A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Микуличинський ліцей Яремчанської міської ради
Івано-Франківська область

Посадова інструкція заступника директора з навчальної роботи

ПОГОДЖЕНО                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова ПК                                                                            Директор ліцею

__________ Микитюк М.В.                                                __________ Венгриняк Я.В.

 

 

Посадова інструкція № 1

Заступник директора ліцею з навчально-виховної  роботи

 1. Загальні положення
  1. Заступника директора з навчальної роботи призначає на посаду та звільняє з неї директор Ліцею № 16 Івано-Франківської міської ради (далі – директор ліцею) з дотриманням вимог нормативно-правових актів про працю.
  2. Посаду заступника директора з навчальної роботи може обіймати особа, яка має вищу педагогічну освіту, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки в закладі освіти.
  3. Основні функції заступника директора з навчальної роботи – організовує навчальну роботу в закладі освіти, методичне керівництво освітнім процесом; забезпечує дотримання норм і правил безпеки життєдіяльності під час навчальних занять.
  4. Заступник директора з навчальної роботи підпорядковується директору.
  5. Заступнику директора з навчальної роботи підпорядковуються вчителі, класні керівники, вихователі груп подовженого дня, керівники предметних гуртків, інші педагогічні працівники, які виконують функції, пов’язані з навчанням учнів.
  6. На час відпустки, тимчасової непрацездатності, відсутності на роботі з інших причин обов’язки заступника директора з навчальної роботи виконує заступник директора з виховної роботи або інший досвідчений педагогічний працівник на підставі наказу директора.
  7. У своїй діяльності заступник директора з навчальної роботи керується Конституцією України; законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами й іншими нормативно-правовими актами центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підпорядкованих їм органів управління освітою; правилами і нормами охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки; наказами директора, статутом і правилами внутрішнього розпорядку, цією посадовою інструкцією.

 

 1. Завдання та обов’язки
  1. Розробляє оптимальні форми і методи навчальної роботи, напрями її вдосконалення. Вживає заходів щодо розроблення та освоєння інноваційних програм і технологій навчальної роботи.
  2. Керує організацією освітнього процесу, забезпечує повне і якісне виконання освітніх програм.
  3. Забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державному стандарту загальної середньої освіти.
  4. Складає поточні та перспективні плани роботи закладу освіти в частині навчальної роботи та контролює їх виконання.
  5. Координує та спрямовує навчальну роботу педагогічних працівників, надає їм методичну та практичну допомогу щодо навчально-програмної документації, проведення уроків та позаурочних заходів.
  6. Організовує роботу щодо зарахування учнів до закладу освіти, переведення їх до наступного класу, випуску.
  7. Бере участь у розподілі педагогічного навантаження, складає розклад уроків.
  8. Аналізує результати освітнього процесу, організовує вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду, інформує педагогічних працівників про нові форми і методи навчальної роботи, сучасні педагогічні технології.
  9. Бере участь у розробці системи внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема механізмів забезпечення академічної доброчесності.
  10. Організовує роботу щодо підсумкового оцінювання знань учнів, підготовки їх до участі в конкурсах та олімпіадах.
  11. Організовує роботу предметних гуртків, факультативів, курсів за вибором.
  12. Контролює навчальне навантаження учнів і дотримання вимог до організації освітнього процесу, гарантування безпечних умов під час освітнього процесу.
  13. Забезпечує єдність освітнього процесу.
  14. Керує роботою педагогічних працівників, вживає заходів, що спрямовані на забезпечення закладу освіти сучасними засобами навчання, підручниками, посібниками та методичною літературою тощо.
  15. Бере участь у доборі та розстановці педагогічних кадрів, створює умови для їх ефективної праці, організовує підвищення кваліфікації, керує роботою методичних об’єднань.
  16. Бере участь в організації та проведенні атестації педагогічних працівників.
  17. Контролює ведення навчальної документації, забезпечує своєчасну підготовку облікових і звітних документів.
  18. Забезпечує своєчасну і якісну заміну тимчасово відсутніх вчителів та інших педагогічних працівників, які йому підпорядковуються.
  19. Обліковує робочий час підпорядкованих йому педагогічних працівників.
  20. Бере участь у підготовці засідань педагогічної ради, організовує і контролює виконання її рішень.
  21. Контролює дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил з охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки під час уроків та позаурочних заходів.
  22. Налагоджує та підтримує зв’язки закладу освіти з громадськістю та органами громадського самоврядування.
  23. Постійно підвищує свій професійний і загальнокультурний рівні, педагогічну майстерність.
  24. Бере участь у роботі методичних об’єднань, конференцій, семінарів, клубів та  нших заходах.
  25. Підвищує кваліфікацію та атестується раз на п’ять років.
  26. Проходить навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності раз на три роки.
  27. Проходить обов’язкові профілактичні медичні огляди в установлені терміни.
  28. Дотримується статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

 

 1. Права

Заступник директора з навчальної роботи має право:

  1. Перевіряти роботу працівників, які йому підпорядковані, відвідувати уроки і позаурочні заходи, які вони проводять.
  2. У межах своєї компетенції давати письмові та усні розпорядження працівникам, які йому підпорядковані.
  3. Порушувати клопотання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників закладу освіти за порушення трудової дисципліни та вчинення проступків, не сумісних з виконанням виховних функцій.
  4. Надавати директору пропозиції щодо підвищення ефективності освітнього процесу.
  5. Вільно обирати форми, методи, засоби навчання, виявляти педагогічну ініціативу.
  6. Брати участь у громадському самоврядуванні та роботі колегіальних органів управління закладу освіти.
  7. Бути членом професійної спілки та інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законом.
  8. Ознайомлюватися з документами, що містять оцінку його роботи, надавати щодо них роз’яснення.
  9. Брати участь у засіданнях методичних об’єднань та клубів, конференціях і семінарах, інших заходах, організованих департамнтом освіти.
  10. Здійснювати індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку тощо) діяльність за межами закладу освіти.
  11. Обирати освітню програму, форму навчання та суб’єкта підвищення кваліфікації й перепідготовки педагогічних працівників.
  12. Захищати професійну честь та гідність, інтереси і права в усіх інстанціях, зокрема суді.
  13. Відмовитися виконувати роботу, якщо виникла загроза життю та здоров’ю, до моменту усунення небезпеки.

 

 1. Відповідальність

Заступник директора з навчальної роботи несе відповідальність за:

  1. Неякісне виконання або невиконання посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією.
  2. Порушення статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти
  3. Заподіяння матеріальної шкоди закладу освіти.
  4. Порушення правил і норм охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки, що передбачені відповідними правилами та інструкціями.
  5. Вчинення проступків, не сумісних з роботою на посаді педагогічного працівника.

 

 1. Повинен знати
  1. Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Конвенцію про права дитини, інші нормативно-правові акти з питань загальної середньої освіти, розвитку, навчання і виховання дітей, законодавство про працю та організацію управління.
  2. Вимоги Державних стандартів загальної середньої освіти.
  3. Принципи і завдання загальної середньої освіти.
  4. Педагогіку, загальну і вікову психологію, вікову фізіологію.
  5. Методи роботи щодо профілактики правопорушень серед дітей і підлітків.
  6. Організацію освітнього процесу і методи управління ним.
  7. Методи формування основних складових педагогічної компетентності.
  8. Основи соціології, менеджменту, управління персоналом.
  9. Правила і норми охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки.
  10. Порядки надання домедичної допомоги, а також порядок дій у надзвичайних ситуаціях.
  11. Методи обліку, аналізу і контролю діяльності педагогічних працівників закладу освіти.
  12. Державну мову відповідно до законодавства про мови в Україні.

 

 1. Кваліфікаційні вимоги
  1. Вища педагогічна освіта та володіння знаннями, уміннями і навичками, необхідними для виконання управлінських функцій на посаді, яку обіймає; високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, загальної культури; досконале володіння ефективними формами, методами організації освітнього процесу; досвід роботи в закладі загальної середньої освіти; підвищення кваліфікації з питань управлінської діяльності керівників закладів освіти.

 

 1. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Заступник директора з навчальної роботи взаємодіє з:

  1. Директором та іншими його заступниками.
  2. Педагогічними працівниками закладу освіти.
  3. Педагогічною та піклувальною радами закладу освіти.
  4. Органами громадського самоврядування закладу освіти.
  5. Громадськими організаціями, позашкільними та культурно-освітніми закладами.
  6. Методистами міського методичного кабінету.
  7. Органами опіки та піклування, службою у справах дітей.
  8. Батьками, іншими законними представниками учнів.

 

З інструкцією ознайомлений:

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень