A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Микуличинський ліцей Яремчанської міської ради
Івано-Франківська область

Посадова інструкція соціального педагога

ПОГОДЖЕНО                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова ПК                                                                            Директор ліцею

__________ Микитюк М.В.                                                __________ Венгриняк Я.В.

 

Посадова інструкція №8

Соціальний педагог

 

 1. Загальні положення
  1. Посада педагога соціального належить до посад педагогічних працівників.
  2. Педагога соціального призначає на посаду і звільняється з неї наказом директор Ліцею № 16 Івано-Франківської міської ради (далі – директор ліцею) за погодженням із з дотриманням вимог чинних нормативно-правових актів про працю.
  3. Основні функції соціального педагога – забезпечує соціально-педагогічний патронаж, що сприяє взаємодії закладу освіти, сімʼї і суспільства у вихованні учнів, їх адаптації до умов соціального середовища; надає консультативну допомогу за запитами батьків, інших законних представникам учнів.
  4. Педагог соціальний підпорядковується директору з усіх питань діяльності.
  5. У своїй діяльності педагог соціальний керується Конституцією України; законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами й іншими нормативно-правовими актами центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підпорядкованих їм органів управління освітою; Етичним кодексом спеціалістів із соціальної роботи України; правилами і нормами охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки; статутом і правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти; цією посадовою інструкцією.

 

 1. Завдання та обов’язки
  1. Забезпечує соціально-педагогічний супровід учнів, учнівських колективів та мікрогруп, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах.
  2. Здійснює посередництво між закладом освіти, сім’єю, громадськістю, організує їх взаємодію задля створення умов для всебічного розвитку дітей та підлітків як особистостей, забезпечення їхнього добробуту в мікросоціумі.
  3. Вивчає та аналізує соціальні умови розвитку учнів, мікроколективу (класу), учнівського колективу в цілому, неформальних молодіжних об’єднань.
  4. Досліджує вплив на учнів мікросередовища, сім’ї, особливості сімейного виховання, рівень позитивного виховного потенціалу в мікросоціумі, виявляє джерела негативного впливу.
  5. Бере участь у плануванні і реалізації завдань соціалізації дітей, адаптації їх у новому колективі і соціальному середовищі.
  6. Здійснює індивідуальну діагностику та корекцію за запитом учасників освітнього процесу за письмової згоди батьків або інших законних представників.
  7. Виявляє інтереси і потреби, труднощі та проблеми, відхилення у поведінці учнів.
  8. Прогнозує на основі спостережень і досліджень посилення негативних чи позитивних соціальних впливів на розвиток особистості учня або групи учнів.
  9. Прогнозує результати освітнього процесу з огляду на основні чинники становлення особистості учня.
  10. Визначає завдання, форми, методи соціально-педагогічної роботи з учнями, способи розв’язання особистих та соціальних проблем з використанням сучасних освітніх технологій, цифрових освітніх ресурсів.
  11. Здійснює просвітницьку та профілактичну роботу серед учасників освітнього процесу з питань запобігання та протидії домашньому насильству, зокрема стосовно дітей та за участю дітей, злочинності, алкоголізму, наркоманії тощо.
  12. Консультує педагогічних працівників, батьків, інших законних представників дітей з питань соціальної педагогіки.
  13. Організовує різні види соціально значимої діяльності учнів та дорослих, заходи, спрямовані на розвиток соціальних ініціатив, реалізацію соціальних проектів і програм, бере участь у їх розробленні та затвердженні.
  14. Залучає до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої, творчої роботи громадські організації, творчі спілки, окремих громадян.
  15. Настановленням і особистим прикладом утверджує в учнів повагу до суспільної моралі й цінностей: правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства.
  16. Захищає дітей від будь-яких видів і форм насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації. Представляє їхні інтереси у правоохоронних і судових органах.
  17. Вживає заходів для профілактики правопорушень, побутового, дорожньо-транспортного травматизму серед дітей.
  18. Переконує учнів у доцільності дотримуватися соціально значимих норм та правил поведінки, вести здоровий спосіб життя.
  19. Дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді.
  20. Формує демократичну систему взаємин у підлітковому середовищі, а також серед дітей і дорослих.
  21. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу.
  22. Бере участь у засіданнях педагогічної ради та методичних об’єднань, роботі психолого-педагогічних консиліумів та семiнарiв.
  23. Веде встановлену документацію та належно зберігає її.
  24. Постійно підвищує свій професійний і загальнокультурний рівні, педагогічну майстерність.
  25. Підвищує кваліфікацію та атестується раз на п’ять років.
  26. Проходить навчання і перевірку знань з питань безпеки життєдіяльності раз на три роки.
  27. Дотримується правил і норм з охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки.
  28. Проходить обов’язкові профілактичні медичні огляди в установленому законом порядку.
  29. Виконує положення статуту та правила внутрішнього розпорядку закладу освіти.

 

 1. Права

Соціальний педагог має право:

  1. Обирати та використовувати програми, навчально-методичну літературу, затверджені в установленому порядку, педагогічно доцільні форми, методи і засоби роботи з дітьми.
  2. Брати участь у громадському самоврядуванні та роботі колегіальних органів управління закладу освіти.
  3. Бути членом професійної спілки та інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законом.
  4. Ознайомлюватися з документами, що містять оцінку його роботи, надавати щодо них роз’яснення.
  5. Надавати керівництву закладу освіти пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу.
  6. Здійснювати індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку тощо) діяльність за межами закладу освіти.
  7. Отримувати від директора та інших працівників закладу освіти підтримку у виконанні обов’язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.
  8. Підвищувати кваліфікацію.
  9. Обирати освітню програму, форму навчання та суб’єкта підвищення кваліфікації й перепідготовки педагогічних працівників.
  10. Захищати професійну честь та гідність, інтереси і права в усіх інстанціях, зокрема суді.
  11. Відмовитися виконувати роботу, якщо виникла загроза життю та здоров’ю, до моменту усунення небезпеки.

 

 1. Відповідальність

Педагог соціальний несе відповідальність за:

  1. Неякісне виконання або невиконання посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією.
  2. Порушення статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.
  3. Заподіяння матеріальної шкоди закладу освіти.
  4. Порушення правил і норм охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями.
  5. Застосування методів виховання, пов’язаних з фізичним чи психічним насильством над особистістю дитини.
  6. Вчинення проступків, не сумісних з роботою на посаді педагогічного працівника.

 

 1. Повинен знати
  1. Закон України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Загальну декларацію прав людини, Конвенцію про права дитини, інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання.
  2. Вікову, педагогічну, соціальну психологію.
  3. Етику, естетику, педагогічну деонтологію, основи права, екології.
  4. Методологічні принципи, закономірності, зміст, методи та форми виховання.
  5. Інноваційні процеси та технології освітньої роботи в закладі освіти.
  6. Особливості профілактики девіантної поведінки учнів різного віку, негативних явищ у підлітковому середовищі, проблеми статево-рольової соціалізації особистості.
  7. Форми і методи роботи в середовищі сімʼї, у позашкільних закладах, за місцем проживання.
  8. Основи валеології, зміст, форми та методи організації здорового способу життя дітей та учнів різного віку.
  9. Специфіку роботи у загальноосвітніх школах-інтернатах, спеціальних, санаторних школах та школах соціальної реабілітації.
  10. Сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових спілок, рухів, організацій тощо та їхній вплив на особистість.
  11. Функції, права системи державних інститутів, установ, громадських організацій у галузі освіти, навчання та виховання молодого покоління.
  12. Культурні, економічні, демографічні, екологічні особливості соціального середовища, в якому організовує роботу.
  13. Правила і норми охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки, санітарії та гігієни.
  14. Порядки надання домедичної допомоги, а також порядок дій у надзвичайних ситуаціях.
  15. Державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.

 

 1. Кваліфікаційні вимоги
  1. Педагог соціальний має вищу освіту зі спеціальності «соціальна педагогіка», «соціальна робота», професійно компетентний, забезпечує нормативні вимоги до рівня навчально-виховної роботи у соціальному середовищі, відповідає загальним етичним та культурним вимогам для педагогічних працівників.
  2. Педагог соціальний із кваліфікаційною категорією «спеціаліст» має повну вищу педагогічну освіту (за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра) зі спеціальності «соціальна педагогіка». Він знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології; використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі; вміє розв’язувати педагогічні проблеми, встановлювати контакт з учнями, батьками, колегами; дотримується педагогічної етики, моральних норм.
  3. Педагог соціальний із кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії» відповідає вимогам, встановленим для працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст», та постійно вдосконалює свій професійний рівень; використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів; володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами соціально-педагогічної роботи; впроваджує інноваційні технології у освітньому процесі; обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту; користується авторитетом серед колег, учнів та їхніх батьків.
  4. Педагог соціальний із кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії» відповідає вимогам, встановленим для працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії», та використовує методи компетентнісно орієнтованого підходу до організації освітнього процесу; володіє технологіями творчої педагогічної діяльності; упроваджує передовий соціально-педагогічний досвід; уміє аргументувати свою позицію.
  5. Педагог соціальний із кваліфікаційною категорією «спеціаліст вищої категорії» відповідає вимогам, встановленим для працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії», та володіє інноваційними освітніми методиками і технологіями, активно використовує та поширює їх у професійному середовищі; володіє широким спектром стратегій виховання; продукує оригінальні, інноваційні ідеї; вносить пропозиції щодо вдосконалення соціально-педагогічної діяльності у закладі освіти.

 

 1. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Педагог соціальний взаємодіє з:

  1. Директором закладу освіти та його заступниками.
  2. Іншими педагогічними працівниками закладу освіти.
  3. Дитячими, молодіжними об’єднаннями та групами.
  4. Батьками, іншими законними представниками учнів.
  5. Представниками громадських і благодійних організацій.
  6. Фахівцями закладів охорони здоров’я та соціального захисту, служб у справах дітей.
  7. Органами місцевого самоврядування.

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи                                          

 

З інструкцією ознайомлений:

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень