутрішнього розпорядку Микуличинського ліцею, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

3.18.Права і обов’язки інших працівників, які залучаються до освітнього процесу регулюються трудовим законодавством, відповідними договорами, цим Статутом та правилами внутрішнього розпорядку Микуличинського ліцею.

3.19.Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право: - захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси учнів; - звертатися до Микуличинського ліцею, органів управління освітою з питань освіти; - обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти; - брати участь у громадському самоврядуванні Микуличинського ліцею, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Микуличинського ліцею; - завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у Микуличинському ліцеї та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини; - брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану; - отримувати інформацію про діяльність Микуличинського ліцею, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності; - подавати керівництву або засновнику Микуличинського ліцею заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу; - вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

3.20. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані: - виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, оточуючих і довкілля; - сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання; - поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу; - дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя; - формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану; - настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; - формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України; - виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України; - дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку Микуличинського ліцею; - сприяти керівництву Микуличинського ліцею у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування); - виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в Микуличинському ліцеї.

3.21.У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, Микуличинський ліцей може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

ІV. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ ТА ГРОМАДСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

4.1.Керівництво Микуличинським ліцеєм здійснює директор, повноваження якого визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», цим Статутом та трудовим договором. Директор Микуличинського ліцею здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність Микуличинського ліцею. Керівник є представником Микуличинського ліцею у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах своїх повноважень.

4.2. Директор Микуличинського ліцею призначається та звільняється з посади рішенням засновника або уповноваженого ним органу. Директор Микуличинського ліцею призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії. Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення) визначаються Положенням про конкурс на посаду керівника закладу освіти.

4.3. Директор Микуличинського ліцею має право: - діяти від імені Микуличинського ліцею без довіреності та представляти Микуличинський ліцейу відносинах з іншими особами; - підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності Микуличинського ліцею ; - приймати рішення щодо діяльності Микуличинського ліцею в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном Микуличинського ліцею та його коштами; - призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників Микуличинського ліцею, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства; - визначати режим роботи Микуличинського ліцею; - ініціювати перед Засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів; - видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання; - укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції; - звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації закладу; - приймати рішення з інших питань діяльності Микуличинського ліцею.

4.4. Директор Микуличинського ліцею зобов’язаний: - виконувати цей Закон, Закон України "Про освіту" та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками закладу, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою; - планувати та організовувати діяльність Микуличинського ліцею; - розробляти проект кошторису та подавати його Засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження; - надавати щороку засновнику пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників; - організовувати фінансово-господарську діяльність Микуличинського ліцею в межах затвердженого кошторису; - забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку Микуличинського ліцею; - затверджувати правила внутрішнього розпорядку Микуличинського ліцею; - затверджувати посадові інструкції працівників Микуличинського ліцею ; - організовувати освітній процес та видачу документів про освіту; - затверджувати освітню (освітні) програму (програми) Микуличинського ліцею відповідно до цього Закону; - створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану; - затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Микуличинському ліцеї, забезпечити її створення та функціонування; - забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня; - контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану; - забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом; - створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами; - сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками; - створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю Микуличинського ліцею; - сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в Микуличинському ліцеї; - формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників Микуличинського ліцею; - створювати в Микуличинському ліцеї безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки; - організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства; - забезпечувати відкритість і прозорість діяльності Микуличинського ліцею, зокрема, шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України "Про освіту", "Про доступ до публічної інформації", "Про відкритість використання публічних коштів" та інших законів України; - здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства; - організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства; - звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку Микуличинського ліцею; - виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, установчими документами Микуличинського ліцею, колективним договором, строковим трудовим договором. Директор Микуличинського ліцею освіти має права та обов’язки педагогічного працівника, визначені Законом України "Про освіту", та несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, установчими документами Микуличинського ліцею і строковим трудовим договором.

4.5.Директор Микуличинського ліцею є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління Микуличинського ліцею. Усі педагогічні працівники Микуличинського ліцею беруть участь у засіданнях педагогічної ради.

4.6. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

4.7. Педагогічна рада Микуличинського ліцею: - схвалює стратегію розвитку Микуличинського ліцею та річний план роботи; - схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання; - схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти; - приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу; - приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу; - розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників; - приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою; - приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти; - може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності Микуличинського ліцею; - розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом Микуличинського ліцею до її повноважень. Рішення педагогічної ради Микуличинського ліцею вводяться в дію наказом керівника закладу.

4.8. У Микуличинському ліцеї можуть створюватися та діяти органи самоврядування: - органи самоврядування працівників Микуличинського ліцею; - органи самоврядування учнів; - органи батьківського самоврядування; - інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

4.9.Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Микуличинського ліцею є загальні збори (конференція) колективу Микуличинського ліцею, що скликаються не менш як один раз на рік. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються пропорційно від таких трьох категорій: - працівників Микуличинського ліцею – зборами трудового колективу; - учнів – класними зборами; - батьків – класними батьківськими зборами. Кількість делегатів від кожної з категорій відповідає кількості класів у ліцеї. Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Термін їх повноважень становить 1 рік. Загальні збори (конференція) Микуличинського ліцею: - заслуховують звіт керівника Микуличинського ліцею; - розглядають питання освітньої, методичної, фінансово-господарської діяльності Микуличинського ліцею; - затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Микуличинського ліцею; - приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших працівників Микуличинського ліцею.

4.10. У Микуличинському ліцеї за рішенням Засновника відповідно до спеціальних законів може створюватись і діяти піклувальна рада Микуличинського ліцею. Піклувальна рада Микуличинського ліцею сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Микуличинського ліцею з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

4.11.Порядок формування піклувальної ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та цим Статутом. До складу піклувальної ради Микуличинського ліцею не можуть входити учні та працівники Микуличинського ліцею. Члени піклувальної ради Микуличинського ліцею мають право брати участь у роботі колегіальних органів Микуличинського ліцею з правом дорадчого голосу. Піклувальна рада діє на підставі положення, затвердженого Засновником Микуличинського ліцею.

4.12.Піклувальна рада: - аналізує та оцінює діяльність Микуличинського ліцею і його керівника; - розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку Микуличинського ліцею та аналізує стан їх виконання; - сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені законом; - проводить моніторинг виконання кошторису Микуличинського ліцею і вносить відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду директором Микуличинського ліцею; - має право звернутися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового інституційного аудиту Микуличинського ліцею; - може вносити Засновнику Микуличинського ліцею подання про заохочення директора Микуличинського ліцею або притягнення його до дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених законом; - здійснює інші повноваження, визначені установчими документами Микуличинського ліцею.

V. ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

5.1. Микуличинський ліцей формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей Микуличинського ліцею.

5.2. Микуличинський ліцей забезпечує на офіційному веб-сайті закладу відкритий доступ до такої інформації та документів: - статут Микуличинського ліцею ; - ліцензії на провадження освітньої діяльності; - сертифікати про акредитацію освітніх програм; - структура та органи управління Микуличинського ліцею; - кадровий склад Микуличинського ліцею згідно з ліцензійними умовами; - освітні програми, що реалізуються в Микуличинському ліцеї, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою; - територія обслуговування, закріплена за Микуличинським ліцеєм; - фактична кількість осіб, які навчаються у Микуличинському ліцеї; - мова (мови) освітнього процесу; - наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення); - матеріально-технічне забезпечення Микуличинського ліцею (згідно з ліцензійними умовами); - результати моніторингу якості освіти; - річний звіт про діяльність Микуличинського ліцею; - умови доступності Микуличинського ліцею для навчання осіб з особливими освітніми потребами; - перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати; - інша інформація, що оприлюднюється за рішенням Микуличинського ліцею або на вимогу законодавства.

5.3. Микуличинський ліцей оприлюднює на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих публічних коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством. Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено спеціальними законами.

VІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

6.1. До майна Микуличинського ліцею належать: - нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації,обладнання, транспортні засоби тощо; - майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема інформаційні системи, об’єкти авторського права та/або суміжних прав; - інші активи, передбачені законодавством.

6.2 Майно Микуличинського ліцею перебуває у комунальній власності Яремчанської міської ради і закріплено за ним на правах оперативного управління.

6.3. Микуличинський ліцей, відповідно до чинного законодавства, користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони. Збитки, завдані Микуличинському ліцею внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6.4.Об’єкти та майно Микуличинського ліцею не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням. Фінансування Микуличинського ліцею здійснюється відповідно до чинного законодавства.

6.5.Джерелами фінансування Микуличинського ліцею є: - кошти державного та місцевого бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення освітнього процесу в обсязі, визначеними Державними стандартом загальної середньої освіти; - кошти, отримані за надання платних послуг; - доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання; - благодійні внески юридичних та фізичних осіб; - інші джерела, не заборонені законодавством. Усі кошти, отримані від оренди нерухомого майна Микуличинського ліцею , використовуються виключно на його потреби.

6.6 Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Микуличинському ліцеї визначається директором ліцею відповідно до законодавства України. Бухгалтерський облік здійснюється самостійно.

6.7.Штатний розпис Микуличинського ліцею затверджується директором ліцею після погодження із Засновником або уповноваженим ним органом на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Микуличинський ліцей має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою та закладами освіти інших країн, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.

7.2. Микуличинський ліцей та педагогічні працівники, учні можуть брати участь у реалізації міжнародних проектів та програм.

VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

8.1 Державний нагляд (контроль) за освітньою діяльністю Микуличинського ліцею здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.

8.2 Державний нагляд (контроль) за діяльністю Микуличинського ліцею здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами відповідно до Закону України «Про освіту». Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит Микуличинського ліцею відповідно до Закону України «Про освіту» і позапланові перевірки у порядку, передбаченому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

8.3 Єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) за освітньою діяльністю закладу освіти є інституційний аудит закладу, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти. Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов. Позаплановий інституційний аудит може бути проведений за ініціативою Засновника, директора Микуличинського ліцею, педагогічної ради, вищого колегіального органу громадського самоврядування (конференції), піклувальної ради Микуличинського ліцею у випадках, передбачених чинним законодавством.

8.4.Громадський нагляд (контроль) за освітньою діяльністю Микуличинського ліцею здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) відповідно до Закону України «Про освіту».

8.5.Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайті Микуличинського ліцею, засновника та органу, що здійснював інституційний аудит.

8.6.Заклад освіти, що має чинний сертифікат про громадську акредитацію закладу освіти, вважається таким, що успішно пройшов інституційний аудит у плановому порядку.

8.7 Засновник Микуличинського ліцею або уповноважена ним особа: - здійснює контроль за дотриманням установчих документів Микуличинського ліцею; - здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Микуличинського ліцею . - здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

ІХ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЧИ ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ (ЗМІНА ТИПУ) ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

9.1. Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) Микуличинського ліцею приймається Яремчанською міською радою у порядку, встановленому чинним законодавством.

9.2. При реорганізації, ліквідації чи перепрофілюванні (зміні типу) Микуличинського ліцею його працівникам та учням гарантовано дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти. Х.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Цей Статут набирає чинності після його затвердження та реєстрації в уповноважених для цього органах. 10.2. В разі виникнення потреби, до даного Статуту можуть вноситися зміни і доповнення. Зміни до Статуту розробляються директором Микуличинського ліцею та затверджуються рішенням Засновника. Секретар міської ради П.Жіляк Керуючий справами міськвиконкому В.Озорович В документі пронумеровано, прошнуровано і скріплено печаткою _____ сторінок. _____________________ 2021р.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень