A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Микуличинський ліцей Яремчанської міської ради
Івано-Франківська область

Матеріально-технічне забезпечення

https://rada.info/upload/users_files/20556142/1492569718d4e0f8611012132e51b28a.docx

УКРАЇНА

Управління освіти, культури, спорту та молодіжної політики                  Яремчанського міськвиконкому

Микуличинський ліцей Яремчанської міської ради                                                  Івано-Франківської області                                                                                                       уч. Горби,30, с. Микуличин  Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, 78590,  тел.(03434) 39-2-94, 39-2-34, факс 39-2-94

       Email: miculschool@gmail.com Код ЄДРПОУ 20556142

                                                                        

 

 

Івано-Франківська

обласна державна адміністрація

 

Письмове зобов’язання  щодо кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності закладу освіти, необхідного для досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених відповідним державним стандартом певного рівня повної загальної середньої освіти (та стандарту спеціалізованої освіти для закладів спеціалізованої освіти), забезпечення безпеки життєдіяльності та охорони праці

 

 

Микуличинський ліцей Яремчанської міської ради Івано-Франіквської області є правонаступником Микуличинської ЗОШ І-ІІІ ст.. (витяг з Єдиного Державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців 11.02.2005, №11331300000000034, ідентифікаційний код 20556142).

Майно Микуличинського ліцею перебуває в комунальній власності територіальної громади в особі Яремчанської міської ради на основі ухвали сесії ХХІ скликання «Про комунальне майно міста і організацію управління ним від 29.12.1992 р.» і закріплене на правах власності на нерухоме майно.

Площа земельної ділянки становить 3,0225 га, про що свідчить Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ №126358 від 07.12.2009 р. Для обслуговування пришкільного інтернату відведено земельну ділянку площею 0,1788 га (Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ №126359).

За Микуличинським ліцеєм закріплені наступні складові нерухомого майна: навчальний корпус загальною площею 4047,1 кв.м, гараж загальною площею 1035, 2 кв.м, сарай загальною площею 71, 4 кв.м, котельня загальною площею 40,6 кв.м, приміщення водопостачання – 103,8 кв.м, спортивні майданчики загальною площею 45 кв.м.

 Також для проведення навчальних занять та контрольних заходів відведено два навчальні корпуси - 40 приміщень площею 2099 кв.м, з них 13 класів для початкових класів, 27 – для учнів 5-11 класів, актовий зал площею 82,7 кв.м, їдальня. Для виконання програми з фізичного виховання в закладі є спортзал площею 307,8 кв.м, два спортивні майданчики, борцівський зал, спортивний будинок.

Для проведення уроків трудового навчання відведена майстерня 61,6 кв.м.

Головною метою Микуличинського ліцею є реалізація права громадян на рівний доступ до якісної освіти та здобуття повної загальної середньої освіти.  З цією метою завданнями Микуличинського ліцею є: виховання громадянина України; формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; забезпечення виконання вимог Державних стандартів загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності; виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини  і громадянина; забезпечення реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань; забезпечення соціального захисту учнів, сприяння встановлення рівного доступу до повноцінної освіти різних категорій учнів відповідно до їх індивідуальних нахилів, потреб, інтересів; реалізація права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти; створення передумов для соціальної адаптації, подальшої інтеграції в суспільство осіб з особливими освітніми потребами.

Микуличинський ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», спеціальними законами, іншими актами законодавства у сфері освіти і науки та міжнародних договорів України, рішеннями Яремчанської міської ради або уповноваженого нею органу управління освіти, власним Статутом.

Микуличинський ліцей самостійно приймає рішення та здійснює освітню діяльність в межах автономії, обсяг якої визначається Законом України «Про освіту», спеціальними законами та цим Статутом, несе відповідальність перед учнями, територіальною громадою міста, суспільством і державою за безпечні умови освітньої діяльності; дотримання Державних стандартів освіти; дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами; дотримання фінансової дисципліни; прозорість, інформаційну відкритість закладу освіти.

Мовою навчання і виховання у Микуличинському ліцеї є державна мова. Кожен, хто здобуває в Микуличинському ліцеї повну загальну середню освіту, вивчає у цьому закладі освіти державну мову відповідно до державних стандартів.

У закладі створені та функціонують методична рада школи у складі адміністрації та керівників МО (керівник
Венгриняк Я. В.); психолого - педагогічний семінар для вчителів (керівник Пориваєва Г.П.) семінар - практикум вчителів початкових класів (керівник Онучак С.І.), клуб "Педагогічна майстерня" (керівник Настуняк Н.М.), школа "Зростання педагогічної майстерності" ( керівник Онутчак О.В.) методичні об'єднання вчителів української мови та літератури (керівник
Сорохманюк О.П.) вчителів математики (керівник Шеремета Н.В.), вчителів іноземної мови (керівник  Лазебнікова Н.Р. ), класних керівників (керівник Андрійків П.П.)

Медичне обслуговування учнів здійснюється комунальним некомерційним підприємством «Яремчанська центральна міська лікарня» та медичним працівником Микуличинського ліцею.

Відповідно до штатного розпису в закладі працює 72 педагогічних працівника, у тому числі директор, 3 заступника директора з НВР, 2 вихователі груп 5-літок, педагог-організатор, 1 практичний пси­холог, 1 соціальний педагог, 1 вчитель-дефектолог, 1 бібліотекар, 11 асистентів учителів з інклюзивним навчанням, 1 медсестра, 2 сумісники. 100 % від загальної кількості педпрацівників мають вищу освіту на рівні спеціаліста. З даних педпрацівників: спеціаліст вищої категорії» - 42 особи; «спеціаліст І категорії»- 9 осіб; «спеціаліст II категорії» - 5 осіб; «спеціаліст»- 16 осіб; 10 асистентів учителів –працює на 10 тарифному розряді, 1- на 11;__________________ педагогічні звання: «вчитель-методист»-8 осіб; «старший учитель»-21  особа.

Директор, заступники та всі педагогічні працівники є громадянина ми України, вільно володіють державною мовою, мають вищу освіту, мають стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню посадових обов’язків, який підтверджується відповідним записом в особистій медичній книжці встановленого зразка.

Освітній процес у Микуличинському ліцеї здійснюється відповідно до освітньої (освітніх) програми (програм), розроблених та затверджених відповідно до порядку, визначеного Законом України «Про освіту» та спеціальними законами. Освітня програма схвалюється педагогічною радою Микуличинського ліцею та затверджується керівником ліцею. На основі освітньої програми Микуличинського ліцею складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу. Микуличинський ліцей забезпечує відповідність рівня повної загальної середньої освіти Державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

Освітній процес організовується за такими циклами:

-  перший цикл початкової освіти - адаптаційно-ігровий (1-2 роки навчання);

- другий цикл початкової освіти - основний (3-4 роки навчання);

- перший цикл базової середньої освіти - адаптаційний (5-6 роки навчання);

- другий цикл базової середньої освіти - базове предметне навчання (7-9 роки навчання); - перший цикл профільної середньої освіти - профільно-адаптаційний (10 рік навчання);

- другий цикл профільної середньої освіти - профільний (11-12 роки навчання).

Микуличинський ліцей  працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України), і забезпечує виконання освітніх завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей. Навчальний план Микуличинського на 2021-2022 н.р. складений для 1-2 класів відповідно до Типового навчального плану,затвердженого МОН молоді і спорту України від 08.10.2019 року № 1272 Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Шияна Р. Б. Для 3-4 класів відповідно до Типового навчального плану,затвердженого МОН молоді і спорту України від 08.10.2019 року № 1273.

Типовими навчальними планами для 5-7 класів є плани,   затверджені наказом МОН України від 03.04.2012р. № 409 із змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014р. № 664. Для учнів 8-9 класів за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 11- річної школи, затвердженими наказом МОН України від 23.02. 2004 р. № 132 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 року № 66, для 10 за Типовим навчальним планом затвердженим наказом 24.11.2017р. №1541. Для 11 класів затвердженим наказом МОН України від 27.08.2010 р. №834.

В 1-4 класах з варіативної частини навчального плану введено 1 годину української мови та 2 год з предмету «Я досліджую світ» у 1 класі з метою виховання любові до рідного слова, та по 1 годині  християнської етики в 5,8,9 класах згідно з регіональною програмою та з метою формування системи моральних цінностей.

У 10-х класах введено по 1 годині на глибше вивчення таких предметів: українська мова, англійська мова, математика. Для глибшого ознайомлення дітей з історичною спадщиною рідного краю у 11-А,Б класах  введено 1 год.  курсу за вибором  Історія Прикарпаття.

З метою профорієнтації у 8 класах введено факультатив «Людина і вибір професії» по 0,5 год.

Микуличинський ліцей обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» та цього Статуту з урахуванням специфіки, профілю та інших особливостей організації освітнього процесу. Ліцей здійснює освітній процес за очною (денною) формою навчання.

Реалізація освітніх завдань, визначених Законом України "Про освіту",
"Про загальну середню освіту" (із змінами від 06.07.2010 року), Положенням
про загальноосвітній навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778), Державними стандартами
початкової, базової та повної середньої освіти, Національною доктриною
розвитку освіти,концепцією «Нова українська школа», Концепціями загальної середньої освіти,профільного навчання в старшій школі та відображених у плані роботи школи, навчальному плані і програмах здійснювались за рахунок:

 1. здійснення моніторингу якостей навчально-виховного процесу;
 2. залучення учнів до різних форм проектної діяльності;
 3. організації роботи початкової школи в умовах Нової української школи;
 4. покращення роботи щодо відбору та заняття з обдарованими дітьми;
 5. здійснення системи заходів щодо допрофільної підготовки учнів 7-9 класів;
 6. ефективне застосування у освітньому процесі тестових технологій.

З метою індивідуалізації освітнього процесу до варіативної частини було внесено наступні предмети, курси за вибором та факультативи:

 1. християнська етика -  5, 8 кл.;
 2. історія Прикарпаття - 11 кл.;
 3. гурток народних інструментів - 10 кл.;
 4. ф-в "Людина і вибір професій" - 8 кл.

З метою розвитку особистості школяра, його нахилів та здібностей у школі діяли наступні гуртки:

 1. хор хлопчиків 1-4 кл. (кер. Мироняк В.Б.);
 2. ансамбль дівчат "Надія " (кер. Савчук У .Я.);
 3. драматичний гурток (кер. Підлетейчук О.П .);
 4. гурток художнього декламування (кер. Сорохманюк О.П.);
 5. гурток "Юний художник" (кер. Миклащук Л.М.).

На основі  Протоколів Яремчанського ІРЦ та наказів по школі «Про організацію інклюзивного навчання з  вересня організовано інклюзивне навчання  для 11 учнів. Інклюзивним навчанням охоплено11 класів.  Роботу інклюзивних класів організовано за нормативно-правовими документами, які є чинними у даній освітній галузі. Наявний пакет документів, який складається з інструктивно-методичних листів, рекомендацій та наказів різних рівнів щодо організації інклюзивної освіти.

Організація  інклюзивного навчання у школі здійснюється за наявності медичних документів відповідно до заяв батьків за висновками ІРЦ. Навчально-виховний процес у класах з інклюзивним навчанням організований  відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу, складеного на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.

На початку навчального року по школі видано наказ про створення шкільного психолого-медико- педагогічного консиліуму. До нього ввійшли  заступник директора школи з навчальної, навчально--виховної роботи, спеціалісти інклюзивного навчання, соціальний педагог, медична сестра, класні керівники,психолог, асистенти вчителів, учитель-дефектолог, батьки дітей з особливими освітніми потребами.  Спеціалістами були складені індивідуальні програми розвитку для кожного учня  (навчально-виховні стратегії і підходи, система додаткових спеціальних послуг), які містять: інформацію про учня; актуальний рівень розвитку, знань і вмінь учня; розробка корекційних планів (програм) всіх спеціалістів , які працюють з учнями.

Асистенти вчителів здійснюють соціально-педагогічний супровід дітей з ООП. Вся корекційна робота ведеться в тісному контакті з вчителями, асистентами вчителя, вчителями-предметниками. Результатом роботи є стабільна позитивна динаміка в розвитку та створення емоційно-комфортних умов розвитку дитини.

Харчування в школі здійснюється приватним підприємцем Савчук М.В. Гарячим харчуванням було охоплено більше 700 дітей, всі харчуються за кошти батьків. 122 дітей з  малозабезпечених сімей, переселенців з  Донбасу-2, діти учасників АТО-12, які харчуються за кошти місцевого бюджету.

   За     кошти   місцевого   бюджету   підвозом дітей до школи     та додому охоплено 303 учні, що проживають на присілках Рівня, Підліснів, Полумистий.

   В Микуличинському ліцеї наявна бібліотека площею 41,8 кв.м обсягом бібліотечного фонду 24195 підручників. Наявний зал для видачі літератури площею 10 кв.м, книгосховище площею 17, 1 кв.м, читальний зал площею 10 кв.м на 6 читальних місць.  

   Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі знаходиться під щоденним контролем адміністрації школи.

Відповідальна за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності – заступники директора з навчально-виховної роботи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.

В ліцеї розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час літніх канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці обговорюються на класних годинах.

Станом на вересень кожного року всі учні школи проходять медичний огляд лікарями-фахівцями із лабораторними дослідженнями, що підтверджується медичними довідками. Щомісячно учні 1-11 класів проходять перевірку на педикульоз. Захворювання педикульозом в школі немає. 

Постійно здійснюється контроль роботи систем забезпечення життєдіяльності будівлі школи. Оформлюються акти громадсько-адміністративного контролю з охорони праці між адміністрацією та профкомом школи.

           Охорона праці: відповідальні за охорону праці проходять навчання 1раз  на три роки (посвідчення є в наявності) і проводять навчання з працівником ліцею ,що підтверджено протоколом з охорони праці; інструктаж проводиться 2 рази в рік на підставі посадових інструкцій ,під підпис; інструктажі для учнів проводять класні керівники і вчителі предметники, в кожному кабінеті  ведеться реєстраційний журнал інструктажів з учнями; проведення заходів з безпеки життєдіяльності відповідно до плану роботи ліцею; з безпеки життєдіяльності проводяться заходи,розроблені плани евакувації згідно яких здійснюється навчальна евакуація(2 рази в рік),проводять тижні безпеки життєдіяльності,тренінги,виховні години; зустрічі з представниками поліції (правила дорожнього руху, запобігання правопорушень), представниками служби з надзвичайних ситуацій (відеофільми ,практичні заняття з пожежної безпеки), лікарями (бесіди з профілактики інфекційних захворювань,надання першої медичної допомоги).

 В ліцеї  ведеться документація, щодо розслідування нещасних випадків. Будівля школи та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежною шафою, яка укомплектована згідно вимог, ящиком  з піском тощо). 25 вогнегасників наявні, перезаряджені,  розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

По ліцеї розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії, яких є 7.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, школою отримані Паспорт готовності школи до нового навчального року, акт опору ізоляції та контуру заземлення.

Відповідно до Закону України “Про охорону праці” і Кодексу законів про працю України розроблено і затверджено посадові інструкції з охорони праці для всіх працівників школи. Проведено інструктажі з працівниками і учнями з техніки безпеки. Проведено вступні інструктажі  з охорони праці. Проведено первинні інструктажі  з охорони праці на робочому місці.

         Адреса офіційного  вебсайту: http://mkl.licey.org.ua/. В ньому є колонки: інформація про заклад – загальні відомості, статут ліцею, адміністрація, кадровий склад закладу, історія, територія обслуговування, ліцензований обсяг та фактична мережа закладу, матеріально-технічне забезпечення. Життя ліцею – учням: правила поведінки, права та обов’язки учнів, критерії оцінювання навчальних досягнень, учнівське самоврядування, розклад уроків; батькам: зарахування, відрахування, переведення учнів, структура навчального року , права та обов’язки батьків, організація харчування, підвозу, медичного обслуговування, нова українська школа.  Працівникам закладу – правила внутрішнього розпорядку, підвищення кваліфікації, атестація, колективний договір, корисні посилання.  Методична служба – методичні розробки, охорона праці, цивільний захист, профспілкова організація, корисні посилання. Колонки: психологічна служба, харчування, організація освітнього процесу – освітні програми, запобігання та протидія боулінгу, державна підсумкова атестація, освіта дітей з особливими освітніми потребами. Колонка управління закладом – закон України «Про освіту», педагогічна рада, внутрішня система якості освіти, стратегія розвитку, річний план роботи закладу, результати моніторингу якості освіти, річний звіт директоар про діяльність закладу. Колонка фінансова та інша звітність – штатний розпис, кошторис та зміни до кошторису, фінансовий звіт про надходження та використання коштів, статистична звітність закладу, баланс.

        З Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності на рівні повної загальної середньої освіти ознайомлений і зобов’язуюся їх виконувати.

     Зобов’язуюсь  дотримуватись Постанови КМУ № 1187 від 30.12.2015 р."Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти" (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №347 від 10.05.2018р.)

 

 

 

Директор ліцею                                         Венгриняк Я.В.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень