A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Микуличинський ліцей Яремчанської міської ради
Івано-Франківська область

Посадова інструкція педагога-організатора

ПОГОДЖЕНО                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова ПК                                                                            Директор ліцею

__________ Микитюк М.В.                                                __________ Венгриняк Я.В.

 

Посадова інструкція № 7

Педагог-організатор

 

 1. Загальні положення
  1. Посада педагога-організатора належить до посад педагогічних працівників.
  2. Педагога-організатора призначає на посаду та звільняє з неї наказом директор Ліцею № 16 Івано-Франківської міської ради (далі – директор ліцею) з дотриманням вимог чинних нормативно-правових актів про працю.
  3. Основні функції педагога-організатора – планує й організовує позаурочну та позашкільну роботу в закладі освіти; сприяє діяльності органів громадського самоврядування, клубів, секцій, інших об’єднань учнів.
  4. Педагог-організатор підпорядковується заступнику директора з виховної роботи.
  5. У своїй діяльності педагог-організатор керується Конституцією України; законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами й іншими нормативно-правовими актами центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підпорядкованих їм органів управління освітою; правилами і нормами охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки; статутом і правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти; наказами та розпорядженнями директора; цією посадовою інструкцією.

 

 1. Завдання та обов’язки
  1. Планує й організовує позаурочну та позашкільну роботу з учнями в закладі освіти – вечори відпочинку, свята, походи, екскурсії, інші заходи для змістовного дозвілля учнів.
  2. Вивчає індивідуальні особливості учнів, сприяє розвитку їхніх здібностей та обдарувань, формуванню уміння організовувати змістовне дозвілля та відпочинок.
  3. Спільно з педагогічним колективом закладу освіти та колективами культурно-мистецьких організацій, спортивними товариствами, творчими спілками, громадськими об’єднаннями, родинами учнів розвиває в закладі освіти мережу гуртків, секцій, клубів, об’єднань за інтересами дітей і підлітків.
  4. Залучає до роботи з учнями фахівців у галузі культури та мистецтва, спортсменів, тренерів, науковців, студентів, батьків та інших законних представників учнів.
  5. Складає розклад занять і забезпечує регулярність роботи гуртків, секцій, клубів, проведення масових заходів.
  6. Співпрацює з дитячими, юнацькими, молодіжними об’єднаннями та організаціями.
  7. Вживає заходів для запобігання бездоглядності, правопорушенням і злочинності серед неповнолітніх.
  8. Консультує батьків, інших законних представників учнів, педагогічний працівників щодо організації позаурочних та позашкільних заходів.
  9. Бере участь в організації літнього відпочинку й оздоровлення дітей і підлітків у закладі освіти, зокрема в таборі з денним перебуванням.
  10. Розвиває ділові взаємини з підприємствами, комерційними та іншими організаціями міста, залучає їх до благодійності та створення умов для відпочинку та оздоровлення учнів.
  11. Вносить пропозиції щодо впровадження нових форм і методів організації дозвілля учнів.
  12. Бере участь у засіданнях педагогічної ради та загальних зборів колективу закладу освіти, організації та проведенні батьківських зборів (конференцій).
  13. Настановленням і особистим прикладом утверджує в учнів повагу до суспільної моралі та цінностей: правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства.
  14. Виховує в дітей повагу до державних мови та символів України, національних, історичних і культурних цінностей, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання й довкілля України.
  15. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу.
  16. Захищає учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації.
  17. Повідомляє керівництво закладу освіти про факти булінгу стосовно учнів, педагогічних працівників та інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого був особисто або інформацію про які отримав від інших осіб, вживає невідкладних заходів для припинення булінгу.
  18. Уживає заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов під час проведення позаурочних і позашкільних заходів.
  19. Вживає заходів щодо збереження життя та здоров’я учнів під час освітнього процесу. Негайно повідомляє адміністрацію закладу освіти про нещасний випадок, що трапився з учнем під час позаурочних та позашкільних заходів, надає домедичну допомогу, викликає медичного працівника. Бере участь у розслідуванні нещасного випадку та вживає заходів з усунення причин, що призвели до нього.
  20. Контролює і надає методичну допомогу керівникам гуртків, клубів, спортивних секцій, походів, екскурсій, трудових об’єднань тощо з питань створення безпечних і нешкідливих умов праці і відпочинку учнів, запобігання травматизму.
  21. Надає пропозиції до плану роботи на рік закладу освіти.
  22. Веде встановлену документацію та належно зберігає її.
  23. Постійно підвищує свій професійний і загальнокультурний рівні, педагогічну майстерність.
  24. Підвищує кваліфікацію та атестується раз на п’ять років.
  25. Проходить навчання і перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності раз на три роки.
  26. Проходить обов’язкові профілактичні медичні огляди у встановлені терміни.
  27. Дотримується статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

 

 1. Права

Педагог-організатор має право:

  1. Вільно обирати форми, методи, засоби позаурочної та позашкільної роботи, виявляти педагогічну ініціативу.
  2. Брати участь у громадському самоврядуванні та роботі колегіальних органів управління закладу освіти.
  3. Бути членом професійної спілки та інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законом.
  4. Ознайомлюватися з документами, що містять оцінку його роботи, надавати щодо них роз’яснення.
  5. Надавати керівництву закладу освіти пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу.
  6. Отримувати від керівництва та інших педагогічних працівників закладу освіти підтримку у виконанні обов’язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.
  7. Обирати освітню програму, форму навчання та суб’єкта підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників.
  8. Здійснювати індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку тощо) діяльність за межами закладу освіти.
  9. Захищати свою професійну честь та гідність, інтереси і права в усіх інстанціях, зокрема суді.
  10. Відмовитися виконувати роботу, якщо виникла загроза життю та здоров’ю, до моменту усунення небезпеки.

 

 1. Відповідальність

Педагог-організатор несе відповідальність за:

  1. Неякісне виконання або невиконання посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією.
  2. Порушення статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.
  3. Заподіяння матеріальної шкоди закладу освіти.
  4. Порушення правил і норм охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями.
  5. Застосування методів виховання, пов’язаних з фізичним чи психічним насильством над особистістю дитини.
  6. Вчинення проступків, не сумісних з роботою на посаді педагогічного працівника.

 

 1. Повинен знати
  1. Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Конвенцію про права дитини, інші нормативно-правові акти з питань загальної середньої освіти, розвитку, навчання і виховання учнів.
  2. Принципи та завдання загальної середньої освіти.
  3. Педагогіку, загальну й вікову психологію, вікову фізіологію.
  4. Основні закономірності особистісного розвитку дітей, підлітків, молоді, специфіку їхніх потреб, інтересів та мотивів.
  5. Мету, принципи, зміст, особливості виховної роботи в закладі освіти, програмно-методичні матеріали й документи щодо її змісту та організації.
  6. Сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових, молодіжних об’єднань, рухів, організацій та їхню роль і місце у становленні особистості дитини.
  7. Ефективні форми і методи виховної роботи, засади організації дитячого та молодіжного дозвілля й спілкування.
  8. Основи профорієнтаційної роботи.
  9. Правила і норми охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки, санітарії та гігієни.
  10. Порядки надання домедичної допомоги, а також порядок дій у надзвичайних ситуаціях.
  11. Державну мову відповідно до законодавства про мови в Україні.

 

 1. Кваліфікаційні вимоги
  1. Педагог-організатор має відповідну педагогічну освіту, професійно компетентний, забезпечує нормативні рівні й стандарти виховання та навчання, відповідає загальним етичним і культурним вимогам для педагогічних працівників.
  2. Педагог-організатор із кваліфікаційною категорією «спеціаліст» має повну вищу педагогічну освіту (за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра). Він знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології; використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі; вміє вирішувати педагогічні проблеми, установлювати контакт з учнями, батьками, колегами; дотримується педагогічної етики, моральних норм.
  3. Педагог-організатор із кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії» відповідає вимогам, встановленим для працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст», та постійно вдосконалює свій професійний рівень; використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів; володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи та вміє ефективно застосовувати їх; впроваджує інноваційні технології у освітньому процесі; обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту; користується авторитетом серед колег, учнів та їхніх батьків.
  4. Педагог-організатор із кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії» відповідає вимогам, встановленим для працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії», та використовує методи компетентнісно орієнтованого підходу до організації освітнього процесу; володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням здібностей учнів; упроваджує перспективний педагогічний досвід; уміє аргументувати свою позицію та володіє ораторським мистецтвом.
  5. Педагог-організатор із кваліфікаційною категорією «спеціаліст вищої категорії» відповідає вимогам, встановленим для працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії», та володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно використовує та поширює їх у професійному середовищі; володіє широким спектром стратегій виховання; продукує оригінальні, інноваційні ідеї; вносить пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в закладі освіти.

 

 1. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Педагог-організатор взаємодіє з:

  1. Директором закладу освіти та його заступниками.
  2. Іншими педагогічними працівниками закладу освіти.
  3. Медичними працівниками закладу освіти.
  4. Органами громадського самоврядування закладу освіти.
  5. Представниками громадських організацій, позашкільних та культурно-освітніх закладів.
  6. Батьками, іншими законними представниками учнів.

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи                                           

 

З інструкцією ознайомлені:                                    

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень