A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Микуличинський ліцей Яремчанської міської ради
Івано-Франківська область

Колективний договір

https://rada.info/upload/users_files/20556142/ef2059e511231d5117714d7aaf58f15f.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колективний   договір

 

 

 

 

між адміністрацією і трудовим колективом

 

Микуличинського ліцею

 

на  2021-2026рр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Микуличин

2021 р.

 

 

Розділ I. Загальні положення

Визнаючи даний колективний договір нормативним актом, на підставі якого здійснюватиметься регулювання соціально-економічних питань, виробничих і трудових відносин, сторони домовились про наступне:

 1. Цей колективний договір укладено на 2021 -2026р.р.
 2. Колективний договір схвалений на загальних зборах трудового колективу,

протокол  № 14         від 22.10.2021р. і набуває чинності з дня його підписання.       

 1. Колективний договір діє до прийняття нового.
 2. Сторонами колективного договору є:

-       адміністрація Микуличинського ліцею в особі директора Венгриняка  Я. В., який представляє інтереси власника і має відповідні повноваження ;

-       профспілковий комітет, який відповідно до ст.247 КЗпП України, с.37 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» представляє інтереси працівників Микуличинського ліцею у галузі освіти, праці, побуту, культури і захищає їх трудові, соціально-економічні права та інтереси.

5.     Директор Микуличинського ліцею визнає профспілковий комітет єдиним повноважним представником всіх працівників школи в колективних переговорах.

6.     Сторони зобов'язуються дотримуватись принципів соціального партнерства, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів щодо укладання колективного договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення усіх питань соціально-економічних і трудових відносин.

7.     Положення колективного договору діє безпосередньо і є обов'язковим для дотримання адміністрацією, працівниками і профспілковим комітетом. Дія колективного договору поширюється на всіх працівників установи.

8.     Зміни та доповнення до колективного договору вносяться в обов'язковому порядку у зв'язку із змінами чинного законодавства, Генеральної, Галузевої, регіональної угод з питань, що є предметом колективного договору, та з ініціативи однієї із сторін після проведення переговорів і досягнення згоди і  після схвалення загальними зборами працівників.

9.     Пропозиції кожної  з сторін щодо внесення змін та доповнень до колективного договору розглядаються спільно, відповідні рішення приймаються у 3-денний термін з дня їх отримання іншою стороною.

10.   Жодна із сторін, що уклали колективний договір, не може в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов'язання колективного договору або припиняють їх виконання.

11.   Після схвалення проекту колективного договору уповноважені представники у термін 5 днів підписують колективний договір.

12.   Переговори щодо укладення нового колективного договору на наступний термін починаються не пізніше як за 30 днів до закінчення терміну дії колективного договору  (згідно з законодавством не раніше як за 3 місяці до закінчення дії колективного договору).

Після підписання колективний договір спільно подається для повідомної реєстрації в місцеві органи державної виконавчої влади. Через 10 днів після реєстрації договір доводиться до відома працівників установи.

 

 

 

 

 

 

Розділ II.    Виробничі та трудові відносини

Адміністрація ліцею зобов 'язується :

 1. Забезпечити ефективну діяльність Микуличинського ліцею, виходячи з фактичних обсягів фінансування, та раціональне використання спеціальних коштів для підвищення результативності роботи ліцею, поліпшення становища працівників.
 2.  Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази ліцею, створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу.
 3.  Здійснювати прийняття на роботу нових працівників, залучати до викладацької роботи (занять з гуртківцями, виконання роботи вихователів дошкільних закладів) керівних та інших працівників закладу, а також працівників інших підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку і якщо не прогнозується їх вивільнення на підставі п.1ст.40 КЗпП України.
 4.  При наявності вільних вакансій пропонувати їх перш за все особам, які працюють в закладі на умовах неповного робочого часу, з урахуванням їх кваліфікації.
 5.  Не застосовувати контрактну форму трудового договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством, та у разі, коли сам працівник виявив бажання працювати за контрактом і за умови наявності фінансових можливостей.
 6.  Забезпечити наставництво над молодими спеціалістам, сприяти їх адаптації в колективі та професійному зростанню.
 1.  До початку роботи новоприйнятого працівника за трудовим договором роз'яснити під розписку його права, обов'язки, інформувати про умови праці, право на пільги та компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства і даної колективної угоди.
 2. Звільнення педагогічних працівників у зв'язку із зменшенням обсягу роботи, скороченням чисельності або штату здійснювати лише після закінчення навчального року.
 3. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати за попереднім погодженням з профспілковим комітетом згідно з чинним законодавством.
 4.  Протягом двох днів з часу отримання інформації доводити до відома працівників школи нормативні документи стосовно трудових відносин, організації праці, роз'яснювати їх зміст, права та обов'язки працівників.

11.   Включати представників профкому до складу тарифікаційної та атестаційної комісії, голову профкому на правах заступника.

12.   Сприяти створенню в колективах здорового морально-психологічного мікроклімату. Упереджувати виникнення індивідуальних та колективних трудових конфліктів, а у випадках їх виникнення забезпечити вирішення згідно з чинним законодавством.

 1.  Затверджувати режим роботи, графіки роботи, розклад занять за погодженням з профспілковим комітетом.
 2.  Забезпечити періодичне (не рідше одного разу на п'ять років) підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників, гарантуючи їм при цьому відповідні пільги, компенсації згідно з чинним законодавством (збереження середньої заробітної плати, оплата вартості проїзду, виплата добових, стипендії тощо).
 3.  Забезпечувати жінкам і чоловікам  рівні  права та можливості в працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищення кваліфікації, перепідготовці та створювати умови праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам здійснювати  трудову діяльність на рівній основі (ст. 17-18 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»)
 4.  При встановленні вчителям, викладачам навчального навантаження на новий навчальний рік зберігати, як правило, його обсяг, а також дотримуватися принципу наступності роботи, викладання предметів у класах, групах.
 5.  Установлювати педагогічним працівникам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, навчальне навантаження під час тарифікації на відповідний навчальний рік у обсязі не менше ставки. На період їх відпустки години навчального навантаження тимчасово передавати вчителям, викладачам, іншим педагогічним працівникам. Після закінчення відпустки забезпечувати педагогічним працівникам навантаження, встановлене при тарифікації на початок навчального року.
 6.  Вживати заходів для забезпечення учителів викладацькою роботою в обсязі не менше ставки заробітної плати. За відсутності такої можливості довантажувати їх до встановленої норми годин іншими видами навчально-виховної роботи.
 7.  З метою дотримання вимог Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 року № 601 та Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів. Затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2012 року № 1423, при встановленні доплат за завідування навчальними кабінетами:

- не обмежувати типів та кількості навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів, за завідування якими встановлюється додаткова оплата;

- забезпечити оплату за завідування одним працівником кількома навчальними кабінетами.

20. Забезпечити жінкам і чоловікам рівні права та можливості у працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації, перепідготовці, та створювати умови праці, які б дозволяли жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі (ст. 17-18 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок»).

Профспілковий комітет зобов 'язується :

1 .    Роз'яснювати  членам  трудового  колективу  зміст  нормативних документів щодо організації праці, їх права і обов'язки..

 1.  Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку.
 2.  Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації нормування праці, розподілу навчального навантаження.

4.     Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів.

5.     Здійснювати систематичний контроль за дотриманням чинного трудового законодавства про працю в установі.

6.     Надавати практичну допомогу працівникам ліцею з питань, що стосується трудового законодавства.

7.     Представляти на прохання працівника його інтереси при розгляді його  трудового  конфлікту в комісії по трудових конфліктах та  суді.

 1. Повідомляти про факти порушення чинного трудового законодавства державні контролюючі та правоохоронні органи.
 2. Вимагати від власника  (або уповноваженого ним органу) припинення порушень законодавства про працю шляхом направлення відповідного подання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ Ш. Робочий час, режим та нормування праці

Адміністрація  ліцею зобов'язується :

 1.  Не допускати відволікання працівників від виконання ними професійних обов'язків (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством).
 2.  Залучати працівників до роботи в надурочний час, як виняток, лише з дозволу профкому з оплатою її у відповідному розмірі.
 3.  Залучати окремих працівників до роботи у вихідні (неробочі) дні лише у виняткових випадках за їх згодою і за погодженням профспілкового комітету.
 1. У разі необхідності запровадження чергування у закладі дотримуватись таких умов:

-графік чергування завчасно узгоджувати з профспілковим комітетом;

-тривалість чергування разом із тривалістю роботи не може перевищувати нормальної тривалості робочого часу з урахуванням часу чергування;

 • не залучати до чергування одного і того ж працівника частіше одного разу на тиждень;
 • чергування працівника у вихідний день компенсувати шляхом надання йому іншого дня відпочинку або оплатою у подвійному розмірі (за погодженням з працівником);
 • не залучати до чергування: вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років; осіб, молодших вісімнадцяти років; осіб похилого віку.

5.     Залучати працівників до заміни тимчасово відсутніх працівників лише за їх згодою.

6.     Запровадження, зміну та перегляд норм праці проводити за погодженням з профспілковим комітетом.

7.     Забезпечити при складанні розкладу навчальних занять оптимальний режим роботи для:

- не звільнених від основної роботи голів та членів профспілкового комітету;

- жінок, які мають двох і більше дітей віком до 14 років;

- осіб, які поєднують роботу з навчанням;

- керівників методичних об'єднань;

- вчителів, які доїжджають до навчального закладу з інших населених пунктів;

- вчителів, що мають тижневе навантаження, що не перевищує 18 годин.

 1.  Виходячи з умов роботи школи надавати вільний від навчальних занять день для методичної роботи керівникам методичних об'єднань.
 2.  Розподіл навчального навантаження здійснювати за погодженням з профкомом.

Попередній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік проводити в кінці поточного навчального року, про що повідомляти працівників невідкладно (Додаток №1).

 1.  Не обмежувати обсяг навчального навантаження максимальними розмірами. Навчальне навантаження в обсязі менше тарифної ставки встановлювати лише за письмовою згодою працівника.
 2.   Не допускати зменшення тижневого навантаження, зміну режиму роботи, скасування пільг і гарантій, а також відмови в призначенні класними керівниками (за винятком випадків, коли виконання працівником обов'язків класного керівника суперечить інтересам учнів) вагітним жінкам, жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, працюючих пенсіонерів.
 3.  При призначенні педагогічних працівників класними керівниками в першу чергу надавати право працівникам з більш високою кваліфікацією та продуктивністю праці. 
 4. Забезпечити відповідно до санітарно-гігієнічних норм температурний, світловий і водний режим в школі.

Профспілковий комітет зобов'язується :

1.     Забезпечити контроль за:

- своєчасним і  правильним розподілом тижневого навантаження працівників школи;

- тривалістю робочого часу обслуговуючого персоналу і робітників;

- своєчасним складанням графіків роботи і ознайомленням з ним кожного працівника;

- здійсненням компенсації у випадках залучення працівників до чергувань, роботи у вихідні ї святкові дні тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ IV.        Час відпочинку

Адміністрація ліцею зобов'язується :

 1.  Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом не пізніше 10 січня поточного року і доводити до відома працівників. (Додаток№2)
 2.  Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше, ніж за два тижні до встановленого графіком терміну (ст. 10 Закону України «Про відпустки»).
 3.  У разі поділу щорічної основної відпустки педагогічним працівникам у зв'язку і з настанням тимчасової непрацездатності, відпустки по вагітності і пологах невикористану частину відпустки, як правило, за бажанням працівника, надавати у канікулярний період (літній, осінній, зимовий, весняний).

4.  Надавати відпустку (або її частину) керівним, педагогічним працівникам протягом навчального року у зв'язку з необхідністю санаторно-курортного лікування (Постанова КМУ від 14 квітня 1997 р. №346 )

5.  На вимогу працівника переносити щорічну відпустку на інший, ніж це передбачено графіком, період у випадках:

- порушення терміну повідомлення працівника про час надання відпустки;

- несвоєчасні виплати заробітної плати за період відпустки, тобто не пізніше, ніж за три дні до початку відпустки (ст. 10.21 Закону України «Про відпустки»).

 1.  Надавати особам,  які працюють на умовах неповного робочого часу, щорічну основну відпустку повної тривалості.
 1.  Жінкам, які працюють і мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда,або, яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А І групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А І групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А І групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічна додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст.73 КЗпП України, ст.19 ЗУ «Про відпустки»).
 2.  Надавати жінкам (батькам), які мають двох і більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда чергові відпустки у зручний для них час. (ст.10 ЗУ «Про відпустки»).
 3.  Надавати додаткову відпустку працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно Додатку № 2.
 4.   При наявності коштів, якщо є економія -  надавати працівникам додаткові відпустки, не передбачені чинним законодавством, у випадках:
 • особистого шлюбу –  до 3 календарних  дні;
 • батькові при народженні дитини –  1 календарний   день;

- смерті інших рідних   – до  3 календарних днів дні;

- смерті рідних по крові або по шлюбу – до 7 календарних днів;

- ветеранам праці – до 14 календарних днів.

 1.  Здійснювати відкликання працівників із відпустки лише за його згодою у випадках, передбачених чинним законодавством (ст. 12 Закону України «Про відпустки»).
 2.  Надавати відпустки без збереження заробітної плати на 15 календарних днів на рік за наявності особистої заяви працівника відповідно до чинного законодавства.
 3.  Голові профспілкового комітету – вчителю надавати не менше  2 годин на тиждень, як компенсацію за використання свого вільного особистого часу для виконання громадських обов’язків в інтересах трудового колективу.

Профспілковий комітет зобов 'язується :

 1. Роз'яснювати працівникам школи їхні права на відпочинок.
 2. Здійснювати контроль за своєчасністю надання щорічних відпусток та тривалістю щотижневого безперервного відпочинку.
 3. Сприяти адміністрації у наданні працівникам додаткових відпусток, не передбачених чинним трудовим законодавством.

Розділ V.       Оплата праці

Адміністрація  ліцею зобов 'язується:

 1.  Забезпечити в установі гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних чи компенсаційних виплат, положень про преміювання.
 2.  Виплачувати працівникам установи заробітну плату у грошовому вираженні за місцем роботи двічі на місяць:

- за першу половину місяця 16  числа, остаточний розрахунок 1 числа наступного місяця;

- заробітну плату за грудень поточного року виплачувати до закінчення місяця.

- при збігу термінів виплати заробітної плати з вихідними днями виплачувати її напередодні.

 1.  При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань, суму зарплати, що належить до виплати.
 2.  За заміну тимчасово відсутніх вчителів, вихователів, викладачів тощо проводити погодинну оплату праці, якщо така заміна тривала не більше двох місяців. Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплату праці педагогічного працівника проводити з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження відповідно до тарифікації (пункт 73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).
 3.  У випадку, коли в окремі дні заняття не проводяться з незалежних від педагогічних працівників причин (епідемії, несприятливі метеорологічні умови тощо), його оплату здійснювати з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації за умови, що він виконує іншу організаційно-педагогічну роботу.
 • Час простою не з вини працівника в установі, підпорядкованій відділу освіти, оплачувати в розмірі не нижче двох третин ставки (посадового окладу) (п.8.1.8.Галузевої угоди,ст.113 КЗпПУ).

За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров'я працівника або для людей, які його оточують, не з його вини за ним зберігається середній заробіток, ст. 7 Закону України «Про охорону праці».

 1. Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток на час проходження медичного огляду.
 2.  Надавати за погодженням з РК профспілки педагогічним працівникам щорічну грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків відповідно до Положення  (Додаток № 3).

8.  Виплачувати педагогічним, науково-педагогічним працівникам допомогу на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу при наданні щорічної відпустки (ст.57 Закону України «Про освіту»).

9.   Надавати щорічну матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі посадового окладу медсестрі (згідно постанови КМУ від 11. 05. 2011р. № 524) та бібліотекарю (згідно постанови КМУ від 30.09.2009 р. №1002).

10.  Надавати щорічну матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі посадового окладу обслуговоючому персоналу при наявності фонду оплати праці.

11.  Преміювати працівників установи відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи відповідно до Положення про преміювання (Додаток № 3) в межах коштів на оплату праці).                                                                              

12.   Виплачувати працівникам вихідну допомогу при припиненні трудового договору:

 • з підстав, зазначених у п.6 ст.36, п. п. 1,2,6 ст.40, ст.39 КЗпП України у розмірі місячного заробітку);
 • у випадку призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (п. З ст.36 КЗпП України) у розмірі двохмісячного середнього заробітку;
 • у випадку, коли працівник вимушений розірвати трудовий договір з причин невиконання власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективної угоди чи трудового договору у розмірі трьохмісячного середнього заробітку.

13.   Встановлювати доплати (за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, за суміщення професій, розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт) та надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, за складність та напруженість у роботі в розмірі 50% працівникам за обов'язковим погодженням з профспілковим комітетом установи.

14.   Виплачувати доплату працівникам школи, які використовують у своїй роботі дезинфікуючі засоби, а також тим працівникам, які зайняті прибиранням  туалетів, в розмірі 10 відсотків від посадового окладу.

 1. При відрядженні працівників на курси в ЦІППО оплачувати відрядження згідно законодавства.
 2. Забезпечити виплату заробітної плати працівникам установи, що знаходиться у гірській місцевості і підпорядкована відділу освіти, виходячи з підвищення на 25% ставок і посадових окладів (Постанова Кабінету Міністрів України № 6478 від 11.08.1995р. та № 47 від 24.01.2001р.)
 3. Забезпечити працівникам, які за графіком роботи працюють у нічний час, додаткову оплату в розмірі 40 відсотків годинної тарифної ставки за кожну годину роботи в нічний час. Нічним вважається час з 22.00 год. до  6.00 год.
 4. Здійснювати виплату заробітної плати через установу банку, відповідно до чинного законодавства лише на підставі особистих заяв працівників.

 

Профспілковий комітет зобов 'язується :

1.     Здійснювати контроль за дотриманням законодавства про оплату праці.

 1. Сприяти в наданні працівникам необхідної консультативної допомоги щодо питань з оплати праці.
 2. Ініціювати питання про притягнення до відповідальності згідно із законодавством  про оплату праці та даної угоди осіб, винних у невиконанні вимог

Законодавства про оплату праці та даної угоди.

4.     Надавати працівникам матеріальну допомогу в зв'язку з важким
матеріальним становищем, необхідністю лікування тощо за рахунок коштів
профспілкового бюджету.

 

Розділ VI. Забезпечення зайнятості

Адміністрація ліцею зобов'язується:

 1. Приймати рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання установи, скорочення чисельності або штату працівників лише після попереднього проведення переговорів (консультацій) з профкомом - не пізніше як за три місяці до здійснення цих заходів.
 2. Надавати бажаючим можливість працювати на умовах неповного робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (за фактично виконану роботу) без будь-яких обмежень трудових прав працівника, із збереженням повної тривалості відпустки та всіх гарантій, пільг, компенсацій, встановлених цією угодою.
 1. Не допускати економічно не обґрунтованого скорочення робочих місць.
 2. Застосовувати для забезпечення продуктивної зайнятості гнучкі режими праці та інші заходи, які сприяють збереженню та розвитку системи робочих місць.

5.  Організувати взаємодію з центром зайнятості з питань працевлаштування та інформування працівників щодо наявних вакансій на
інших підприємствах, установах, організаціях.

6.  Сприяти наданню працівникам, попередженим про звільнення у зв'язку із змінами в організації навчально-виховного процесу, в т. ч. ліквідації, реорганізації або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників, часу для пошуку нової роботи - із збереженням при цьому заробітної плати. Налагодити чітке Інформування служб зайнятості про наявність вакантних місць.

 1. Встановлювати переважне право на залишення на роботі при скороченні штату працівників в установах і закладах освіти при різних умовах, передбачених ст.42 КЗпП України, осіб, передпенсійного віку (чоловіків -після 57 років, жінок - після 55 років).
 2. Залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних працівників даної установи, а також працівників інших підприємств, установ, організацій на умовах погодинної оплати лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку.

 

Профспілковий комітет зобов 'язується :

 1. Вести роз'яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнювальних працівників.
 2. Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до ст.42 КЗпП України. Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації вагітних, жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років - частина друга ст.149 КЗпП України), одиноких матерів за наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда (ст. 184 КЗпП України).
 3. Не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до моменту їх працевлаштування (крім випадків подання особистої заяви про зняття з обліку).

Сторони домовились :

- при скороченні чисельності чи штату працівників переважне право на залишення на роботі у випадку однакової продуктивності праці і кваліфікації, крім передбачених законодавством, надається також:

 • особам передпенсійного віку;
 • працівникам, в сім'ях яких є особи, що мають статус безробітних тощо;

- особам, які мають дітей-інвалідів;

- працівникам з більшим профспілковим стажем.

Розділ VII.     Охорона праці

Адміністрація ліцею зобов'язується:

1.  Забезпечити своєчасну розробку і виконання заходів для створення безпечних і нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці. Домогтися повного виконання керівником закладу вимог щодо організації роботи з охорони праці відповідно до Закону «Про охорону праці», наказу Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001р.»

2.  Щорічно проводити аналіз виробничого травматизму і профзахворювань. Розробити конкретні заходи щодо запобігання нещасних випадків та профзахворювань на виробництві.

 1.  Провести навчання і перевірку знань працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою.
 2. Забезпечити дотримання працівниками вимог Закону України «Про охорону праці», нормативних актів про охорону праці, технологічних процесів.

5.  Своєчасно видавати працюючим відповідно до норм засоби індивідуального захисту, миючі засоби.

6.  Забезпечити проходження працівниками безкоштовно обов'язкового медичного та психіатричного оглядів.

 1. Провести атестацію робочих місць за умовами праці і за її результатами надавати працівникам додаткові відпустки та здійснювати додаткову оплату за роботу з шкідливими і небезпечними умовами праці.

8.     Сприяти належному утриманні санітарно-побутових приміщень, відповідний температурний, повітряний, світловий та питний режим у школі.

9.     Видавати безплатно спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту відповідно до Переліку (Додаток № 4) при наявності коштів.

10.   Забезпечити працівників, які працюють на роботах, пов'язаних із
забрудненням, милом та миючими засобами відповідно до Переліку (Додаток №6) при наявності коштів.

 

Профспілковий комітет зобов 'язується :

1.  Сприяти працівникам у виконанні ними зобов'язань щодо охорони праці.

2.  Забезпечити участь своїх представників у відповідних комісіях :

 • з розслідування нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань;
 • у розгляді трудових конфліктів, зокрема з приводу наявності або відсутності виробничої ситуації, небезпечної для життя чи здоров'я працівника та обґрунтування відмови від роботи ;
 • у роботі комісії по перевірці знань особами нормативних актів з охорони праці;

- обстеження умов і безпеки праці.

 1.  Брати участь у роботі семінарів і нарад з питань охорони праці, які проводяться з працівниками освіти.
 2.  Надавати практичну допомогу комісії з охорони праці у здійсненні громадського контролю за додержанням власниками законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці і виконання колективної угоди з цих питань.
 3.  Виносити на розгляд зборів, засідань профкомів питання стану умов і охорони праці.
 4.  Забезпечити ефективний громадський контроль за станом охорони
  праці і додержанням вимог законодавства з цих питань в установі.

 

Розділ VIII. Соціально-побутові гарантії, пільги, компенсації

Адміністрація ліцею зобов 'язується :

1.Спільно з органами місцевого самоврядування і державної виконавчої влади забезпечити безкоштовне підвезення до місця роботи і назад педагогічних працівників (у сільській місцевості), або здійснювати оплату вартості проїзду педагогічних працівників сільської місцевості від місця проживання до місця роботи і додому.

 1.  Рішення про передачу в оренду споруд, приміщень та обладнання приймати за участю профспілкового комітету, не допускаючи при цьому погіршення умов праці та навчання.
 2. Забезпечити підготовку та подання документів, необхідних для призначення пенсій за вислугу років та за віком.

6Сприяти створенню кімнати психологічного розвантаження в установі .

7Забезпечити працівникам можливість у позаурочний час користуватись спортивним залом, іншими приміщеннями та необхідним інвентарем для задоволення своїх духовних потреб.

 

Профспілковий комітет зобов 'язується :

 1. Контролювати здійснення місцевими органами влади доплат, надбавок, компенсацій працівникам школи.
 2. Надавати матеріальну допомогу членам профспілки при важких матеріальних умовах, захворюваннях, нещасних випадках.

3 .  Надавати допомогу у вирішенні побутових проблем пенсіонерам, які стоять на обліку в профспілковій організації.

4.  Сприяти організації санаторно-курортного лікування та лікування членів профспілки та їх сімей.

5.   Сприяти організації проведення «днів здоров'я», виїздів на природу, екскурсій, вечорів

 

 

Розділ IX.  Гарантії діяльності профспілкової організації.

Адміністрація ліцею зобов'язується :

 1. Надавати профкому всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього договору, сприяти реалізації права профспілки щодо захисту трудових і соціально-економічних інтересів працівників.
 2. Забезпечити безготівкову сплату членських профспілкових внесків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.1993р. № 69. Вказану грошову операцію здійснювати через  бухгалтерію ліцею безкоштовно.
 3. Членам виборних профспілкових органів, незвільненим від своїх виробничих та службових обов´язків на основі подання профкому, надавати вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях, переговорах, виконання інших громадських обов´язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виробних профспілкових органів і профспілкового навчання, але не менше як 2 години на тиждень (ст.41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», ст.252 КЗпП України).
 1.   Поширювати умови преміювання, виплати винагород, а також гарантії, компенсації і соціально-побутові пільги, встановлені в колективній угоді, на обраних членів профспілкових органів.
 2.   Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до усіх підрозділів і служб для здійснення профкомом наданих йому прав контролю за дотриманням чинного трудового законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки, виконанням колективної угоди.
 3.   Не застосовувати до працівників, обраних до складу профорганів, дисциплінарних стягнень без погодження з відповідними профспілковими органами.
 4.  Не допускати звільнення з роботи за ініціативою власника працівників, які обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої роботи, без згоди відповідного профоргану.

 

 

Профспілковий комітет зобов 'язується :

1.  Надавати трудовому колективу безкоштовну юридичну допомогу і консультації.

2.  Надавати допомогу дирекції ліцею у вирішенні виробничих та соціальних питань, положень цієї угоди, а також спрямовувати зусилля на стабілізацію виробничої ситуації.

 

 

Розділ X.  Контроль за виконанням колективного договору

 1.  Договір набирає чинності з дня його підписання сторонами і діє до укладення нового договору.
 2.  Кожна із сторін має право вносити пропозиції щодо змін та доповнень до тексту за згодою обох сторін.
 1.  Дія договору поширюється на адміністрацію ліцею, профспілковий комітет ліцею, інші суб'єкти, які охоплюються сферою впливу сторін, що підписали договір.
 2.  Періодично проводити зустрічі керівника та профкому, на яких інформувати сторони про хід виконання колективного договору.
 3.  Двічі на рік (липень, січень-лютий) спільно аналізувати стан виконання колективного договору, заслуховувати звіти керівника та голови профкому про реалізацію взятих зобов'язань на загальних зборах трудового колективу.
 4.  У разі несвоєчасного виконання, невиконання зобов'язань (окремих положень) договору проаналізувати причини та вжити невідкладні заходи щодо забезпечення їх реалізації.

Ініціювати притягнення до відповідальності осіб, винних в невиконанні положень колективного договору передбаченої чинним законодавством.

Керівник зобов'язується : надрукувати, забезпечити реєстрацію та розмноження цього договору.

Договір підписано в трьох примірниках.

 

 

 

 

                                                                «____» _____________20___р.

                                                            

Голова первинної профспілкової  організації

Микуличинського ліцею

______________М.В.Микитюк

Додаток №1

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор  

Микуличинського ліцею

_____________Я.В.Венгриняк

 

Порядок

розподілу педагогічного навантаження на новий навчальний рік, тарифікації вчителів, вихователів, керівників гуртків

Педагогічне навантаження вчителів, вихователів і керівників гуртків навчальних закладів усіх типів і найменувань є визначальною умовою оплати праці в навчальному закладі. Розподіл педагогічного навантаження (навчання, викладання і виховання) проводиться у повній відповідності до кількості педагогічних працівників, мережі класів, груп і гуртків на основі навчального плану закладу. При цьому адміністрація навчального закладу дотримується такого порядку:

 1. У січні-лютому, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та «Професійно-технічну освіту», керівник навчального закладу визначає мережу класів, груп і гуртків, погоджує її з радою і профкомом закладу та органами місцевого самоврядування, потім подає пропозиції з цих питань відділу освіти.
 2. У березні керівник навчального закладу готує проект навчального плану з повним використанням інваріативної і варіативної частин відповідних навчальних програм і подає його (план) на розгляд і узгодження з педагогічною радою та органами самоврядування (радою) навчального закладу.
 3. Після узгодження проекту робочого плану з органами громадського самоврядування у навчальному закладі, відділу керівник навчального закладу подає проект плану на затвердження відділу освіти, у сфері дії якого перебуває навчальний заклад.
 4. У першій половині квітня керівник навчального закладу доручає тарифікаційні комісії розподілити педагогічне навантаження з дотриманням принципу наступності та вимог відповідних статей законодавства про освіту.
 5. Згідно з положенням етапі 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», статей 21, 32 КЗпП України та пункту інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, з метою запобігання істотних змін і погіршення умов оплати праці (стаття 7 «Закону України «Про колективні договори і угоди» і стаття 9 КЗпП України) проект розподілу педагогічного навантаження погоджує на своєму засіданні профком навчального закладу.
 6.  Погоджений з профкомом розподіл педагогічного навантаження керівник навчального закладу оголошує на педагогічній раді і доводиться до відома всіх вчителів, вихователів та керівників гуртків під особисту розписку до 31 травня.

7.     У серпні тарифікаційна комісія, яку очолює керівник навчального закладу і до складу якої входять представники роботодавця, бухгалтерії і профкому, визначає розмір заробітної плати кожного вчителя, вихователя і керівника гуртка в залежності від педагогічного навантаження, стажу роботи і результатів останньої атестації, складає тарифікаційний список.

8.     Результати тарифікації педагогічних працівників до початку навчального року погоджує з профкомом і повідомляє вчителям, вихователям і керівникам гуртків під особисту розписку.

 1. Не пізніше 5 вересня тарифікаційний список затверджує начальник відділу освіти, у відданні якого перебуває навчальний заклад.
 2. Педагогічне        навантаження        вчителя        загальноосвітнього навчального   закладу   незалежно   від   підпорядкування,   типу   і    форми власності    обсягом    менше    тарифної    ставки,    встановлюється    тільки за його згодою.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю ( ст. 32 КЗпП України).

 

       

   Директор Микуличинського ліцею              _______________________        Я.В.Венгриняк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1

 «ПОГОДЖУЮ»                                          «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова первинної                                               Директор                              

профспілкової  організації                                 Микуличинського ліцею

Микуличинського ліцею                                 __________Я.В.Венгриняк

______________М.В.Микитюк

 

Тижневе навантаження на 2021/2022 н.р.

№з/п

Прізвище, ім’я та по батькові вчителя

Предмет

Кл. кер

Класи

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1

Венгриняк

Ярослав Володимирович

Директор

Математика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

 

 

8

2

Настуняк

Наталія Миколаївна

Заступник директора

Вчитель-дефектолог 

 

2

1

2

2

2

 

 

 

 

 

 

9

3

Онутчак

Оксана Василівна

Заступник директора

Біологія

природознавство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

2

 

 

 

6

4

Андрійків

Петро Петрович

0.5 заст.директ.

труд. навч.

 

 

 

 

 

 

6

 

3

 

 

 

 

9

5

Пориваєва

Ганна Петрівна

Практ. психолог

Зар. літ.

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

ХЕ

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Андрійків

Людмила Федорівна

Математика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

 

 

8

7

Сорохманюк

Олександра Петрівна

Укр. мова та література

 

 

9-Б

 

 

 

 

 

 

 

4.5

 

8

5

4

21,5+2інд

8

Осташ

Лариса Петрівна

Укр. мова та література

ХЕ

 

6-Б

 

 

 

 

 

 

16.5

 

5

 

 

 

20.5

9

Підлетейчук

Оксана Петрівна

Укр. мова та література

 

5-А

 

 

 

 

11

 

 

4

 

5

 

20+2 інд

10

Мельничук

Сергій Антонович

Укр. мова та література

 

 

 

 

 

 

3.5

 

4,5

4

 

8

 

20

11

Бронникова

Інна Анатоліївна

Укр. мова та література

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

4.5

 

4

 

 

 

 

 

 

23,5

Інформатика

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

12

Шеремета

Надія Василівна

Математика

 

 

6-А

 

 

 

 

4

12

 

 

4

4

 

24

13

Шеремета

Іван Васильович

Математика

 

 

5-Б

 

 

 

 

8

 

8

 

 

4

6

26

14

Білинська

Олександра Степанівна

Хімія,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

4

 

 

 

24.5

Інформатика

 

 

 

 

 

 

 

3

4

6

3

3

15

Марініна Ольга Андріївна

Інформатика

 

 

 

 

 

 

 

3

6

6

3

3

29

математика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

16

Венгриняк

Любов Сергіївна

Зарубіжна література

10-А

 

 

 

 

 

6

4

2

6

4

3

25

17

Микитюк Василь Васильович

Фізика і астрономія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

6

 

12

18

Данищук

Марія Юріївна

Фізика і астрономія

 

9-В

 

 

 

 

 

 

6

 

9

 

8

23

19

Боберський

Юрій Юрійович

 

Історія

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

2.5

5

5

18.5

Історія Прикарпаття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

20

Мотрук

Богдан Дмитрович

Історія

 

 

 

 

 

 

4

 

7.5

2.5

 

 

18

Правознавство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

21

Онутчак

Іван Васильович

 

 

Історія

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

2.5

 

 

6.5

Прапвознавство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

22

Войтович

Інга Онуфріївна

Хімія

10-Б

 

 

 

 

 

 

3

2

6

3

4

18

23

Киселюк

Марта Павлівна

 

Біологія

 

 

9-А

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

6

4

4

22

24

Вірста

Василь Михайлович

 

 

Захист Вітчизни

 

8-В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

12+

0.5 гур

 

 

 

Християнська етика

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

25

Парижняк

Ірина Іллівна

 

 

Географія

 

 

11-А

 

 

 

 

 

6

6

4

3

3

2

26

Економіка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

26

Вередюк

Євдокія Дмитрівна

Іноз.мова

8-А

 

 

 

 

6

2

 

6

4

 

 

18

27

Лазебнікова

Наталя Романівна

Іноз.мова

8-Б

 

 

 

 

 

6

6

4

 

3

2

21

28

Онучак

Олександра Василівна

Іноз.мова

 

 

7-А

4

9

6

6

 

 

2

 

 

 

 

27

29

Бойко

Ірина Дмитрівна

Іноз.мова

 

 

 

 

 

 

4

4

6

 

2

3

2

21

30

Рожанська

Зоряна Петрівна

 

Іноземна мова

 

2

 

3

3

6

 

 

 

 

 

 

24

 

Інформатика

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

Заруб. л-ра

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

31

Климак

Василина Михайлівна

Фізична культура

 

 

 

 

 

 

 

6

6

 

 

 

12+2 спец.г

+1 інд

32

Гриньків

Ігор Миколайович

 

Фізична культура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

3

3

6

6

21

33

Онутчак

Василь Васильович

Фізична культура

 

 

 

 

 

9

6

3

 

6

 

 

24

34

Миклащук

Любов Михайлівна

Обр. мист

 

7-Б

 

 

 

 

 

 

3

3

3

 

 

 

 

23

Трудове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Мистецтво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

3

3

35

Мотрук

Алла Богданівна

 

 

Трудове навч.

 

 

11-Б

 

 

 

 

4

6

 

3

3

 

 

25

 Основи здоров’я

 

 

 

 

 

 

 

3

3

3

 

 

36

Мироняк

Володимир Богданович

 

Музичне мистецтво

 

 

 

3

3

3

4

 

 

 

 

 

 

 

17+0.5 гурт

Ритміка

 

 

 

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

37

Савчук

Уляна Ярославівна

Музичне мистецтво

Пед.-орг.

 

 

 

 

 

 

3

3

3

 

 

 

 

9

38

Косило

Марія Василівна

 

Зав шкільн. бібліотекою

медицина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

6

39

Іваницька

Любов Андріївна

Вчитель початкових класів

3-А

 

 

22+5

інд

 

 

 

 

 

 

 

 

22+5 інд

40

Гарасим’юк

Галина Дмитрівна

Вчитель початкових класів

3-Б

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

22

41

Бойко

Надія Михайлівна

Вчитель початкових класів

3-В

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

22

42

Шендеровська

Богдана Василівна

Вчитель початкових класів

 

4-А

 

 

 

 

22+5 інд

 

 

 

 

 

 

 

22+5 інд

43

Микитюк

Марія Василівна

Вчитель початкових класів

4-Б

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

21

44

Вередюк

Лілія Миронівна

Вчитель початкових класів

4-В

 

 

 

22+5 інд

 

 

 

 

 

 

 

22+5 інд

45

Стефурак

Іванна Володимирівна

Вчитель початкових класів

4-Г

23

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

24

46

Блошко

Валентина Іванівна

Вчитель початкових класів

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

47

Томашевська

Уляна Василівна

Вчитель початкових класів

1-Б

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

48

Онучак

Стефанія Іванівна

Вчитель початкових класів

1-В

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

49

Мотрук

Олена Василівна

Вчитель початкових класів

2-А

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

50

Мотрук

Марія Дмитрівна

Вчитель початкових класів

2-Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21+5 інд

51

Івасюк

Марія Юріївна

Вчитель початкових класів

2-В

 

21+2нд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21+2 інд

52

Слесарчук                     Лідія Василівна

Вчитель початкових класів

2-А

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

53

Годованець

Галина Іванівна

 

Основи здоров’я

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

14+0.5 підг.+6 інд

Початкові класи

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Небелюк

Володимир Ігорович

Керівник

секції футболу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18г.

гуртка

55

Малярчук

Нестор Юрійович

Історія

 

7-В

 

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14+

6г.гурт.

інформатика

 

 

3

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Гнатюк

Христина Юріївна

Іноз. мова

 

6

 

 

 

9

 

 

 

6

 

 

21

57

Вербіцька Богдана Богданівна

Природознавство

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

9.5+

2 інд.

географія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1.5

 

 

58

Філяк Мар’яна Василівна

Вчитель-дефектолог

 

 

 

 

 

3 інд

 

 

 

 

 

 

21+

3 інд

59

Грещук Уляна Юріївна

Зав. бібліотеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 ст

60

Бельмега Лю.дмила Василівна

Вчитель початкових класів

 

16

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

18

61

Волощук Анна Сергіївна

Асистент вчителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

62

Гнатюк Тетяна Михайлівна

Асистент вчителя

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

 

 

 

25+3 інд +

1.5 фак

63

Захарин Наталія Іванівна

Асистент вчителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

Павук Наталія Михайлівна

Асистент вчителя

6-В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

65

Мироняк Уляна Юріївна

Асистент вчителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25+0.25 підг

66

Новаківська Олеся Юріївна

Асистент вчителя

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

25+4+4 інд

67

Попович Маряна Василівна

Асистент вчителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25+0.25 підг

68

Костинюк Марія Дмитрівна

Асистент вчителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

69

Калинчук вікторія Іванівна

Асистент вчителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

70

Петриканин Марія Іванівна

Асистент вчителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25+3 інд

71

Дожук Уляна Василівна

Асистент вчителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

72

Стефанюк Оксана

 

Василівна

Вихователь по супроводу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Белевич Юлія Ярославівна

Соціальний педагог

5-В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

«ПОГОДЖУЮ»                                          «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова первинної                                               Директор                              

профспілкової  організації                                 Микуличинського ліцею

Микуличинського ліцею                                 __________Я.В.Венгриняк

______________М.В.Микитюк

 

Графік відпусток

 

 

ГРАФІК ВІДПУСТОК УЧИТЕЛІВ

Микуличинського ліцею

з/п

Прізвище, імя, по батькові

Посада

К-сть кал. днів

З якого по який період

За який робочий рік

Вихід на роботу

Невикористаний відпуск

Підпис працівника

За який період

К-сть днів

1

Венгриняк Ярослав Володимирович

Директор школи

56

01.07-26.08

07.06.20-.06.06.21

27.08

 

 

2

Онутчак Оксана Василівна

Заступник директора

56

29.06-23.08

24.08.20-23.08.21

25.08

 

 

3

Ковтун Ольга Петрівна

Заступник директора

56

24.06-20.08

16.08.20-15.08.21

23.08

 

 

4

Андрійків Петро Петрович

Заступник директора

56

29.06-23.08

01.09.20-31.08.21

25.08

 

 

5

Савчук Уляна Ярославівна

Педагог-організатор

56

22.06-17.08

01.09.20-31.08.21

18.08

 

 

6

Пориваєва Ганна Петрівна

Практичний психолог

56

29.06-23.08

08.07.20-07.07.21

25.08

 

 

7

Белевич Юлія Ярославівна

Соціальний педагог

56

14.06.-10.08

01.09.20-31.08.21

11.08

 

 

8

Вірста Василь Михайлович

Вчитель ДПЮ, керівник гуртка

42

29.06-09.08

02.09.20-01.09.21

10.08

 

 

9

Осташ Лариса Петрівна

Вчитель укр.мови та літ.

56

29.06-23.08

24.08.20-23.08.21

25.08

 

 

10

Сорохманюк Олександра Петрівна

Вчитель укр.мови та літ.

56

29.06-23.08

27.01.20-26.01.21

25.08

 

 

11

Підлетейчук Оксана Петрівна

Вчитель укр.мови та літ.

56

29.06-23.08

15.08.20-14.08.21

25.08

 

 

12

Мельничук Сергій Антонович

Вчитель укр.мови та літ.

56

07.06-03.08

22.08.20-21.08.21

04.08

 

 

13

Бронникова Інна Анатоліївна

Вчитель укр. мови та літ.

56

14.06-10.08

01.09.20-31.08.21

11.08

 

 

14

Венгриняк Любов Сергіївна

Вчитель заруб.  літ.

56

29.06-23.08

15.08.20-14.08.21

25.06

 

 

15

Шеремета Надія Василівна

Вчитель математики

56

29.06-23.08

15.08.20-14.08.21

25.06

 

 

16

Шеремета Іван Васильович

Вчитель математики

56

29.06-23.08

16.08.20-15.08.21

25.06

 

 

17

Андрійків Людмила Федорівна

Вчитель математики

56

29.06-23.08

15.08.20-14.08.21

25.06

 

 

18

Марініна Ольга Андріївна

Вчитель матем. та інформатики

56

14.06-10.08

07.09.20-06.09.21

11.08

 

 

19

Запарнюк Василина Іванівна

Вчитель фізики

56

24.06-20.08

01.09.20-31.08.21

23.06

 

 

20

Данищук Марія Юріївна

Вчитель фізики

56

07.06-03.08

01.09.20-31.08.21

04.08

 

 

21

Боберський Юрій Юрійович

Вчитель історії

56

07.06-03.08

15.08.20-14.08.21

04.08

 

 

22

Мотрук Богдан Дмитрович

Вчитель історії

56

07.06-03.08

06.02.20-05.02.21

04.08

 

 

23

Малярчук Нестор Юрійович

Вчитель історії

56

14.06-10.08

30.08.20-29.08.21

11.08

 

 

24

Годованець Галина Іванівна

Вчитель ХЕ, вихователь п’ятиліток

56

29.06-23.08

27.08.20-26.08.21

25.08

 

 

25

Войтович Інга Онуфріївна

Вчитель хімії

56

29.06-23.08

01.09.20-31.08.21

25.08

 

 

26

Білинська Олександра Степанівна

Вчитель хімії, інформатики

56

14.06-10.08

10.09.20-09.09.21

11.08

 

 

27

Киселюк Марта Павлівна

Вчитель біології

56

22.06-17.08

15.08.20-14.08.21

18.08

 

 

28

Парижняк Ірина Іллівна

Вчитель географії

56

22.06-17.08

22.08.20-21.08.21

18.08

 

 

29

Вербіцька Богдана Богданівна

Вчитель географії

56

22.06-17.08

01.09.20-31.08.21

18.08

 

 

30

Вередюк Євдокія Дмитрівна

Вчитель іноземної мови

56

29.06-23.08

01.09.20-31.08.21

25.08

 

 

31

Онучак Олександра Василівна

Вчитель іноземної мови

56

14.06-10.08

01.09.20-31.08.21

11.08

 

 

32

Бойко Ірина Дмитрівна

Вчитель іноземної мови

56

24.06-20.08

01.04.20-31.03.21

23.08

 

 

33

Лазебнікова  Наталія Романівна

Вчитель іноземної мови

56

07.06-03.08

01.09.20-31.08.21

04.08

 

 

34

Рожанська Зоряна Петрівна

Вчитель іноземної мови

56

07.06-03.08

07.09.20-06.09.21

04.08

 

 

35

Миклащук Любов Михайлівна

Вчитель образ. м-ва

56

14.06-10.08

01.11.20-31.10.21

11.08

 

 

36

Климак Василина Михайлівна

Вчитель фізкультури

56

24.06-20.08

01.09.20-31.08.21

23.08

 

 

37

Гриньків Ігор Миколайович

Вчитель фізкультури

56

07.06-03.08

01.09.20-31.08.21

04.08

 

 

38

Онутчак Василь Васильович

Вчитель фізкультури

56

07.06-03.08

15.08.20-14.08.21

04.08

 

 

39

Мироняк Володимир Богданович

Вчитель музики

56

07.06-03.08

12.03.20-11.03.21